2018 12 14, Penktadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

       DIETOSCENTRAS.LT

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

ziedu piegāde
Flower Delivery in Riga

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Kaip gyventi be vaistų?   print
2013-11-05
Kel­mė­je vie­šė­jęs na­tū­ra­lios me­di­ci­nos ži­no­vas Liud­vi­kas Šal­čius sa­kė, jog, nors ir sun­kiai, šiuo­lai­ki­nis žmo­gus ga­li iš­gy­ven­ti be vais­tų. Ta­čiau tam bū­ti­na ne vie­na są­ly­ga, pa­vyz­džiui, tei­sin­gai mai­tin­tis, daug ju­dė­ti.

Kaip ir kuo mai­tin­tis?

L. Šal­čius kal­bė­jo apie du, jo tei­gi­mu, be­ne svar­biau­sius da­ly­kus šiuo­lai­ki­nio žmo­gaus gy­ve­ni­me: mo­ky­mą­si, sten­gi­mą­si gy­ven­ti be vais­tų bei ju­dė­ji­mo įta­ką žmo­gaus svei­ka­tai.

L. Šal­čius svars­tė, ar ga­li šiuo­lai­ki­nis žmo­gus prie šiuo­lai­ki­nio gy­ve­ni­mo tem­pų bei są­ly­gų gy­ven­ti be vais­tų. Ir at­sa­kė: sun­kiai, bet ga­li.

Jis kvie­tė pa­mąs­ty­ti, kas iš tik­rų­jų yra vais­tas.

„Daž­nas ma­no, kad vais­tais – che­mi­niais pre­pa­ra­tais – pre­kiau­ja­ma tik vais­ti­nė­se. Ta­čiau yra ne vi­sai taip. Vis­kas pri­klau­so nuo do­zės. Vi­si vais­tai – sa­vo­tiš­ki nuo­dai. Pa­vyz­džiui, ma­no 90-etė kai­my­nė kas die­ną val­go po ga­ba­lė­lį mus­mi­rės, už­pil­tos spi­ri­tu. Ir jos ne­puo­la jo­kios li­gos. Mo­ters or­ga­niz­mas pri­si­tai­kė prie nuo­dų do­zės. Be­je, gry­bai pri­klau­so gy­vū­nų ka­te­go­ri­jai, nė­ra au­ga­lai“, – sa­kė Liud­vi­kas Šal­čius.

O ku­riai ka­te­go­ri­jai pri­klau­so žmo­gus? Ar jis mė­sa­val­gis ar ža­lia­val­gis? Vėl gi, pa­sak pra­ne­šė­jo, dis­ku­tuo­ti­nas klau­si­mas. Pa­gal ląs­te­lių san­da­rą žmo­gus – mė­sa­val­gis, bet pa­gal skran­džio sul­čių tu­ri­nio kon­cent­ra­ci­ją, trum­pą žar­ny­ną – jau ža­lia­val­gis. Mė­sa­val­giui skran­džio sul­čių kon­cent­ra­ci­ja bū­tų per silp­na.

„Pag­rin­di­nis ro­dik­lis – skran­džio ir dvy­li­ka­pirš­tes žar­nos tū­riai. Skran­dis su­virš­ki­na vi­sus bal­ty­mus, dvy­li­ka­pirš­tė žar­na pa­de­da ar­dy­ti au­ga­lus. Bet pa­sta­ro­ji sep­ty­nis kar­tus ma­žes­nė už skran­dį“, – aiš­ki­no L. Šal­čius.

Žmo­nėms na­tū­ra­liai ky­la klau­si­mas: kaip tuo­met tu­rė­tu­me mai­tin­tis? Nus­ta­ty­ta, kad bal­ty­mų tu­rė­tu­me gau­ti vie­ną ket­vir­ta­da­lį, tris ket­vir­ta­da­lius – au­ga­lų. De­ja, pa­sak L. Šal­čio, yra ki­taip.

Iš­si­gel­bė­ji­mas – rau­gin­ti au­ga­lai ir kiš­kio ko­pūs­tai

SXC.hu nuotr.

Pra­ne­šė­jas siū­lė pri­si­min­ti Vi­sa­tos dės­nius, pa­gal ku­riuos nė vie­nas au­ga­las ne­ga­li gy­ven­ti be gy­vū­nų, ir at­virkš­čiai.

„Vėl ky­la klau­si­mas: kuo tu­rė­tų mai­tin­tis au­ga­lai ir kuo gy­vū­nai? Vis­kas pa­pras­ta. Au­ga­lai min­ta pū­van­čiais gy­vū­nais, ir yra pa­ten­kin­ti. Juk ne vel­tui sa­ko­ma: pa­sti­pu­sį šu­nį pa­ka­sė po obe­li­mi, iš kar­to obuo­lių pil­nas vais­me­dis. Kad pa­leng­vin­tu­me or­ga­niz­me me­džia­gų įsi­sa­vi­ni­mą, mes tu­rė­tu­me mai­tin­tis rau­gin­tais au­ga­lais“, – sa­kė Liud­vi­kas Šal­čius.

Mū­sų pro­tė­viai nie­kuo­met ne­si­rgo ak­men­li­ge, nes ne­val­gė kon­ser­vuo­tų, ma­ri­nuo­tų mais­to pro­duk­tų, tik rau­gin­tus ko­pūs­tus, agur­kus, bu­ro­kė­lius, gry­bus, čes­na­kus.

Su­si­for­ma­vu­sios rū­gi­mo bak­te­ri­jos tu­ri sa­vy­bę tirp­dy­ti kal­cio fos­fa­to ir ki­tus de­ri­nius, ku­rie ne­tirps­ta van­de­ny­je.

„Ar reik­tų vais­tų ar­dy­ti ak­me­nis, chi­rur­gi­nio įsi­ki­ši­mo, jei ži­no­me, kad mai­tin­da­mie­si rau­gin­tais pro­duk­tais tų ak­me­nų pa­pras­čiau­siai ne­tu­rė­tu­me?“, – re­to­riš­kai klau­sė sve­čias.

Jei ne­tu­ri­me ga­li­my­bės val­gy­ti rau­gin­tų pro­duk­tų, kas die­ną reik­tų iš­ger­ti po šaukš­tą obuo­lių ac­to.

Vie­na iš ka­pi­lia­rų su­siau­rė­ji­mo ar­ba už­si­kim­ši­mo prie­žas­čių yra al­ko­ho­lis.

Pra­ne­šė­jas siū­lė į tau­re­lę deg­ti­nės įla­šin­ti la­šą krau­jo, kad bū­tų ga­li­ma įsi­ti­kin­ti, jog iš kar­to su­si­da­ro kre­šu­lys. Toks yra al­ko­ho­lio po­vei­kis. Kai ku­rio­se vals­ty­bė­se vai­ruo­to­jams iš vi­so už­draus­ta var­to­ti al­ko­ho­lį, ga­lio­ja 0 pro­mi­lių rei­ka­la­vi­mas. Nes mik­rot­rom­bai, su­si­da­rę ka­pi­lia­ruo­se, grei­tai neiš­nyks­ta. Juos iš­tirp­dy­ti pa­de­da tam tik­ri au­ga­lai. Pa­vyz­džiui, zui­kio ko­pūs­tai.

„Ry­tie­čių iš­min­tis tei­gia, jog liga yra gam­tos kerš­tas už jos dės­nių ir įsta­ty­mų ne­si­lai­ky­mą. Hi­pok­ra­tas yra sa­kęs, kad kiek­vie­nos li­gos pa­grin­das yra prie­žas­tis, ku­rios ne­pa­keis jo­kie vais­tai. O mū­sų lai­kais gy­do­mi li­gos simp­to­mai, pa­da­ri­niai“,– sa­kė L. Šal­čius.

 
Au­to­rės nuo­tr.Na­tū­ra­lios me­di­ci­nos ži­no­vas Liud­vi­kas Šal­čius ne­gai­lė­jo pa­ta­ri­mų, kaip mo­ky­tis gy­ven­ti be vais­tų, ko­kią įta­ką žmo­gaus svei­ka­tai da­ro ju­dė­ji­mas.

Drus­ka – bū­ti­na

Daž­ną šiuo­lai­ki­nį žmo­gų, pa­sak L. Šal­čio, ka­muo­ja są­na­rių li­gos.

„Drą­siai ga­liu teig­ti, jog vais­tų nuo šių li­gų nė­ra ir nie­ka­da ne­bus. Bet yra ki­to­kių prie­mo­nių“, – tvir­ti­no pra­ne­šė­jas.

Są­na­rys – elas­tin­gas da­ri­nys, ku­ris tu­ri ju­dė­ti ir vi­są lai­ką bū­ti te­pa­mas. Są­na­rius te­pa pir­miau­sia van­duo. Ta­čiau ne­ga­li­ma pa­mirš­ti, jog van­de­ny­je tu­ri bū­ti tam tik­ras pro­cen­tas drus­kos – 5-6 gra­mai suau­gu­siam žmo­gui. Skys­čių rei­kia gau­ti apie 3 pro­cen­tus sa­vo svo­rio.

„To­kį san­ty­kį ir rei­kė­tų iš­lai­ky­ti. Ne­ga­li­ma nau­do­ti nei skys­čių be drus­kos, nei drus­kos be skys­čių. Drus­ka rei­ka­lin­ga, ta­čiau be van­dens ji ža­lin­ga. Nat­rio chlo­ri­das or­ga­niz­mui bū­ti­nas. Nė­ra nat­rio – nė­ra ir rau­me­nų, nė­ra chlo­ro – ne­bus ir pa­grin­di­nio skran­džių sul­čių kom­po­nen­to – drus­kos rūgš­ties“, – sa­kė pra­ne­šė­jas.

Kas mus gy­do?

50 pro­cen­tų, pa­sak pra­ne­šė­jo, mus nuo­di­ja oras, mais­tas ir van­duo. O kas mus gy­do? Liud­vi­ko Šal­čiaus tei­gi­mu, žmo­nės iner­tiš­kai įti­kė­ję, jog gy­do įvai­rūs gy­dy­to­jai ir vais­tai.

„Jei­gu pa­ga­liau su­vok­tu­me, kad li­ga yra tik bū­se­na, vis­kas pa­si­keis­tų. Iš es­mės yra tik dvie­jų rū­šių li­gos: trau­mos ir vi­daus su­si­rgi­mai, nuo ku­rių pri­klau­so žmo­gaus gy­ve­ni­mas. Li­ga per die­ną ar dvi neat­si­ran­da. Šir­dies in­fark­tas kau­pia­si 11 me­tų. Žmo­gus, ži­no­da­mas ar­ba ne­ži­no­da­mas, pa­ts yra sa­vo li­gos su­kė­lė­jas“, – tvir­ti­no na­tū­ra­lios me­di­ci­nos ži­no­vas.

Gam­ta to­bu­lai su­rė­džiu­si žmo­gų. Prieš kiek­vie­ną or­ga­nų su­tri­ki­mą pa­ro­do tam tik­rus ženk­lus. Bė­da ta, pa­sak L. Šal­čiaus, kad žmo­gus į per­spė­ji­mus ne­krei­pia dė­me­sio. Į gy­dy­to­jus krei­pia­si tik ta­da, kai at­si­ran­da skaus­mas. O tai – jau pa­sku­ti­nio­ji li­gos sta­di­ja.

Dauguma li­gų – dėl ju­dė­ji­mo sto­kos

Yra ne­ma­žai prie­žas­čių, ko­dėl žmo­gus su­ser­ga, ta­čiau, pa­sak L. Šal­čiaus, di­džio­ji da­lis li­gų at­si­ran­da dėl ju­dė­ji­mo sto­kos.

Da­lis žmo­nių, ypač mies­tie­čių, žie­mos me­tu gy­ve­na va­di­na­mo­jo Ber­mu­dų tri­kam­pio dės­niu: dar­bas, lo­va, šal­dy­tu­vas. Per die­ną sė­di­me dar­be, prie kom­piu­te­rių, va­ka­re – prie te­le­vi­zo­rių. Ir taip – die­na iš die­nos.

Mū­sų or­ga­niz­mas yra la­bai pro­tin­gas, ne­nau­do­ja­mas or­ga­nas at­ro­fuo­ja­si. Jei dau­giau­sia žmo­gus sė­di, or­ga­niz­mas nu­spren­džia, kad ko­jos jam ne­be­rei­ka­lin­gos. Į jas ne­be­siun­čia­mos mais­tin­gos me­džia­gos, de­guo­nis ir pa­na­šiai.

„Po­pu­lia­riai kal­bant, or­ga­niz­mas priau­gi­na atau­gų. Jei pa­gal pri­gim­tį ju­dė­tu­me nuo ry­to iki va­ka­ro, ne­tu­rė­tu­me nei atau­gų, nei to bai­saus cho­les­te­ro­lio. Da­bar vi­du­ti­niš­kai gry­na­me ore per die­ną žmo­gus pra­lei­džia vos dvi va­lan­das“, – tvir­ti­no L. Šal­čius.

30 pro­cen­tų žmo­nių pa­sveik­ti ne­no­ri

Na­tū­ra­lios me­di­ci­nos ži­no­vas Liud­vi­kas Šal­čius sa­kė, jog pa­gal sta­tis­ti­ką, maž­daug 30 pro­cen­tų lie­tu­vių pa­sveik­ti ne­no­ri.

No­rint įveik­ti li­gą, rei­kia pa­ša­lin­ti jos prie­žas­tį. Daž­nas pra­de­da sam­pro­tau­ti, jog ne­tu­ri lai­ko, to pa­da­ry­ti ne­lei­džia įsi­ti­ki­ni­mai, truk­do dar­bas ar pa­pras­čiau­siai tin­gi. Kom­piu­te­ris ir te­le­vi­zo­rius iš mū­sų lai­ką atė­mė. Prie­žas­tis ša­lin­ti nė­ra leng­va. Pap­ras­čiau iš­ger­ti pi­liu­lę.

Dalia KARPAVIČIENĖ

"Šiaulių kraštas"

http://www.skrastas.lt

SXC.hu - Belovodchenko Anton nuotr.

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama: Stogų įrengimas Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės Permanentinis makiažas Vilniuje

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys