2019 03 23, Šeštadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

      PIRMOJI PAGALBA

      KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

     „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

     ziedu piegāde
     Flower Delivery in Riga

 

    

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Keli būdai gerinti regėjimą   print
2015-03-11
Pa­gal sta­tis­ti­ką, maž­daug 284 mi­li­jo­nai žmo­nių pa­sau­ly­je tu­ri bė­dų dėl re­gė­ji­mo. Iš jų 39 mi­li­jo­nai yra ak­li. Ko­kiais ne­su­dė­tin­gais bū­dais ga­li­me sau pa­dė­ti, kol dar ne­pri­rei­kė rim­tos me­di­kų pa­gal­bos?

1. Val­gia­raš­tis

Vien mor­kos akims ne­pa­dės. Val­gia­raš­tis tu­ri bū­ti įvai­rus. Šiuo­lai­ki­niai ty­ri­mai ro­do, kad bū­ti­na val­gy­ti pro­duk­tų, tu­rin­čių „lė­tų“ ang­lia­van­de­nių: juo­dos duo­nos, ma­ka­ro­nų iš kie­tų­jų kvie­čių rū­šių, taip pat gri­kių, avi­žų, bul­vių ir ki­tų dar­žo­vių. Or­ga­niz­mas tu­ri bū­ti ap­rū­pin­tas vi­ta­mi­nais C ir E, cin­ku ir rie­ba­lų rūgš­ti­mi ome­ga-3, ku­rios tu­ri žu­vys, jū­rų gė­ry­bės, grū­dai, au­ga­li­nis alie­jus, vai­siai ir dar­žo­vės.

Eks­per­tai taip pat re­ko­men­duo­ja var­to­ti to­kių pro­duk­tų, kaip špi­na­tai, mo­liū­gai, pu­pe­lės, ku­ku­rū­zai, mor­kos, pa­pri­kos, po­mi­do­rai, erš­kė­tuo­gės, ger­vuo­gės. Be to, kad šie pro­duk­tai yra vi­ta­mi­nų C, B gru­pės, pro­vi­ta­mi­no A, mi­ne­ra­lų, fla­vo­noi­dų kau­pyk­la, jie – dar ir liu­tei­no, tink­lai­nės pig­me­nto, šal­ti­nis. Liu­tei­nas ne­si­nte­zuo­ja­mas or­ga­niz­me, jis gau­na­mas tik su mais­tu.

2. Švie­sa

Akims vie­no­dai ken­kia ir švie­sos trū­ku­mas, ir jos per­tek­lius. Na­muo­se esan­tys švies­tu­vai ne­tu­ri nei vers­ti akis įsi­temp­ti, nei akin­ti. Taip pat ne­re­ko­men­duo­ja­ma skai­ty­ti į kny­gą nu­krei­pus in­ten­sy­vų švie­sos srau­tą.

Abstract Lighting Background 1Freeimages.com - Jan Willem Geertsma nuotr.

3. Pra­ti­mai

Spe­cia­li mankš­ta akims va­di­na­ma „pal­min­gu“ (nuo ang­liš­ko žo­džio „palm“ – „del­nas"). Ją pa­ren­gė ame­ri­kie­čių of­tal­mo­lo­gas Vil­ja­mas Beit­sas (Wil­liam Ba­tes, 1860-1931), 30 me­tų ty­ręs žmo­gaus akis.

Pa­gal V. Beit­są, re­gė­ji­mas tik 10 pro­cen­tų yra fi­zi­nis pro­ce­sas, 90 pro­cen­tų – psi­chi­nis. Žmo­gus, anot jo, blo­gai ma­to to­dėl, kad kai ku­rie akies obuo­lį ju­di­nan­tys rau­me­nys yra per­ne­lyg įsi­tem­pę, ta­čiau ši įtam­pa ky­la ta­da, kai žmo­gaus psi­chi­ka yra įsi­tem­pu­si.

V. Beit­sas pir­miau­sia pa­ta­ria daž­niau mirk­sė­ti, ne­su­lai­ky­ti kvė­pa­vi­mo ir su­kio­ti akis, o ne gal­vą (bū­tent tai da­ro­me ne­šio­da­mi aki­nius). Be akių „del­ni­ni­mo“, jis taip pat re­ko­men­duo­ja so­lia­ri­za­ci­ją (žiū­rė­ji­mą į sau­lę), ku­riai prieš­ta­rau­ja dau­ge­lis of­tal­mo­lo­gų, ir pla­čius su­ki­nius. Pas­ta­ruo­sius gy­dy­to­jas nu­si­žiū­rė­jo nuo gy­vū­nų ir ma­žų vai­kų, ku­rie, no­rė­da­mi nu­si­ra­min­ti, lin­guo­ja į vi­sas pu­ses. Lin­ga­vi­mas at­pa­lai­duo­ja psi­chi­ką.

Vi­sa tai V. Beit­sas iš­sa­miai ap­ra­šė sa­vo kny­go­je „Pui­kus re­gė­ji­mas be aki­nių“ ("Per­fect Sight Wit­hout Glas­ses").

Kaip at­lik­ti akių „del­ni­ni­mą“? Pir­miau­siai bū­ti­na pa­žy­mė­ti, kad tiems, ku­riems ne­se­niai da­ry­ta akies tink­lai­nės ope­ra­ci­ja, šis pra­ti­mas ne­re­ko­men­duo­ja­mas.

Tai­gi su­tei­ki­te del­nams sau­jos for­mą ir pri­glaus­ki­te juos prie už­merk­tų akių. Akis tu­ri bū­ti prie­šais del­no dug­ną, ma­žie­ji pirš­tai – ant no­sies kaip aki­nių lan­kas. Stip­riai vo­kų ne­spaus­ki­te, kad bū­tų ga­li­ma mirk­sė­ti, ta­čiau pro kraš­tus ne­tu­ri skverb­tis švie­sa. Už­si­mer­kę gal­vo­ki­te apie ką nors ma­lo­naus.

Ki­ti pra­ti­mai

* Lė­tai pa­žvel­ki­te iš kai­rės į de­ši­nę, po to iš vir­šaus į apa­čią. Ap­ves­ki­te aki­mis di­de­lį ra­tą pa­gal ir prieš laik­ro­džio ro­dyk­lę.

* Ke­le­tą kar­tų smar­kiai su­si­rau­ki­te, ta­da pla­čiai atsi­mer­ki­te.

* Žiū­rė­ki­te į kai­rį­jį vir­šu­ti­nį kam­pą, po to leng­vai per­kel­ki­te žvilgs­nį į de­ši­nį apa­ti­nį.

* Pa­mirk­sė­ki­te.

* Paž­vel­ki­te į de­ši­nį­jį vir­šu­ti­nį kam­pą, ta­da per­kel­ki­te žvilgs­nį į apa­ti­nį kai­rį­jį.

* Pa­mirk­sė­ki­te.

* Ke­le­tą kar­tų su­ves­ki­te akių žvilgs­nį į no­sį.

Pa­ren­gė Vai­va VAI­DI­LAI­TĖ

"Šiaulių kraštas"

http://www.skrastas.lt

Freeimages.com - Piotr Bizior nuotr.

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama:

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys