2019 02 22, Penktadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

      PIRMOJI PAGALBA

      KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

     „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

     ziedu piegāde
     Flower Delivery in Riga

 

    

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Kai pritrūksta jėgų ir pasitikėjimo savimi   print
2013-11-21
Per­sirg­ta psi­chi­kos li­ga pa­žei­džia ne tik as­me­ny­bę, bet ir so­cia­li­nius ry­šius. Pa­ty­rus psi­chi­nių su­tri­ki­mų, sa­va­ran­kiš­kai in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę ga­na su­dė­tin­ga. Tuo­met gelbs­ti psi­cho­so­cia­li­nė rea­bi­li­ta­ci­ja, ku­ri pa­de­da ser­gan­čia­jam su­si­grą­žin­ti ar įgy­ti pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, at­si­kra­ty­ti vie­nat­vės, ap­lin­ki­nių ne­sup­ra­ti­mo ir so­cia­li­nės izo­lia­ci­jos.

Džiaug­tis gy­ve­ni­mu pa­vyks­ta ne vi­siems

Anot Psi­cho­so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos sky­riaus ve­dė­jos An­dže­los Ry­ba­ko­vie­nės, per­si­rgta psi­chi­nė li­ga ne­pa­kei­čia žmo­gaus išo­rės ar el­ge­sio, ta­čiau vi­suo­met pa­žei­džia jo as­me­ny­bę ir so­cia­li­nius san­ty­kius. Kad psi­chi­nių su­tri­ki­mų pa­ty­rę žmo­nės ga­lė­tų gy­ven­ti vi­sa­ver­tiš­ką gy­ve­ni­mą, re­ko­men­duo­ja­ma psi­cho­so­cia­li­nė rea­bi­li­ta­ci­ja, ku­rią tiks­lin­gai ir pla­nin­gai or­ga­ni­zuo­jant ga­li­ma ti­kė­tis nau­jos gy­ve­ni­mo ko­ky­bės – op­ti­ma­laus sa­va­ran­kiš­ko funk­cio­na­vi­mo vi­suo­me­nė­je.

„Kiek­vie­nam klien­tui, at­si­žvel­giant į tai, ko­kių įgū­džių la­biau­siai trūks­ta, su­da­ro­mas in­di­vi­dua­lus psi­cho­so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos pla­nas, ku­rį įgy­ven­din­ti pa­de­da spe­cia­lis­tų ko­man­da, pa­de­dan­ti pa­cien­tui su­pras­ti sa­vo li­gą ir įsi­jung­ti į svei­ki­mo pro­ce­są. Psi­cho­lo­go pa­gal­ba rei­ka­lin­ga kiek­vie­nam čia be­si­lan­kan­čia­jam. Po psi­cho­ko­rek­ci­jos pa­ge­rė­ja nuo­tai­ka, neišsp­ręs­tos pro­ble­mos tam­pa iš­spren­džia­mo­mis, nei­gia­mos min­tys tam­pa tei­gia­mo­mis. So­cia­li­nis dar­buo­to­jas įver­ti­na žmo­gaus so­cia­li­nę si­tua­ci­ją, pa­de­da su­si­tvar­ky­ti do­ku­men­tus, su­da­ro są­ly­gas mo­ky­tis bend­ra­vi­mo įgū­džių. Cent­re su­da­ry­tos pui­kios są­ly­gos pa­cien­tų užim­tu­mui – jiems tai­ko­ma me­no, mu­zi­kos ar vaiz­do te­ra­pi­ja ir kt. Čia be­si­lan­kan­tie­ji no­riai įsi­trau­kia į spor­ti­nę veik­lą.

„Gy­ven­ti iš­ties ver­ta“

De­ja, vi­sa­da yra žmo­nių, ku­riems dėl sun­kių psi­chi­kos su­tri­ki­mų, net ir spe­cia­lis­tams pa­de­dant, ne­pa­vyks­ta pa­siek­ti di­de­lių gy­ve­ni­mo po­ky­čių. „Šie žmo­nės vėl pas mus su­grįž­ta, – pa­sa­ko­ja ve­dė­ja. – Vis dėl­to di­džio­ji mū­sų rea­bi­li­ta­ci­jos sky­riaus klien­tų da­lis, pa­de­da­ma dar­buo­to­jų, sėk­min­gai pri­si­tai­ko prie ap­lin­kos, at­gau­na pra­ras­tus, įgy­ja nau­jų įgū­džių ir jau­čia pa­si­ten­ki­ni­mą gy­ve­ni­mu, nes tik at­si­vė­rus gy­ve­ni­mo pil­nat­vei žmo­gus pa­jun­ta, kad gy­ven­ti iš­ties ver­ta.“

Psi­cho­so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos sky­riu­je lan­ko­si ga­na sta­bi­lios bū­se­nos žmo­nės, bai­gę gy­dy­mo­si kur­są psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nė­je ar­ba nu­kreip­ti psi­chiat­rų, dir­ban­čių psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ruo­se. Me­di­kė sa­ko, jog ne kar­tą pa­gal­bą te­ko teik­ti ir Šiau­lių ap­skri­ty­je gy­ve­nan­tiems psi­chi­kos su­tri­ki­mų tu­rin­tiems as­me­nims, ta­čiau at­stu­mas ne­re­tai ri­bo­ja net ir pa­čius ge­riau­sius jų no­rus. Vi­suo­met su­lau­kia­ma dau­giau klien­tų, nei sky­riu­je yra vie­tų, ta­čiau ve­dė­ja ti­ki­na, jog sie­kiant pa­dė­ti kuo sėk­min­giau pri­si­tai­ky­ti prie ap­lin­kos ir jaus­ti pa­si­ten­ki­ni­mą gy­ve­ni­mu prii­ma­mi vi­si, nors kar­tais ga­li tek­ti pa­lauk­ti sa­vo ei­lės. Pas­lau­gos tei­kia­mos ne tik Psi­cho­so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos sky­riu­je, bet va­sa­rą ir Pa­lan­gos die­nos cent­re, kur no­rin­čių­jų taip pat nie­ka­da ne­trūks­ta.

Šiau­lių psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nė ir Vo­kie­ti­jos Hoch­tau­nus so­cia­li­nės psi­chiat­ri­jos cent­ras jau ne vie­ne­rius me­tus įgy­ven­di­na psi­cho­so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos pro­gra­mos pro­jek­tą „Sve­čias – šei­mi­nin­kas“, ku­ris su­tei­kia ga­li­my­bę keis­tis pa­cien­tų ir spe­cia­lis­tų gru­pė­mis. Bend­ra­sis psi­cho­so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos tiks­las pa­de­da žmo­nėms, ken­čian­tiems il­ga­lai­kę psi­chi­kos ne­ga­lę, ge­rin­ti jų funk­ci­nes ga­li­my­bes ir sėk­min­gai pri­si­tai­ky­ti pa­si­rink­to­je ap­lin­ko­je, jaus­ti pa­si­ten­ki­ni­mą gy­ve­ni­mu, siek­ti mi­ni­ma­lios spe­cia­lis­tų prie­žiū­ros.

Už­bur­tas ra­tas

Dau­gu­ma psi­cho­so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos klien­tų – mo­te­rys. Anot ve­dė­jos, tai ne­reiš­kia, kad vy­rai re­čiau ser­ga psi­chi­nė­mis li­go­mis. Tie­siog jiems vi­sa­da pri­rei­kia dau­giau lai­ko nei mo­te­rims, kad su­vok­tų, jog bū­ti­na spe­cia­lis­tų pa­gal­ba. Iki šiol yra ma­nan­čių­jų, kad sirg­ti psi­chi­ne li­ga yra gė­din­ga. Žmo­nės tar­si pa­mirš­ta, kad pa­si­rink­ti li­gos neį­ma­no­ma. Tu­rin­tys psi­chi­kos su­tri­ki­mų žmo­nės pa­si­jun­ta be­jė­giai ir nie­kam ne­rei­ka­lin­gi. Jie už­si­sklen­džia sa­vy­je, to­dėl ne­re­tai pa­blo­gė­ja sveik­tos būk­lė.

„Iš tie­sų rei­kia daug lai­ko, kad žmo­gus iš nau­jo iš­mok­tų gy­ven­ti ir ko­vo­ti už atei­tį. Nors ne­sa­me vie­nin­te­lė įstai­ga mies­te, tei­kian­ti pa­gal­bą neį­ga­lie­siems, ta­čiau daž­nai jau­čia­me, jog ne­re­tai mū­sų die­nos cent­ras dau­ge­liui neį­ga­lių­jų tam­pa ant­rai­siais na­mais. Žmo­nės pri­si­ri­ša prie mū­sų ir no­ri kuo il­giau iš­lai­ky­ti šį ry­šį, to­dėl pa­si­bai­gus rea­bi­li­ta­ci­jos kur­sui vėl sku­ba pas juos gy­dan­tį psi­chiat­rą pra­šy­ti siun­ti­mo. Čia bū­ti­na lai­ky­tis die­nos re­ži­mo – lai­ku atei­ti ir tam tik­ru lai­ku išei­ti. Die­not­var­kė la­vi­na įgū­džius ir ska­ti­na siek­ti sa­va­ran­kiš­ku­mo, – pa­sa­ko­ja A. Ry­ba­ko­vie­nė. – Ta­pus sa­va­ran­kiš­kes­niems, vis re­čiau pri­rei­kia sta­cio­na­raus gy­dy­mo.“

Nors po­žiū­ris į ne­ga­lę kei­čia­si, ta­čiau ne­re­tai ją tu­rin­tis žmo­gus tam­pa vi­suo­me­nės at­stum­tuo­ju. Ve­dė­ja sa­ko pa­ste­bė­ju­si, jog iš tie­sų nei­gia­ma vi­suo­me­nės nuo­sta­ta yra sa­vo­tiš­kas už­bur­tas ra­tas – nei­gia­mą po­žiū­rį ne­re­tai są­ly­go­ja ir pa­tys neį­ga­lie­ji.

„Klys­ta tie, ku­rie ma­no, jog bū­ti­na kuo ato­kiau lai­ky­tis nuo psi­chi­nę ne­ga­lę tu­rin­čių žmo­nių. Moks­li­niais ty­ri­mais įro­dy­ta, kad tik la­bai ne­di­de­lė psi­chi­ne li­ga ser­gan­čių žmo­nių da­lis iš tie­sų ke­lia pa­vo­jų vi­suo­me­nei, dau­gu­ma neį­ga­lių­jų yra ne­pa­vo­jin­gi, ge­ban­tys sa­va­ran­kiš­kai gy­ven­ti, va­di­na­si, ir sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ti. Ne­tie­sa ir tai, kad tvy­ro vien tik nei­gia­mas po­žiū­ris į psi­chi­nę ne­ga­lę tu­rin­čius žmo­nes. Ne­re­tai neį­ga­lie­ji tik įsi­vaiz­duo­ja esan­tys at­stum­tie­ji, nes tu­rė­da­mi psi­chi­nių su­tri­ki­mų ir lai­ky­da­mie­si tam tik­rų nuo­sta­tų jau­čia po­rei­kį sa­vai­me izo­liuo­tis nuo vi­suo­me­nės, lin­ku­sios blo­giau ver­tin­ti tuos, ku­rių stig­ma yra la­biau at­stu­mian­ti. Mū­sų tiks­las – pa­dė­ti žmo­gui pa­ma­ty­ti, kad jo nuo­sta­tos ir el­ge­sys ne­re­tai są­ly­go­ja nei­gia­mą vi­suo­me­nės po­žiū­rį“, – sa­ko A. Ry­ba­ko­vie­nė.

Pa­dė­ti rei­kia mo­kė­ti

Psi­chi­kos li­gos vei­kia ne vien ser­gan­tį as­me­nį, bet ir su juo gy­ve­nan­čius ar­ti­muo­sius, drau­gus, to­dėl svar­bu į psi­chi­kos su­tri­ki­mus žvelg­ti ne vien iš ser­gan­čio­jo, bet ir iš ar­ti­mų­jų po­zi­ci­jos, nes tik taip ga­li­ma su­pras­ti, ko­kios pa­gal­bos rei­kia ser­gan­čio­jo šei­mai. Ar­ti­mo­jo psi­chi­kos li­ga be­veik vi­sa­da su­ke­lia stip­rų siel­var­tą ir su­vo­ki­mą, jog kaž­kas la­bai reikš­min­go yra pra­ras­ta. Daž­niau­siai ar­ti­mie­ji iš­gy­ve­na stip­rius jaus­mus: kal­tę, stre­są, gė­dą, pyk­tį, dep­re­si­ją, bai­mę, ne­ri­mą, pa­si­me­ti­mą. Ta­čiau net ir tuo­met, kai ar­ti­mie­ji su­pran­ta, kad jų bran­gus žmo­gus ser­ga, ky­la daug emo­ci­nių sun­ku­mų, nes jiems daž­niau­siai trūks­ta in­for­ma­ci­jos ir ži­nių, kaip bend­rau­ti ir pa­dė­ti ser­gan­čiam šei­mos na­riui, bi­jo­ma ne­prog­no­zuo­ja­mo ser­gan­čio as­mens el­ge­sio, var­gi­na ne­ži­no­my­bė dėl atei­ties.

„At­si­ties­ti po per­si­rgtos li­gos itin pa­de­da ar­ti­mų­jų pa­lai­ky­mas, bu­vi­mas ša­lia, prie­žiū­ra, rū­pes­tis. De­ja, ne­re­tai iš­ti­kus ne­lai­mei pa­pras­čiau­siai nu­si­su­ka­me ir pa­lie­ka­me sa­vo ar­ti­mą­jį li­ki­mo va­liai. Šei­mos na­riams daž­nai per­ne­lyg sun­ku priim­ti be­si­kei­čian­tį ser­gan­čio as­mens el­ge­sį, to­dėl bend­rau­da­mi su šei­mos na­riais sten­gia­mės, kad jie gau­tų kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos apie ar­ti­mo­jo li­gą, jos prie­žas­tis, ei­gą, gy­dy­mo me­to­dus“, – pa­ste­bė­ji­mais da­li­ja­si ve­dė­ja.
Svar­biau­sia at­ras­ti jė­gų

Per­sirg­ta psi­chi­nė li­ga ne­re­tai ri­bo­ja ga­li­my­bę dirb­ti veik­los sri­ty­se, su­si­ju­sio­se su di­de­le at­sa­ko­my­be. As­mens pa­jė­gu­mą įgy­ven­din­ti anks­čiau įgy­tą pro­fe­si­nę kom­pe­ten­ci­ją ar at­lik­ti ma­žes­nės pro­fe­si­nės kom­pe­ten­ci­jos rei­ka­lau­jan­čius dar­bus pa­ro­do po li­gos nu­sta­ty­tas dar­bin­gu­mo ly­gis. Koks žmo­gaus, ser­gan­čio psi­chi­ne li­ga, dar­bin­gu­mo ly­gis, ku­ris nu­sta­to­mas įver­ti­nus as­mens svei­ka­tos būk­lę ir ga­li­my­bes at­lik­ti tu­ri­mos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­bus, spren­džia­ma Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos te­ri­to­ri­nia­me sky­riu­je.

„Iš es­mės dau­gu­ma neį­ga­lių­jų ga­lė­tų dirb­ti ri­bo­tą dar­bo die­ną, ta­čiau su­si­ras­ti dar­bą ga­na su­dė­tin­ga, to­dėl tik ne­dau­ge­lis Psi­cho­so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos sky­riu­je be­si­lan­kan­čių psi­chi­nę ne­ga­lę tu­rin­čių žmo­nių yra įsi­lie­ję į dar­bo rin­ką, – pa­sa­ko­ja ve­dė­ja. – Svar­biau­sia – pa­ties žmo­gaus ge­bė­ji­mas at­ras­ti sa­vy­je jė­gų po­ky­čiams ir no­ras gy­ven­ti kuo vi­sa­ver­tiš­kes­nį gy­ve­ni­mą.“

Mig­lė RE­MEŠ­KE­VI­ČIŪ­TĖ

SXC.hu - Patrice Dufour nuotr.

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama:

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys