2019 03 23, Šeštadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

      PIRMOJI PAGALBA

      KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

     „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

     ziedu piegāde
     Flower Delivery in Riga

 

    

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Nagų grybelis – lengvai pagaunamas, su vargu pametamas   print
2014-07-08
Va­sa­ra – gry­be­li­nių odos li­gų žy­dė­ji­mo me­tas. Net 80 pro­c. at­ve­jų gry­be­lis pa­žei­džia ko­jų pirš­tų na­gus.

Pa­gel­tę ir pa­žeis­ti ko­jų na­gai, niež­tin­ti bei pleis­ka­no­jan­ti pė­dų oda var­gi­na dau­giau nei 60 pro­c. vy­res­nio am­žiaus žmo­nių. Dau­ge­lis, neat­pa­žin­da­mi ko­jų gry­be­lio ar tie­siog ne­ži­no­da­mi, kaip tin­ka­mai jį gy­dy­ti, už­kre­čia vai­kus, anū­kus, drau­gus.

Sa­vai­me nie­kur ne­dings­ta

Gry­be­li­nės ko­jų li­gos yra la­biau­siai pa­pli­tu­sios li­gos pa­sau­ly­je, jos pri­klau­so prie daž­niau­siai už­kre­čia­mų odos li­gų. Vy­rai gry­be­liu ser­ga daž­niau ne­gu mo­te­rys. Pa­vo­jus už­si­krės­ti šia ne­ma­lo­nia li­ga ypač pa­di­dė­ja va­sa­rą, kai vaikš­to­me ba­so­mis. Už­sik­re­čia­ma drėg­na­me pa­jū­rio, pae­že­rių, pau­pių smė­ly­je, spor­to sa­lė­se, pir­ty­se, ba­sei­nuo­se, vo­nio­se, per­si­ren­gi­mo kam­ba­riuo­se. Prie­žas­ti­mi ga­li tap­ti ir ne­tin­ka­ma ava­ly­nė, ne­lei­džian­ti odai kvė­puo­ti, bei na­gų trau­mos.

Pa­sak Odos ir ve­ne­ros li­gų cent­ro va­do­vo, gy­dy­to­jo der­ma­to­ve­ne­ro­lo­go Vac­lo­vo Vait­ke­vi­čiaus, bė­da ta, kad ne vi­si sku­ba ieš­ko­ti pa­gal­bos, nes gry­be­li­nės li­gos nė­ra skau­džios, jos daž­niau­siai pa­si­reiš­kia nie­žė­ji­mu bei nees­te­ti­niu vaiz­du. Gry­be­lių spo­ros itin ak­ty­vios kai šil­ta ir drėg­na, tad pra­kai­tuo­tos ko­jos ypač tin­ka joms dau­gin­tis. Pap­ras­tai pir­miau­sia pa­žei­džia­mas tar­pu­pirš­tis tarp dvie­jų ma­žiau­sių ko­jos pirš­tų, ta­čiau ne­gy­dant, li­ga ne snau­džia, o plin­ta į pa­dą, na­gus. Šis chro­niš­kas in­fek­ci­nis su­si­rgi­mas ne­gy­do­mas su­nai­ki­na ne tik na­gus, bet ir ap­sun­ki­na to­kius su­si­rgi­mus, kaip bron­chi­nė ast­ma, aler­gi­nis der­ma­ti­tas, su­ke­lia odos bė­ri­mus.

Svei­ki na­gai bū­na ro­ži­nės spal­vos, ly­gūs ir gra­žiai bliz­ga. Pag­rin­di­niai simp­to­mai, ro­dan­tys, kad esa­te už­si­krė­tę gry­be­liu, tai bet ko­kie na­go plokš­te­lės pa­ki­ti­mai: su­plo­nė­ju­si, su­sto­rė­ju­si ar at­šo­ku­si plokš­te­lė, ne­ly­gus pa­vir­šius ar pa­ki­tu­si spal­va, taip pat tar­pu­pirš­čių odos per­štė­ji­mas ar pa­rau­du­si ode­lė ap­link na­gą. Pas­te­bė­jus mi­nė­tuo­sius li­gos po­žy­mius, svar­bu, kuo grei­čiau im­tis prie­mo­nių, nes įsi­se­nė­da­ma li­ga su­ke­lia ne tik dis­kom­for­to po­jū­tį, bei rim­tas pro­ble­mas, ku­rias ati­tai­sy­ti nė­ra leng­va, bet ir ke­lia pa­vo­jų ja už­si­krės­ti svei­kiems žmo­nėms.

Ava­ly­nės svar­ba

Pa­sak gy­dy­to­jo V. Vait­ke­vi­čiaus, rū­pin­tis svei­ka­ta la­bai svar­bu, kol dar esa­me svei­ki. No­rin­tiems už­kirs­ti ke­lią gry­be­li­niams su­si­rgi­mams, svar­biau­sia prie­mo­nė yra hi­gie­na, ta­čiau svar­bu ne tik daž­nai plau­ti ran­kas bei ko­jas, ne­pa­mirš­tant mui­lo, bet ir kruopš­čiai jas nu­sau­sin­ti, nes ši­lu­ma ir drėg­mė – pa­ti tin­ka­miau­sia ter­pė gry­be­liui. Taip pat rei­kė­tų ko­vo­ti su ko­jų pra­kai­ta­vi­mu, ypač už­da­ro­je ava­ly­nė­je, to­dėl pra­var­tu dė­vė­ti na­tū­ra­laus pluoš­to, med­vil­ni­nes ko­ji­nes bei tin­ka­mo dy­džio ir ge­ros ko­ky­bės ba­tus, ku­rie leis­tų pė­doms lais­vai kvė­puo­ti. Svar­bu veng­ti dė­vė­ti sve­ti­mą ava­ly­nę net jei ir žmo­gų ar­ti­mai pa­žįs­ta­te, juk ga­li bū­ti, kad jis dar pa­ts ne­ži­no, kad tu­ri gry­be­lį, nes pir­mie­ji simp­to­mai pa­si­ro­do be skaus­mo ir ne­grei­tai. Sau­gant sa­ve, pra­var­tu nau­do­ti tik sa­vo hi­gie­nos prie­mo­nes bei rankš­luos­čius, ypač lan­kan­tis vie­šo­se vie­to­se: ba­sei­nuo­se, pir­ty­se, spor­to klu­buo­se ir kt. vie­to­se.

Pasikliaukite gamtos dovanomis

Anot žo­le­lių ga­lio­mis be­si­do­min­čios au­ga­lų ži­no­vės Kris­ti­nos Ši­lins­kie­nės, kol li­ga nė­ra įsi­se­nė­ju­si, jums ga­li pa­gel­bė­ti na­tū­ra­lūs au­ga­lai bei liau­dies me­di­ci­nos pa­ta­ri­mai, ku­riuos ne­sun­ku iš­ban­dy­ti na­mų są­ly­go­mis. Te­rei­kia pa­si­vaikš­čio­ti pie­vo­se, ku­rio­se be var­go ra­si­te di­džią­ją ug­nia­žo­lę, bei pa­pras­tą­ją krau­ja­žo­lę. Šie au­ga­lai pa­si­žy­mi itin pui­kiu an­ti­bak­te­ri­niu po­vei­kiu. Abu mi­nė­tus au­ga­lus ga­li­te var­to­ti vo­ne­lėms, pė­doms mir­ky­ti, ar­ba ga­li­te ug­nia­žo­lės nuo­vi­ru pa­tep­ti pa­žeis­tas vie­tas ir leis­ti su­si­ger­ti.

* Gry­be­lio pa­žeis­tas vie­tas gau­siai su­tep­ki­te di­džio­sios ug­nia­žo­lės sul­ti­mis. Su­tep­tas vie­tas pra­de­da la­bai niež­tė­ti, aki­mir­ką pa­ken­tė­ki­te – sul­tims džiū­vant nie­žu­lys ma­žė­ja. Po po­ros mi­nu­čių gy­do­mą­sias vie­tas su­tep­ki­te vėl, ir taip kar­to­ki­te 3-4 kar­tus. Po su­te­pi­mo sul­tys tu­ri vi­siš­kai iš­džiū­ti.

* Tik pra­si­dė­jus li­gai, gry­be­lio pa­žeis­tas odos vie­tas sėk­min­gai ga­li­ma iš­gy­dy­ti te­pant 3-4 kar­tus per die­ną dir­vi­nio asiūk­lio žo­lės nuo­vi­ru: 1 šaukš­tą su­smul­kin­to dir­vi­nio asiūk­lio už­pil­ki­te 2 stik­li­nė­mis van­dens, pa­vir­ki­te pu­sę va­lan­dos, po to nu­koš­ki­te. Šiuo nuo­vi­ru pa­ta­ria­ma plau­ti ir il­gai ne­gy­jan­čias žaiz­das.

* Jei gry­be­lis pa­žei­dė ko­jų tar­pu­pirš­čius, įdė­ki­te į juos su­trin­tų mė­tų ir drus­kos mi­ši­nio, pa­lai­ky­ki­te va­lan­dą.

* 100 g švie­žios ar­ba džio­vin­tos su­smul­kin­tos ug­nia­žo­lės už­pil­ki­te 1 lit­ru ver­dan­čio van­dens, už­den­ki­te ir pa­li­ki­te 20 mi­nu­čių nu­si­sto­vė­ti, po to nu­koš­ki­te ir su­pil­ki­te į vo­ne­lę. Tru­pu­tį at­skies­ki­te šil­tu van­de­niu. Ko­jų pė­das mir­ky­ki­te 15-20 mi­nu­čių. Po de­šim­ties to­kių vo­ne­lių vi­siš­kai at­si­kra­ty­si­te įky­raus gry­be­lio.

* 100 g pa­pras­to­sios krau­ja­žo­lės už­pil­ki­te 1 lit­ru ver­dan­čio van­dens, už­den­ki­te, pa­vir­ki­te 10 mi­nu­čių ant silp­nos ug­nies, po to pa­li­ki­te 15-20 mi­nu­čių pra­vės­ti, nu­koš­ki­te, su­pil­ki­te į vo­ne­lę ir šia­me nuo­vi­re pa­kai­tin­ki­te ko­jas.

* Ąžuo­lo žie­vės nuo­vi­ras tin­ka ne gy­dy­mui, bet pro­fi­lak­ti­kai. Vie­na iš prie­žas­čių, su­ke­lian­čių gry­be­lį bei ne­lei­džian­čių jo grei­tai įveik­ti – pė­dų pra­kai­ta­vi­mas. Ąžuo­lo žie­ve­lės vo­ne­lės pui­kus na­tū­ra­lus bū­das pė­dų pra­kai­ta­vi­mui ma­žin­ti. Tad ga­li­te da­ry­ti vo­ne­les tiek gy­dant gry­be­lį, tiek ir vė­liau, sie­kiant už­kirs­ti ke­lią jo at­si­nau­ji­ni­mui.

* Itin veiks­min­ga prie­mo­nė nuo gry­be­lio – pen­kia­la­pis ba­la­me­dis. Ge­riau­siam efek­tui pa­siek­ti, nau­do­ki­te vo­ne­lėms: į 600 ml van­dens įmes­ki­te 10 g vi­di­nės pen­kia­la­pio ba­la­me­žio žie­vės, vir­ki­te ant silp­nos ug­nies apie 15 min. At­vė­si­nus iki tin­ka­mos nau­do­ti tem­pe­ra­tū­ros, šiuo nuo­vi­ru su­vil­gy­tus komp­re­sus dė­ki­te ant pa­žeis­tų vie­tų.

* Paim­ki­te švie­žių šer­mukš­nio la­pų, su­trin­ki­te juos, pri­dė­ki­te prie pa­žeis­tų vie­tų ir ap­vy­nio­ki­te tvars­čiais. To­kį komp­re­są keis­ki­te nau­ju kiek­vie­ną die­ną.

* Esant dar tik pir­mie­siems gry­be­lio po­žy­miams, pa­rau­di­mus ga­li­ma tep­ti ar­bat­me­džio, ar­ba le­van­dų ete­ri­niu alie­ju­mi. Ta­čiau ge­riau­sia pra­skies­ti van­de­niu, nes per di­de­lė alie­jaus kon­centr­ci­ja ga­li nu­de­gin­ti odą.

Vais­ti­nė­mis sa­vy­bė­mis pa­si­žy­mi ir dau­gu­ma dar­žo­vių, ku­rių kiek­vie­na rū­pes­tin­ga šei­mi­nin­kė tu­ri pa­si­so­di­nu­si dar­žo ar so­do lys­ve­lė­je.

* Efek­ty­viai ko­jų gry­be­lį gy­do svo­gū­no gal­vu­tės nuo­vi­ro vo­ne­lės. Te­rei­kia su­tar­kuo­ti nu­va­ly­tą svo­gū­no gal­vu­tę, iš­spaus­ti sul­tis, ly­gio­mis da­li­mis su­mai­šy­ti su me­du­mi ir šiuo mi­ši­niu tep­ti gry­be­lio pa­žeis­tas vie­tas. Mi­ši­nį lai­ky­ki­te stik­li­nia­me in­de, už­kimš­tą.

* Sau­ją svo­gū­nų lukš­tų už­pil­ki­te 1 stik­li­ne ver­dan­čio van­dens, 2-3 mi­nu­tes pa­kai­tin­ki­te ant silp­nos ug­nies, pa­li­ki­te at­vės­ti, nu­koš­ki­te. Nuo­vi­ru 2-3 kar­tus per die­ną su­vil­gy­ki­te šva­riai nu­plau­tas ko­jas.

* Gry­be­li­nių li­gų pa­žeis­tas ko­jų pirš­tų vie­tas pa­ta­ria­ma trin­ti cit­ri­nos ar­ba svo­gū­no sul­ti­mis, su­mai­šy­to­mis ly­gio­mis da­li­mis.

* Su­tar­kuo­ki­te čes­na­kus ir ly­gio­mis da­li­mis su­mai­šy­ki­te su svies­tu. Mi­ši­nį už­tep­ki­te ant gy­do­mų vie­tų ir ap­riš­ki­te. Komp­re­są keis­ki­te vie­ną kar­tą per pa­rą.

Mig­lė RE­MEŠ­KE­VI­ČIŪ­TĖ

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama:

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys