2019 02 22, Penktadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

      PIRMOJI PAGALBA

      KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

     „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

     ziedu piegāde
     Flower Delivery in Riga

 

    

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Raktas į save – kalbėti rankomis, klausytis akimis   print
2014-03-18
No­rint už­siim­ti me­nu, ne­rei­kia bū­ti Van Go­gu ar Ma­ti­su. Kom­piu­te­ri­jos am­žiu­je, kai vis sun­kiau jaus­mus ir min­tis iš­sa­ky­ti žo­džiais, kiek­vie­nas ga­li­me paim­ti į ran­kas tep­tu­ką, pieš­tu­ką ir kur­ti „me­no kū­ri­nį“, ku­ris, rei­ka­lui esant, ga­li pa­dė­ti nu­ra­min­ti vi­di­nius skau­du­lius.

„Vis­kas, ko mums rei­kia – tai lai­kas ir no­ras“, – ti­ki­na Šiau­lių uni­ver­si­te­to, So­cia­li­nės ge­ro­vės ir ne­ga­lės stu­di­jų fa­kul­te­to do­cen­tė, so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­rė As­ta Vait­ke­vi­čie­nė ir dai­lės te­ra­pi­jos spe­cia­lis­tė Jo­li­ta Bal­čiaus­kie­nė.

Nuo bur­tų iki te­ra­pi­nio po­vei­kio

Nuo se­niau­sių lai­kų dai­lė lai­ko­ma vie­na svar­biau­sių žmo­gaus jaus­mų ir vi­di­nio pa­sau­lio iš­raiš­kos for­ma. Sa­ko­ma, kad pie­ši­mas – tai pir­mo­ji kal­ba, ku­rią mes iš­mo­ko­me. Pir­mykš­tė­se kul­tū­ro­se pie­ši­nys ir spal­va tu­rė­jo ma­giš­kos ne­ver­ba­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos reikš­mę. Pie­ši­mas, vai­dy­ba, mu­zi­ka bu­vo pir­mie­ji gy­dy­mo, bend­ra­vi­mo su gy­vū­nų, die­vų pa­sau­liu bū­dai. Spal­vos ir da­žai bu­vo svar­būs už­kei­ki­mo bū­dai. Spal­va, įtrauk­ta į or­na­men­to struk­tū­rą ar­ba ta­py­bi­nį at­vaiz­dą, pa­lai­ky­da­vo ry­šį ir bend­ra­vi­mą tarp žmo­gaus ir jo die­vų bei dva­sių.

Vie­nas iš se­niau­sių ži­no­mų epi­zo­dų, ap­ra­šy­tų Bib­li­jo­je, yra is­to­ri­ja apie ka­ra­lių Sau­lių, gy­ve­nu­sį 11 am­žiu­je prieš mū­sų erą. „…nuo Sau­liaus nu­si­su­ko Die­viš­ko­ji Dvasia…“ (Bib­li­ja, 16 da­lis). Sau­lius su­ser­ga dep­re­si­ja ir tar­nai pa­ta­ria ka­ra­liui klau­sy­tis liut­nės gar­sų, ti­kė­da­mie­si tuo pa­leng­vin­ti jo da­lią. Jie su­ran­da Do­vy­dą, „mo­kan­tį gro­ti, drą­sų, ka­rin­gą, sa­vi­mi pa­si­ti­kin­tį žmo­gų“. „Džiaugs­min­giau ir ge­riau“ tam­pa Sau­liui, kai Do­vy­das pra­de­da gro­ti ir grei­tai „pik­ta dva­sia at­si­trau­kia nuo jo“.

Is­to­ri­jos šal­ti­niai by­lo­ja, kad gy­do­mą­ja me­no ga­lia su­si­do­mė­ta 1938 me­tais. Ang­lų dai­li­nin­kas And­ri­ja­nas Hil­las, pa­ts sir­gęs tu­ber­ku­lio­ze, ap­si­lan­kęs ser­gan­čių­jų plau­čių li­go­mis li­go­ni­nė­je, pa­ju­to ten tvy­ro­ju­sį liū­de­sį ir pri­slėg­tą nuo­tai­ką. Jis spon­ta­niš­kai pa­siū­lė li­go­niams pieš­ti. Po ke­lių die­nų dai­li­nin­kas pa­ste­bė­jo, kad pie­ši­mo pro­ce­sas vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms su­tei­kia daug džiaugs­mo, ne­tgi ska­ti­na gi­ji­mą. Šis pa­ste­bė­ji­mas ne­bu­vo pa­mirš­tas. Il­gai­niui dau­ge­lio ša­lių gy­dy­mo įstai­go­se pie­ši­mas, lip­dy­mas, mu­zi­ka, šo­kiai im­ti tai­ky­ti kar­tu su me­di­ka­men­tais. Tai­kant dai­lės te­ra­pi­ją grei­čiau svei­ko ne tik be­si­gy­dan­tie­ji tu­ber­ku­lio­zę, bet ir efek­ty­viai nuo nak­ties koš­ma­rų va­da­vo­si Viet­na­mo ka­re da­ly­va­vę ka­riš­kiai, įvai­rias ka­tast­ro­fas, sti­chi­nes ne­lai­mes, te­ro­ro ak­tus iš­gy­ve­nę žmo­nės. Dai­lės te­ra­pi­jos me­tu gau­tas pa­veiks­las – tai ne tik spal­vų žais­mas, pa­de­dan­tis iš­sau­go­ti aki­mir­kas am­žiams, tai žmo­gaus jaus­mų veid­ro­dis, li­ni­jo­mis ir spal­vo­mis pa­sa­kan­tis tai, ką kar­tais nu­ty­li ar bi­jo pa­sa­ky­ti lū­pos.

Da­bar pa­sau­ly­je eg­zis­tuo­ja dau­gy­bė me­no te­ra­pi­jos stu­di­jų, mo­kyk­lų, net uni­ver­si­te­tų, ku­riuo­se ren­gia­mi me­no te­ra­peu­tai. Tu­rė­ti sa­vo me­no te­ra­peu­tą ta­po itin po­pu­lia­ru, nors tai ir ne­ma­žai kai­nuo­ja.

Lie­tu­vo­je vis la­biau po­pu­lia­rė­jan­ti dai­lės te­ra­pi­ja yra pa­pil­do­ma šiuo­lai­kiš­ko gy­dy­mo prie­mo­nė, ku­ria sie­kia­ma ne išug­dy­ti pro­fe­sio­na­lius dai­li­nin­kus, o iš­lais­vin­ti kiek­vie­na­me žmo­gu­je esan­čią vi­di­nių ga­lių ir svei­ka­tos po­ten­ci­ją.

Kad bū­tu­me svei­ki, te­rei­kia iš anks­to „iš­pieš­ti“ sa­vo pro­ble­mą

„Te­ra­pi­ja“ reiš­kia gy­dy­mą, lei­džian­tį pro­fe­sio­na­liai pa­dė­ti ki­tiems ir sau, ta­čiau pra­ktiš­kai dai­lės te­ra­pi­ja ne vi­sa­da yra su­si­ju­si su gy­dy­mu griež­tai me­di­ci­ni­ne pra­sme. Me­nas jau sa­vai­me yra at­si­pa­lai­da­vi­mo, kū­no ir dva­sios har­mo­ni­jos pa­lai­ky­mo šal­ti­nis, to­dėl ypač svar­bus ne tik no­rint kuo dau­giau pa­ge­rin­ti svei­ka­tą, bet ir kaip re­lak­sa­ci­ją tei­kian­tis pro­ce­sas, at­pa­lai­duo­jan­tis ner­vų sis­te­mą, la­vi­nan­tis mo­to­ri­nius, ko­mu­ni­ka­ci­nius ge­bė­ji­mus. Me­no te­ra­pi­ja lei­džia žmo­gui at­skleis­ti sa­vy­je neat­pa­žin­tas ga­li­my­bes, ta­len­tus, su­ras­ti nau­jų pro­ble­mų spren­di­mo bū­dų, pa­si­sem­ti stip­ry­bės ir ne­tgi užau­gin­ti sa­vo emo­ci­nio in­te­lek­to koe­fi­cien­tą.

Tai­kant dai­lės te­ra­pi­ją pa­tei­kia­ma te­ma, ta­čiau ne­kon­tak­tuo­ja­ma, ne­pa­ta­ria­ma, ne­mo­ko­ma, ne­sie­kia­ma to­bu­lo re­zul­ta­to, nes šiuo at­ve­ju svar­bes­nis pa­ts pro­ce­sas, ku­rio me­tu sie­kia­ma at­gau­ti ir pa­lai­ky­ti fi­zi­nę bei dva­si­nę svei­ka­tą, su­teik­ti as­me­niui sa­vi­raiš­kos ir kū­ry­bi­nės ga­lios lais­vę. Kū­ry­bos prie­mo­nių dau­gy­bė – mo­lis, krei­da, smė­lis, įvai­riau­si da­žai, po­pie­riai, iš­kar­pos, me­džia­gos. Iš pa­žiū­ros vis­kas la­bai pa­pras­ta: žmo­gus tie­siog pie­šia, tar­ki­me, lie­ja ak­va­re­les ar šiaip dė­mė­mis mar­gi­na po­pie­rių, vi­siš­kai ne­si­rū­pin­da­mas dėl sa­vo dar­bo tu­ri­nio ir me­ni­nės ver­tės. Pas­kui jis pa­sa­ko­ja, ką sa­vo kū­ri­ny­je pa­ts ma­to, kaip jau­čia­si su­kur­ti per­so­na­žai, o spe­cia­lis­tas ska­ti­na tai tęs­ti, at­sar­giai už­duo­da­mas pa­pras­tus klau­si­mus. Ži­no­ma, į juos ga­li­ma neat­sa­ki­nė­ti, jei­gu nė­ra to­kio no­ro.

 SXC.hu - Ali Taylor nuotr.


Daž­nai klai­din­gai ma­no­ma, kad už­siim­ti me­nu, t. y. pieš­ti, šok­ti ar dai­nuo­ti, rei­kia mo­kė­ti, tu­rė­ti tam ypa­tin­gų ga­bu­mų. Taip nė­ra, jo­kie me­ni­niai įgū­džiai ne­rei­ka­lin­gi. Vi­si už­siė­mi­mai tu­ri sa­vo pro­ce­są, ku­rio me­tu da­ly­viai pa­ma­žu įve­da­mi į kū­ry­bi­nės iš­raiš­kos už­siė­mi­mą, nie­ko iš anks­to ne­rei­kia ži­no­ti ar mo­kė­ti, tad da­ly­vau­ti šia­me pro­ce­se ga­li vi­si. Be­je, už­duo­ties neat­li­ki­mas taip pat yra jos at­li­ki­mo bū­das.

Dai­lės te­ra­pi­ja ga­li bū­ti la­bai nau­din­ga ir tiems, ku­rių stre­sų ba­ga­žas nė­ra la­bai di­de­lis, ne­per­se­kio­ja rim­tos bend­ra­vi­mo ar sa­vi­jau­tos pro­ble­mos. Mat pa­ts dai­lės te­ra­pi­nis pro­ce­sas pa­grįs­tas tuo, kad reikš­min­giau­sios žmo­gaus min­tys ir per­gy­ve­ni­mai, bū­da­mi pa­są­mo­nin­gos kil­mės, ga­li bū­ti grei­čiau iš­reikš­ti vaiz­di­niais, nei žo­džiais. Dai­lės te­ra­pi­jos me­to­dai yra su­si­ję su kiek­vie­na­me žmo­gu­je glū­din­čiu su­ge­bė­ji­mu pro­jek­tuo­ti sa­vo vi­di­nius konflik­tus į vi­zua­li­nes for­mas. To­kiems žmo­nėms dai­lės te­ra­peu­tas ga­li pa­dė­ti at­ras­ti po­ten­cia­lias ga­li­my­bes, at­skleis­ti ga­bu­mus, iš­vys­ty­ti ly­de­riui bū­din­gas sa­vy­bes. Tar­ki­me, ty­lus ir ne­drą­sus vai­kas iš pra­džių ga­li iš­mok­ti reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, o pa­skui tap­ti vis po­pu­lia­res­nis tarp bend­raam­žių.

Ga­li­my­bė aug­ti – kiek­vie­nam pa­gal po­rei­kį

Daž­nam tik­riau­siai iš­ky­la klau­si­mas, kiek rei­kia už­siė­mi­mų, kad dai­lės te­ra­pi­ja pa­dė­tų? „O kiek tu­ri bū­ti žvilgs­nių į dan­gų žvaigž­dė­tą nak­tį? Kiek tu­ri bū­ti ma­lo­nių po­kal­bių su drau­gu prie ka­vos puo­de­lio?“, – klau­si­mu į klau­si­mą at­sa­ko dai­lės spe­cia­lis­tė, dar kar­tą pa­tvir­tin­da­ma, kad šiam pro­ce­sui ri­bų nė­ra. Vie­niems už­ten­ka 1-2 už­siė­mi­mų, ki­tiems ir 20 ne­ga­na.

Dai­lės te­ra­pi­jos už­siė­mi­mai žmo­nėms su­ke­lia tei­gia­mas emo­ci­jas, pa­de­da nu­ga­lė­ti apa­ti­ją, su­for­muo­ti ak­ty­ves­nę gy­ve­ni­miš­ką po­zi­ci­ją. Ga­lė­da­mi iš­reikš­ti sa­vo kū­ry­bi­nes ga­lias, ge­riau jau­čia­mės. Bū­da­mi psi­cho­lo­giš­kai sta­bi­lūs, ga­li­me džiaug­tis ge­res­ne svei­ka­ta.

Už­siim­ti dai­lės te­ra­pi­ja ga­li­ma ir na­muo­se, te­rei­kia įsi­gy­ti pieš­tu­kų, da­žų, ki­tų kū­ry­bi­nės raiš­kos prie­mo­nių, ta­čiau gru­pi­nė­je te­ra­pi­jo­je, pa­si­tel­kus pa­trauk­lias for­mas, žmo­gus grei­čiau su­vo­kia sa­ve, sa­vo pro­ble­mas. Pie­šiant iš pa­są­mo­nės ima kil­ti vi­di­niai konflik­tai, vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mai, iš­stu­mia­mi ne­ma­lo­nūs jaus­mai. Jei­gu sun­kiu mo­men­tu pa­ban­dy­tu­mė­te paim­ti tep­tu­ką, su­pras­tu­mė­te, kad ne­tru­kus tam­pa leng­viau. Dau­ge­liu at­ve­jų už­tek­tų tik šiek tiek ki­tu kam­pu pa­ma­ty­ti ir su­pras­ti jau tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją, kad at­ras­tu­me nau­jų tiks­lų, su­vok­tu­me lem­tin­gas sa­vo veiks­mų klai­das ar tie­siog įveik­tu­me iš pir­mo žvilgs­nio ne­nu­ga­li­mas kliū­tis. Vie­na svar­biau­sių prie­žas­čių, ne­lei­džian­čių pa­si­nau­do­ti kiek­vie­nam žmo­gui su­teik­ta kū­ry­biš­ku­mo do­va­na – tai išanks­ti­nės nuo­sta­tos, gy­ve­ni­mo ei­go­je įgy­ti komp­lek­sai, bai­mės ir sa­vo kū­ry­bi­nių re­sur­sų ne­pa­ži­no­ji­mas.

Dai­lės te­ra­pi­ja pa­de­da ko­vo­ti su:

* kas­die­ni­niu stre­su, ne­ri­mu,

* įvai­rio­mis fo­bi­jo­mis,

* so­cia­li­niais ir tar­pas­me­ni­nių san­ty­kių sun­ku­mais,

* sun­kiais emo­ci­niais iš­gy­ve­ni­mais, ky­lan­čiais po trau­muo­jan­čių įvy­kių,

* vi­di­niais konflik­tais,

* ap­lin­ka, slo­pi­nan­čia na­tū­ra­lų sa­vi­raiš­kos po­rei­kį,

* li­gos su­ke­lia­mais sun­ku­mais ir kt.

Mig­lė RE­MEŠ­KE­VI­ČIŪ­TĖ

SXC.hu - Flavio Takemoto nuotr.

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama:

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys