2019 03 23, Šeštadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

      PIRMOJI PAGALBA

      KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

     „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

     ziedu piegāde
     Flower Delivery in Riga

 

    

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Truputis egoizmo – sąnariams į sveikatą   print
2013-11-27
Są­na­rių pro­ble­mų šiais lai­kais tu­ri­me ko­ne kiek­vie­nas, o prie­žas­čių joms at­si­ras­ti – dau­gy­bė. Kaip pa­dė­ti sau, kad kuo il­giau iš­lik­tu­me svei­ki ir gy­vy­bin­gi, pa­tir­ti­mi da­li­ja­si gy­dy­to­jas or­to­pe­das trau­ma­to­lo­gas Ben­ja­mi­nas Či­žiū­nas.

Prie­žas­čių, ko­dėl skau­da są­na­rius – dau­gy­bė

Są­na­riai – mo­bi­lu­mą už­tik­ri­nan­ti žmo­gaus ske­le­to da­lis, ku­rios svar­biau­sia funk­ci­ja – ju­dė­ji­mas. „Kol są­na­riai svei­ki ir ge­rai at­lie­ka sa­vo dar­bą, mes apie juos ne­gal­vo­ja­me, ta­čiau, vos tik su­šlu­buo­ja jų veik­la, grei­tai pa­jun­ta­me tai, ko ne­te­ko­me“, – sa­ko gy­dy­to­jas B. Či­žiū­nas ir tvir­ti­na, kad vie­na­reikš­miš­kai at­sa­ky­ti, ko­dėl žmo­nės su­ser­ga są­na­rių li­go­mis, ne­ga­li­ma.

Daž­niau­siai są­na­rių li­gų vys­ty­mą­si ska­ti­na ke­li tuo pa­čiu me­tu pa­si­reiš­kian­tys veiks­niai. Tai ne tik žmo­gaus ge­bė­ji­mas vaikš­čio­ti sta­čio­mis, šiuo­lai­ki­nė gy­ven­se­na ir ci­vi­li­za­ci­jos pa­sie­ki­mai, bet ir pa­vel­dė­tas po­lin­kis sirg­ti de­ge­ne­ra­ci­nė­mis są­na­rių li­go­mis, nea­dek­va­tus fi­zi­nis krū­vis, ten­kan­tis są­na­riams, už­de­gi­mi­nės jų li­gos, me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai ir dau­ge­lis ki­tų prie­žas­čių, ypač nu­tu­ki­mas.

Są­na­riai itin jaut­riai rea­guo­ja į bet ko­kį ki­tą už­de­gi­mą or­ga­niz­me, pa­vyz­džiui, il­gai ne­gy­do­mus dan­tis ar ton­zi­les, to­dėl jei­gu var­gi­na są­na­rių skaus­mai, gy­dy­to­jas pa­ta­ria ieš­ko­ti už­de­gi­mo or­ga­niz­me ir jį gy­dy­ti. Są­na­rių skaus­mo prie­žas­tis ga­li bū­ti ir po­dag­ra, ku­ria daž­niau ser­ga vy­rai. Po­dag­ra ne­re­tai ne­jun­ta­ma, o pa­si­reiš­kia tik ta­da, kai šla­pi­mo rūgš­ties kris­ta­lai jau bū­na kaip rei­kiant pa­žei­dę au­di­nius.

La­bai di­de­lę įta­ką są­na­riams dil­ti tu­ri trau­mos, bu­vu­sios są­na­ry­je ar ap­link jį. Tai ga­li bū­ti įvai­rūs trau­mi­niai są­na­rio minkš­tų­jų au­di­nių (me­nis­kų, raiš­čių, saus­gys­lių) pa­žei­di­mai, są­na­rį su­da­ran­čių ar ap­link jį esan­čių kau­lų lū­žiai. Daž­nai dėl il­gai trun­kan­čio są­na­rio ne­jud­ru­mo po lū­žio ir vė­liau tai­ko­mos imo­bi­li­za­ci­jos vys­to­si są­na­rio su­stin­gi­mas ir di­li­mas.

Dai­lio­ji ly­tis daž­niau ken­čia dėl os­teo­po­ro­zės ir są­na­rių li­gų, nes tam įta­kos tu­ri hor­mo­nų po­ky­čiai.

Įta­kos są­na­riams tu­ri ir vė­ly­vo ru­dens dar­ga­nos ir pra­si­de­dan­tys žie­mos šal­čiai, to­dėl pra­tin­ti są­na­rius prie šal­to­jo me­tų se­zo­no tie­siog bū­ti­na. No­rint pa­ge­rin­ti ir suak­ty­vin­ti au­di­nių krau­jo­ta­ką ir mi­ty­bą, re­ko­men­duo­ja­ma rink­tis ma­sa­žus ir van­dens pro­ce­dū­ras ne­pa­mirš­tant, kad vie­nas gy­dy­mo­si bū­das ne­bū­ti­nai tin­ka vi­siems, tad pa­ju­tus są­na­rių gė­li­mą, pa­vyz­džiui, at­lie­kant kont­ras­ti­nes vo­ne­les, pro­ce­dū­rų ver­čiau at­si­sa­ky­ti.

Vien me­di­kų pa­gal­bos ne­pa­kan­ka

Ser­gan­čius są­na­rių li­go­mis žmo­nes var­gi­na skaus­mas, są­na­rių su­stin­gi­mas, pa­ti­ni­mas, braš­kė­ji­mas, tir­pi­mas ar į „skruz­džių bė­gio­ji­mą“ pa­na­šus jaus­mas. Iš pra­džių są­na­rius skau­da iš ry­to, kol at­si­ke­lia­ma ir iš­si­ju­di­na­ma, taip pat bai­gian­tis die­nai, kai pa­vargs­ta ko­jos. Il­gai­niui ko­jas pra­de­da skau­dė­ti daž­niau ir anks­čiau, be­veik nuo vi­dur­die­nio. Kai kremz­lė, ku­ri pa­ma­žu iš­sau­sė­ja, su­plo­nė­ja, ne­ten­ka elas­tin­gu­mo, at­si­ran­da įtrū­ki­mų, o vė­liau ir di­des­nių de­fek­tų, be­veik vi­sai su­nyks­ta ir kau­las lie­čia­si su kau­lu, skaus­mas ne­nu­rims­ta iš­ti­sai – skau­da ir die­ną, ir nak­tį. Daž­niau­siai nu­ken­čia stu­bu­ro, klu­bų, ke­lių, čiur­nų są­na­riai.

Anot gy­dy­to­jo, nė­ra ste­buk­lin­gos pi­liu­lės, ku­ri pa­dė­tų jums at­si­kra­ty­ti są­na­rių skaus­mo ar­ba už jus pa­da­ry­tų tai, kuo pa­tys nuo jau­nų die­nų tu­rė­tu­mė­te rū­pin­tis. Kad ga­lė­tu­mė­te kuo il­giau džiaug­tis svei­kais są­na­riais, bū­ti­na ju­dė­ti, nes tik ju­dė­ji­mas pa­ge­ri­na krau­jo­ta­ką, to­dėl jie lė­čiau dė­vi­si. Są­na­riai yra jud­rūs spor­tuo­jant ar at­lie­kant fi­zi­nį dar­bą, ta­čiau svar­bu neuž­mirš­ti, kad per di­de­lis krū­vis są­na­riams ken­kia. Tuo­met są­na­ry­je esan­čios ląs­te­lės ne­su­ge­ba pa­kan­ka­mai grei­tai ir ge­rai at­si­sta­ty­ti, nuo­lat pa­žei­džia­mos kremz­lės. Pro­fe­sio­na­liems spor­ti­nin­kams są­na­riai dė­vi­si kur kas grei­čiau. Tai­gi, dir­bant ar spor­tuo­jant, vi­suo­met pra­var­tu kont­ro­liuo­ti fi­zi­nį krū­vį.

Anot gy­dy­to­jo, la­bai svar­bu re­gu­lia­riai mankš­tin­ti pa­žeis­tą są­na­rį: vaikš­čio­ti, va­ži­nė­ti dvi­ra­čiu, plau­kio­ti, at­lik­ti spe­cia­lius pra­ti­mus, ku­riuos pa­rink­ti tu­rė­tų spe­cia­lis­tas. Tai su­stip­rins rau­me­nis, są­na­rys bus sta­bi­les­nis. Jei­gu yra ant­svo­rio, rei­kė­tų jo at­si­kra­ty­ti, nes svo­ris di­di­na klu­bų ir ke­lių są­na­riams ten­kan­tį krū­vį.

Ki­tas efek­ty­vus bū­das, pa­de­dan­tis at­si­kra­ty­ti są­na­rių skaus­mo – gy­ve­ni­mo bū­do pa­kei­ti­mas. Rei­kia pail­sė­ti, at­si­sa­ky­ti dar­bų, ku­riuos at­lie­kant nuo­lat lanks­to­mas skau­da­mas są­na­rys ir pan.

Tin­ka­ma mi­ty­ba tu­ri įta­kos vi­sam or­ga­niz­mui, tai­gi ir są­na­riams. Ven­ki­te rie­baus mais­to, nes nuo jo ga­li pa­di­dė­ti kū­no ma­sė – be­rei­ka­lin­ga ap­kro­va są­na­riams. Rin­ki­tės ne­ka­lo­rin­gus pa­tie­ka­lus, svei­kus mais­to pro­duk­tus, ku­rie pra­tur­tin­ti svar­biau­siais vi­ta­mi­nais.

Vi­suo­met pra­var­tu or­ga­niz­mą stip­rin­ti mais­to pa­pil­dais, mi­ne­ra­li­nė­mis me­džia­go­mis, nes mi­nė­ti pre­pa­ra­tai ge­ri­na ne tik są­na­rių būk­lę, bet ir bend­rą or­ga­niz­mo sa­vi­jau­tą, ta­čiau, anot me­di­ko, klai­din­ga ap­si­ri­bo­ti vien tik mais­to pa­pil­dais – vien jais pro­ble­mos neišsp­rę­si­te.

Ruoš­tis bū­ti­na iš anks­to

Jei­gu žmo­gui yra nu­sta­ty­tas są­na­rio su­di­li­mas ir jį var­gi­na stip­rūs skaus­mai, bū­ti­na kon­sul­tuo­tis su or­to­pe­du trau­ma­to­lo­gu dėl en­dop­ro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­jos. Anot gy­dy­to­jo, bė­da ta, kad žmo­nės ne­re­tai ne tik dėl są­na­rių skaus­mų, bet ir dėl ki­tų sa­vo svei­ka­tos bė­dų į gy­dy­to­jus krei­pia­si per vė­lai, nes kuo la­biau „už­leis­ti“ su­ža­lo­ti są­na­riai, tuo sun­kiau at­lik­ti en­dop­ro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­jas, be to, re­zul­ta­tai ga­li bū­ti pra­stes­ni, nei ti­kė­ta­si.

Są­na­rio ope­ra­ci­jai bū­ti­na ruoš­tis iš anks­to, prieš tai vi­sus jums rū­pi­mus klau­si­mus ap­ta­rus su me­di­ku. Itin svar­bu prieš ope­ra­ci­ją iš­si­gy­dy­ti esa­mas in­fek­ci­jas bet ku­rio­je kū­no vie­to­je – odos, šla­pi­mo ta­kų, dan­tų ir kt. Jei­gu ope­ruo­ja­mo­je ga­lū­nė­je in­fek­ci­ja bu­vo net ir ga­nė­ti­nai se­niai, en­dop­ro­te­za­vi­mas la­bai ri­zi­kin­gas. Vi­sa­da rei­kia spręs­ti, ar gre­tu­ti­nės li­gos – šir­dies, krau­ja­gys­lių, kvė­pa­vi­mo sis­te­mos, ke­pe­nų, inks­tų ir kt. – lei­džia at­lik­ti šią su­dė­tin­gą ope­ra­ci­ją, ar en­dop­ro­te­za­vi­mas ne­bus pa­vo­jin­gas svei­ka­tai, gal­būt net gy­vy­bei.

Svei­kuo­liš­ki pa­lin­kė­ji­mai

Anot Šiau­lių svei­kuo­lių klu­bo „Švie­suo­liai“ svei­kuo­lių, or­ga­nų ne­ga­la­vi­mai tamp­riai su­si­ję su mū­sų emo­ci­jo­mis, to­dėl są­na­rių li­go­mis daž­niau ser­ga itin nuo­lai­daus bū­do žmo­nės, ne­lei­džian­tys sa­vo pyk­čiui, blo­goms emo­ci­joms pra­si­verž­ti. Veiks­min­giau­sia iš­lie­ti su­si­kau­pu­sias emo­ci­jas gam­to­je, ne­pai­sant to, koks už lan­go oras.

Lau­rų la­pų po­vei­kį są­na­riams mi­nė­jo dar Avi­ce­na. Il­ga­me­tė pa­tir­tis sa­ko, jog po dvie­jų sa­vai­čių gy­dy­mo­si jų nuo­vi­ru są­na­riai tam­pa lanks­tes­ni ir ma­žiau rea­guo­ja į oro per­mai­nas. Pro­ce­dū­rai te­rei­kia 5 g su­smul­kin­tų lau­ro la­pų, ku­riuos rei­kia ke­lias mi­nu­tes pa­vir­ti 300 ml van­dens, su­pil­ti į ter­mo­są ir pa­lai­ky­ti 4-6 va­lan­das. Nu­koš­tą skys­tį rei­kia iš­ger­ti ma­žais gurkš­ne­liais per 12 val. Taip gy­do­ma­si tris die­nas iš ei­lės. Po sa­vai­tės gy­dy­mo kur­są bū­ti­na pa­kar­to­ti, tik ta­da pa­ta­ria­ma mai­tin­tis ve­ge­ta­riš­kai. Pir­mus me­tus lau­rų la­pais gy­do­ma­si kas tris mė­ne­sius, vė­liau – kar­tą per me­tus.

Veiks­min­gos ir pu­šų vo­ne­lės, ku­rios pa­de­da ser­gant lė­ti­niu są­na­rių už­de­gi­mu. Švie­žiai nu­skin­tas pu­šų ša­ke­les rei­kia už­pli­ky­ti ver­dan­čiu van­de­niu ir pa­lauk­ti, kol at­vės. Ko­jas mir­ky­ti 15-30 min., o po pro­ce­dū­ros jas šil­tai ap­vy­nio­ti ir pa­gu­lė­ti lo­vo­je.

Nuo reu­ma­toi­di­nio art­ri­to ir po­dag­ros pa­de­da avi­žų vo­ne­lės. 200-300 g smul­kin­tų avi­žų ir jų šiau­dų rei­kia už­pli­ky­ti 5 l van­dens ir pa­vir­ti pus­va­lan­dį. Iki 37 laips­nių at­vė­su­sia­me van­de­ny­je ko­jas rei­kia mir­ky­ti 20-30 min. Gy­dy­mo kur­sas – 6-8 vo­nios.

Mig­lė RE­MEŠ­KE­VI­ČIŪ­TĖ

 sxc.hu - Jan Willem Geertsma nuotr.

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama:

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys