2018 12 14, Penktadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

       DIETOSCENTRAS.LT

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

ziedu piegāde
Flower Delivery in Riga

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Cukrinis diabetas – baubas, kurio galima išvengti   print
2013-11-14
Dėl iš­to­bu­lin­tų diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo bū­dų cuk­ri­nis dia­be­tas jau ne­bė­ra mir­ti­na li­ga, ta­čiau vis dar yra su­dė­tin­ga svei­ka­tos pro­ble­ma vi­sam gy­ve­ni­mui.

Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Kon­sul­ta­ci­nė­je po­lik­li­ni­ko­je įkur­to­je Dia­be­to mo­kyk­lė­lė­je dir­ban­ti slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė Gra­ži­na Šče­fa­na­vi­čie­nė sa­ko, jog ser­gan­čia­jam dia­be­tas tu­ri tap­ti gy­ve­ni­mo bū­du, o bū­nant svei­kam pra­var­tu ži­no­ti, kaip šios li­gos iš­veng­ti.

Pa­žin­ti li­gą bū­ti­na dar bū­nant svei­kam

Cuk­ri­nis dia­be­tas žmo­ni­jai ži­no­mas jau dau­ge­lį am­žių. Tai spar­čiai plin­tan­ti sun­ki lė­ti­nė nein­fek­ci­nė, ta­čiau gy­vy­bei pa­vo­jin­ga li­ga, dar va­di­na­ma cuk­ra­li­ge. Šios li­gos po­žy­mius ži­no­jo ir se­no­vės Ro­mos, Egip­to, Grai­ki­jos, ir Ry­tų ša­lių gy­dy­to­jai. IV a. pr. Kr. Suš­ru­tos Ajur­ve­da (In­di­ja) šią pa­to­lo­gi­ją va­di­no „sal­daus šla­pi­mo“ li­ga, nes pa­ste­bė­jo, kad ser­gan­čių­jų dia­be­tu šla­pi­mas vi­lio­ja skruz­dė­les. Pats ter­mi­nas „dia­be­tes“ reiš­kė „pra­te­kė­ti“. Ši li­ga bu­vo ver­ti­na­ma kaip būk­lė, kai or­ga­niz­mas ne­tek­da­vo ge­bė­ji­mo su­lai­ky­ti skys­čius.

Ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu gy­ve­ni­mą vi­siš­kai pa­kei­tė in­su­li­no at­ra­di­mas, su­tei­kęs ser­gan­tie­siems ga­li­my­bę gy­ven­ti. Iki tol nuo šios li­gos mir­da­vo vi­si be išim­ties. Iš tie­sų dia­be­tu su­ser­ga­ma dėl ka­sos hor­mo­no in­su­li­no sto­kos ar jo ne­vei­ki­mo su­tri­kus me­džia­gų apy­kai­tai. In­su­li­nas pa­de­da gliu­ko­zei pa­tek­ti į ląs­te­les ir jas ap­rū­pin­ti ener­gi­ja. Trūks­tant šio hor­mo­no ar jam ne­vei­kiant, gliu­ko­zė kau­pia­si krau­jy­je, o or­ga­niz­mo ląs­te­lės ba­dau­ja.

Pir­mo ti­po cuk­ri­nio dia­be­to po­žy­miai pra­si­de­da vai­kys­tė­je ar jau­nys­tė­je iki 40 me­tų. Li­ga pra­si­de­da stai­ga: var­gi­na stip­rus troš­ku­lys, gau­siai ir daž­nai šla­pi­na­ma­si, kren­ta svo­ris, kan­ki­na nuo­var­gis ir silp­nu­mas. Pir­mo ti­po dia­be­tui bū­din­gas ab­so­liu­tus in­su­li­no trū­ku­mas dėl ka­sos ne­su­ge­bė­ji­mo jį ga­min­ti. Kad li­go­nis iš­gy­ven­tų, bū­ti­nos in­su­li­no in­jek­ci­jos.

Ant­ro ti­po cuk­ri­nis dia­be­tas yra kur kas daž­nes­nis. Juo ser­ga­ma vy­res­nio am­žiaus. Ant­ro ti­po dia­be­to at­ve­jų gau­sė­ji­mas lai­ko­mas svar­bia pa­sau­lio pro­ble­ma, iš­ki­lu­sia dėl po­pu­lia­ci­jos se­nė­ji­mo, kul­tū­ri­nių ir so­cia­li­nių po­ky­čių, di­dė­jan­čios ur­ba­ni­za­ci­jos, ma­žė­jan­čio fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ir per­tek­li­nės mi­ty­bos. Pir­mie­ji li­gos po­žy­miai ir simp­to­mai ne­bū­na ryš­kūs, jie ga­li pro­gre­suo­ti ir ryš­kė­ti mė­ne­siams ar net me­tams bė­gant. Tai troš­ku­lys, daž­nes­nis šla­pi­ni­ma­sis, ypač nak­tį, šla­pi­mo ne­lai­ky­mas, kū­no nie­žu­lys, grei­tes­nis nuo­var­gis, at­si­ra­du­sios daž­nos gry­be­li­nės ar bak­te­ri­nės in­fek­ci­jos, ko­jų ir ran­kų tir­pi­mas bei skaus­mas, re­gos su­tri­ki­mai, kar­tais sun­kiai paaiš­ki­na­mi simp­to­mai. Ant­ro ti­po cuk­ri­niam dia­be­tui bū­din­gas san­ty­ki­nis in­su­li­no trū­ku­mas. Tai reiš­kia, kad ka­sa ga­mi­na in­su­li­ną, ta­čiau dėl tam tik­rų prie­žas­čių jo vei­ki­mo ne­pa­kan­ka.

Ne­gy­dant ar­ba ne­tin­ka­mai gy­dant, dia­be­tas grei­tai pro­gre­suo­ja ir su­ke­lia įvai­rių komp­li­ka­ci­jų, to­dėl ne vel­tui ši li­ga va­di­na­ma slap­ta ir klas­tin­ga, nes cuk­raus kie­kis krau­jy­je ga­li bū­ti la­bai di­de­lis, o žmo­gaus sa­vi­jau­ta – ge­ra. Dia­be­to­lo­gė sa­ko, jog komp­li­ka­ci­jos yra žiau­rios, ne­grįž­ta­mos ir pri­da­ran­čios dar dau­giau ne­ma­lo­nu­mų nei pa­ti li­ga. Ser­gant dia­be­tu, ga­li bū­ti pa­žeis­tos ir smul­kio­sios, ir stam­bio­sios krau­ja­gys­lės. Li­gai pro­gre­suo­jant, gre­sia apa­ki­mas, ner­vų ir inks­tų pa­žei­di­mai, vys­to­si mio­kar­do in­fark­tas, in­sul­tas, ko­jų krau­ja­gys­lių su­siau­rė­ji­mas ar­ba uža­ki­mas, le­mian­tis ko­jų am­pu­ta­ci­ją.

Priim­ti li­gą rei­kia lai­ko ir ži­nių

Slau­gy­to­jos tei­gi­mu, kiek­vie­nam ser­gan­čia­jam rei­kia lai­ko iš­mok­ti su­si­gy­ven­ti su li­ga, to­dėl ne­re­tai gy­dy­to­jo re­ko­men­da­ci­jos lai­ky­tis die­tos bū­na neiš­girs­tos, o jei ku­ris nors ir iš­girs­ta, tai pra­lei­džia pro au­sis kaip vi­siš­kai ne­reikš­min­gą da­ly­ką. „Gy­dy­to­jas dėl lai­ko sto­kos ne­ga­li su pa­cien­tu bend­rau­ti 2-3 val., o žmo­gui nė­ra pa­pras­ta priim­ti ži­nią, jog jam dia­be­tas. Daž­ną už­val­do bai­mė, nes jau bū­na ką nors apie tai gir­dė­jęs ar­ba pa­žįs­ta kai­my­ną, ku­riam dėl šios li­gos te­ko am­pu­tuo­ti ko­ją“, – da­li­ja­si pa­tir­ti­mi slau­gy­to­ja.

Ne­re­tai ma­no­ma, kad už­ten­ka ger­ti gy­dy­to­jo pa­skir­tus vais­tus, ta­čiau ser­gant dia­be­tu die­ta vai­di­na pa­grin­di­nį vaid­me­nį, to­dėl no­rint iš­veng­ti sun­kių komp­li­ka­ci­jų pir­miau­sia bū­ti­na iš­mok­ti kont­ro­liuo­ti sa­ve ir griež­tai lai­ky­tis gy­dy­to­jo pa­skir­tos die­tos. „Jo­kie vais­tai ne­pa­kei­čia su­de­rin­tos mi­ty­bos ir fi­zi­nio krū­vio, tik juos pa­pil­do“, – ti­ki­na slau­gy­to­ja.

Vis dėl­to žmo­nės ran­da tūks­tan­čius prie­žas­čių, ko­dėl jie ne­ga­li ma­žiau val­gy­ti, ta­čiau su li­ga ne­pa­juo­kau­si, to­dėl ne­ver­ta sa­vęs ap­gau­di­nė­ti. „Daž­nai gir­džiu skun­džian­tis, jog cuk­rus „šo­ki­nė­ja“, – sa­ko slau­gy­to­ja. – Ir svei­kam žmo­gui cuk­raus kie­kis krau­jy­je ne­bū­na vie­no­das – ne­val­gius iš pirš­to paim­ta­me krau­jy­je gliu­ko­zės tu­ri bū­ti 3,33-5,55 mmol/l, o 2 val. po val­gio – iki 7,8 mmol/l. Svar­bu ras­ti prie­žas­tį, ko­dėl jis „šo­ki­nė­ja“, va­di­na­si, rei­kia dar kar­tą ati­džiai per­žiū­rė­ti sa­vo mi­ty­bos pla­ną ir įver­tin­ti ang­lia­van­de­nių kie­kį su­val­go­ma­me mais­te.“

Ser­gant dia­be­tu, cuk­raus kie­kį krau­jy­je rei­kia tik­rin­ti ne­val­gius ir 2 val. po val­gio ke­le­tą kar­tų per die­ną. Gau­ti ty­ri­mų duo­me­nys, pa­gal ku­riuos gy­dy­to­jas ko­re­guo­ja dia­be­to gy­dy­mą, už­ra­šo­mi dia­be­to sa­vi­kont­ro­lės die­ny­ne. Anot me­di­kės, jei­gu už­sie­ny­je pa­cien­tas, atei­da­mas pas gy­dy­to­ją į kon­sul­ta­ci­ją, neat­si­ne­ša sa­vi­kont­ro­lės die­ny­no, va­di­na­si, jis nė­ra pa­si­ruo­šęs kon­sul­ta­ci­jai, to­dėl gy­dy­to­jas at­si­sa­ko jį kon­sul­tuo­ti. Be to, to­kie už­ra­šai la­bai nau­din­gi ir pa­čiam ser­gan­čia­jam – ste­bė­da­mas cuk­raus svy­ra­vi­mą, pa­cien­tas ga­li pa­ts sa­va­ran­kiš­kai ko­re­guo­ti sa­vo die­tą.

Gy­dy­to­jo pa­skir­tą in­su­li­ną bū­ti­na su­si­švirkš­ti kas­dien tuo pa­čiu me­tu. Ser­gant dia­be­tu, la­bai svar­bu kas­dien tuo pa­čiu me­tu pa­val­gy­ti, to­dėl spe­cia­lis­tė dia­be­ti­kams nuo­lat kar­to­ja: „Ką be­da­ry­tu­mė­te, ma­ši­ną vai­ruo­tu­mė­te ar dar­žą ra­vė­tu­mė­te, atė­jo lai­kas, stab­te­lė­ki­te ir pa­val­gy­ki­te, nes cuk­raus kie­kiui krau­jy­je nu­kris­ti už­ten­ka 10-15 min., bet pa­di­dė­ti pri­rei­kia ke­lių pa­rų, ne­re­tai net mė­ne­sio.“

 

SXC.hu - Karen Barefoot nuotr.

Kiek­vie­nas esa­me sa­vo kū­no šei­mi­nin­kas

Dau­ge­lio dia­be­to at­ve­jų ga­li­ma iš­veng­ti pa­kei­tus mi­ty­bos įpro­čius, mankš­ti­nan­tis, mo­kan­tis li­gą pa­žin­ti ir jos sau­gan­tis. Kei­čiant gy­ven­se­ną, ga­li­ma ko­re­guo­ti kū­no svo­rį, kar­tu su­ma­ži­nant ir li­gos pa­vo­jų.

Itin svar­bu cuk­ri­nį dia­be­tą lai­ku diag­no­zuo­ti. Ypač tai pra­var­tu žmo­nėms, tu­rin­tiems pa­di­din­tą ri­zi­ką dia­be­tui, to­kiu at­ve­ju re­ko­men­duo­ja­ma pro­fi­lak­tiš­kai tik­rin­tis gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je.

Nuo­la­ti­nis ser­gan­čių­jų cuk­ra­li­ge švie­ti­mas ge­ri­na jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ir truk­mę, pa­de­da su­lė­tin­ti ar net su­stab­dy­ti komp­li­ka­ci­jų pro­gre­sa­vi­mą. Bū­tų idea­lu, jei kiek­vie­nas dia­be­tu ser­gan­tis žmo­gus bū­tų mo­ko­mas in­di­vi­dua­liai, ta­čiau Dia­be­to mo­kyk­lė­lė­je dir­ban­ti slau­gy­to­ja dia­be­to­lo­gė sa­ko, kad tai neį­ma­no­ma, nes kas­dien su­lau­kian­ti vis nau­jų pa­cien­tų, ku­rie vi­si no­ri bū­ti dė­me­sin­gai iš­klau­sy­ti. Žmo­nės atei­na nu­si­vy­lę, ve­di­ni įvai­rių jaus­mų: pyk­čio, ne­ri­mo, li­gos bai­mės ar nei­gi­mo, net gė­dos. Daž­nam pir­miau­sia ten­ka pa­dė­ti su­si­tai­ky­ti su li­ga.

Klai­din­ga sa­vo li­gą per­kel­ti ant jus gy­dan­čių me­di­kų pe­čių, o pa­čiam nie­ko ne­da­ry­ti. Gy­dy­to­jas ar slau­gy­to­jas nie­ko ne­pa­da­rys, jei pa­cien­tas ne­no­rės sa­vi­mi rū­pin­tis, nors tai yra gy­vy­biš­kai svar­bu. Dia­be­to li­go­niams bū­din­gas abe­jin­gu­mas sau, ne­no­ras ne tik pa­žin­ti li­gą, kont­ro­liuo­ti sa­vi­jau­tą, bet ir kuo il­giau pra­tęs­ti ge­res­nį gy­ve­ni­mą.

Pra­dė­ti pri­si­žiū­rė­ti, pa­sak spe­cia­lis­tės, bū­ti­na jau pir­mo­sio­mis li­gos die­no­mis, nes kiek­vie­na die­na tam­pa or­ga­niz­mo pa­ži­ni­mo die­na. Pe­rė­ji­mas prie nau­jo gy­ve­ni­mo yra sun­kus. Pir­miau­sia tu­ri at­si­ras­ti mi­ty­bos re­ži­mas ir nau­ji įpro­čiai.

Yra glau­dus nu­tu­ki­mo ir dia­be­to tar­pu­sa­vio ry­šys. 90 pro­c. at­ve­jų nu­tu­ki­mas yra pa­grin­di­nė dia­be­to prie­žas­tis. Dau­gė­ja per daug sve­rian­čių vai­kų, paaug­lių ir jau­nuo­lių. Kuo jau­nes­nis žmo­gus su­ser­ga, tuo grei­čiau jį var­gi­na anks­ty­vos akių, šir­dies, krau­ja­gys­lių li­gos, komp­li­ka­ci­jos.

Įtar­ti cuk­ri­nį dia­be­tą ga­li­ma ta­da, kai pa­si­reiš­kia šiai li­gai bū­din­gi po­žy­miai: al­kis, troš­ku­lys, gau­sus šla­pi­ni­ma­sis, svo­rio kri­ti­mas, nuo­var­gis, krau­jo gliu­ko­zės gau­su­mas, daž­nos šla­pi­mo ta­kų, kvė­pa­vi­mo, odos ir kt. in­fek­ci­jos.

Fi­zi­nis ak­ty­vu­mas – svar­bi cuk­ri­nio dia­be­to pre­ven­ci­ja, nes ma­ži­na cuk­raus kie­kį krau­jy­je. Ak­ty­viai dir­bant ar esant di­de­liam ener­gi­jos po­rei­kiui, rau­me­nų ląs­te­lės nau­do­ja dau­giau gliu­ko­zės. Di­dė­ja jų jaut­ru­mas in­su­li­nui. Tie­sa, bū­ti­na įsi­dė­mė­ti, kad fi­zi­nis ak­ty­vu­mas ser­gan­tie­siems pir­mo ti­po cuk­ri­niu dia­be­tu tu­ri bū­ti pla­nuo­ja­mas. Jei ju­da­ma dau­giau, nei ti­kė­ta­si, ky­la hi­pog­li­ke­mi­jos (per ma­žas cuk­raus kie­kis krau­jy­je) pa­vo­jus. Jos ri­zi­ką mankš­tos me­tu le­mia fi­zi­nių pra­ti­mų daž­nu­mas, truk­mė, in­ten­sy­vu­mas ir lai­kas, praė­jęs po in­jek­ci­jos ar val­gio prieš mankš­tą.

Iš­veng­ti dia­be­to ga­li­ma pa­kei­tus mi­ty­bos įpro­čius, te­rei­kia:

* Val­gy­ti įvai­rų, daž­niau au­ga­li­nės nei gy­vu­li­nės kil­mės mais­tą.

* Val­gy­ti ne­sku­bant.

* Ke­lis kar­tus per die­ną val­gy­ti duo­nos, kruo­pų, ma­ka­ro­nų ar bul­vių. Kas­dien su­val­gy­ti pa­na­šų ang­lia­van­de­nių kie­kį.

* Var­to­ti ma­žiau rie­ba­lų, keis­ti juos au­ga­li­niais alie­jais, ku­riuo­se gau­su ne­so­čių­jų rie­bių­jų rūgš­čių.

* Rie­bią mė­są ir jos pro­duk­tus pa­keis­ti ankš­ti­nė­mis dar­žo­vė­mis, žu­vi­mi, paukš­tie­na ar lie­sa mė­sa.

* Daž­niau var­to­ti mais­to pro­duk­tų, ku­riuo­se ma­žai cuk­raus, veng­ti ra­fi­nuo­to cuk­raus, sal­džių gė­ri­mų, sal­du­my­nų.

* Var­to­ti ma­žiau drus­kos. Bend­ras drus­kos kie­kis mais­te per die­ną – ne dau­giau nei vie­nas ar­ba­ti­nis šaukš­te­lis (5 g). Var­to­ti jo­duo­tą drus­ką.

* So­čiau val­gy­ti iki 19 va­lan­dos. So­tes­nius val­gius su­val­gy­ti pir­mo­je die­nos pu­sė­je.

Mig­lė RE­MEŠ­KE­VI­ČIŪ­TĖ

SXC.hu - Scott Liddell nuotr.

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama: Stogų įrengimas Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės Permanentinis makiažas Vilniuje

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys