2019 01 22, Antradienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

       DIETOSCENTRAS.LT

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

ziedu piegāde
Flower Delivery in Riga

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Psi­chi­kos svei­ka­ta – ne tik psi­chiat­rų rei­ka­las   print
2011-10-26
So­cio­lo­gai Lie­tu­vo­je ste­bi nau­ją reiš­ki­nį – mo­der­nio­je vi­suo­me­nė­je at­si­ran­da svei­ka­tos su­tri­ki­mų, iš es­mės ky­lan­čių dėl bend­ro ne­pa­si­ten­ki­ni­mo gy­ve­ni­mu ir sa­vi­raiš­kos sto­kos. Sut­ri­ki­mai pa­si­reiš­kia įvai­riais kū­no skaus­mais, sun­kiai ap­čiuo­pia­mais me­di­ci­niš­kai. „Psi­chi­kos svei­ka­tos su­tri­ki­mai tam tik­rais at­ve­jais ima lenk­ti kū­no li­gas, at­si­ran­da nau­jų ne­ga­la­vi­mų, ku­rių anks­čiau ne­bu­vo, pa­vyz­džiui, lė­ti­nio nuo­var­gio, „per­de­gi­mo“ sind­ro­mas“, – sa­ko gy­dy­to­ja Ol­ga Ri­movs­ka­ja.

Po­žiū­ris kei­čia­si

Anot gy­dy­to­jos O. Ri­movs­ka­jos, psi­chi­kos svei­ka­tos pro­ble­mos eg­zis­tuo­ja tūks­tant­me­čius. Daug kar­tų kei­tė­si ir po­žiū­ris į dva­sios ne­ga­lias ir jo­mis ap­nik­tus žmo­nes. Se­no­vė­je psi­chi­kos svei­ka­tos pro­ble­mos bū­da­vo sie­ja­mos su ne­že­miš­kais da­ly­kais, to­dėl vie­ni ūmių psi­chi­kos li­gų ka­muo­ja­mi žmo­nės bu­vo ve­ja­mi iš bend­ruo­me­nės, ki­ti – pa­smer­kia­mi mir­čiai. An­ti­kos lai­kais į psi­chi­kos li­gas ne­be­žiū­rė­ta mis­tiš­kai, bu­vo ieš­ko­ma me­di­ci­ni­nių prie­mo­nių, sten­gia­ma­si įžvelg­ti li­gų prie­žas­ties ir pa­sek­mės ry­šį. Vi­du­ram­žiais pa­mi­ši­mą im­ta lai­ky­ti vel­nio ap­sė­di­mu, o psi­chi­kos li­go­nių lauk­da­vo vel­nio iš­va­ry­mo pro­ce­dū­ros, šven­ti­ni­mas. Be­sip­lė­to­jant kul­tū­rai, į psi­chi­kos li­go­nius im­ta žiū­rė­ti hu­ma­niš­kiau. Gy­dy­to­jai ir vi­suo­me­nė pra­dė­jo su­pras­ti, kad „ap­sės­tie­ji“ yra li­go­niai, ku­riuos rei­kia gy­dy­ti, ta­čiau tik XX a. vi­du­ry­je vi­suo­me­nė pra­dė­jo priim­ti psi­chi­kos svei­ka­tos pro­ble­mų tu­rin­čius žmo­nes į sa­vo tar­pą, ska­tin­da­ma jų so­cia­li­nę in­teg­ra­ci­ją. „Psi­chi­kos li­go­niai tu­rė­tų gy­dy­tis ir gy­ven­ti kuo ma­žiau su­var­žy­to­je ap­lin­ko­je, dau­giau dė­me­sio ski­riant jų rea­bi­li­ta­ci­jai“, – sa­ko me­di­kė.

Ri­ba la­bai tra­pi

Šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je psi­chi­kos svei­ka­ta – vie­na di­džiau­sių ir kar­tu pa­žei­džia­miau­sių ver­ty­bių. Ka­da pa­gal­bos rei­kia kreip­tis į gy­dy­to­ją psi­chiat­rą – pa­ma­čius dan­gu­je skren­dan­tį an­ge­lą ar pa­ju­tus, kad sklen­džia­te pa­ra­le­li­nė­je rea­ly­bė­je? Kur pra­si­de­da psi­chi­kos li­ga?

Gy­dy­to­ja sa­ko, kad spar­čiai kin­tant vi­suo­me­nei kin­ta ir ri­bos tarp svei­kos psi­chi­kos ir li­gos, to­dėl vis sun­kiau api­brėž­ti, kas ji yra, tad įsi­tvir­ti­na nuo­sta­ta, kad dau­gu­ma žmo­nių per sa­vo gy­ve­ni­mą pa­ti­ria vie­no­kių ar ki­to­kių psi­chi­kos su­tri­ki­mų. „La­bai gai­la, kad vi­suo­me­nės po­žiū­ris į psi­chi­kos svei­ka­tą yra ne­tei­sin­gas ir ne­to­le­ran­tiš­kas. Jei­gu žmo­gus krei­pė­si į spe­cia­lis­tą kon­sul­ta­ci­jos, į jį iš kar­to žvel­gia­ma kaip į psi­chi­kos li­go­nį, nors psi­chi­kos simp­to­mų at­si­ra­di­mas ne­reiš­kia, kad jūs su­si­rgo­te psi­chi­ne li­ga. Psi­chi­kos svei­ka­tos su­tri­ki­mų tu­ri be­veik 12 pro­c. žmo­ni­jos – maž­daug 450 mi­li­jo­nų ar­ba kas aš­tun­tam gy­ven­to­jui rei­ka­lin­ga psi­chiat­ro kon­sul­ta­ci­ja ir pa­gal­ba. To­kių su­tri­ki­mų yra vi­so­se ša­ly­se, kul­tū­ro­se, am­žiaus gru­pė­se ir so­cia­li­niuo­se sluoks­niuo­se“, – sa­ko gy­dy­to­ja.
Ne tik me­di­kų rei­ka­las

Anot gy­dy­to­jos, tik da­bar pra­de­da­me su­vok­ti, kad psi­chi­kos svei­ka­ta yra vie­na svar­biau­sių vi­suo­me­nės svei­ka­tos pro­ble­mų ir kad šios pro­ble­mos tu­ri bū­ti ci­vi­li­zuo­tai spren­džia­mos ne tik psi­chiat­ri­jos įstai­go­se, bet ir vi­suo­me­nė­je, da­ly­vau­jant kiek­vie­nam pi­lie­čiui, de­ja, dau­ge­lio žmo­nių nuo­mo­ne, psi­chi­kos svei­ka­ta pri­va­lo rū­pin­tis tik me­di­kai. „Dau­gu­ma me­di­ci­nos prie­mo­nių skir­ta li­goms gy­dy­ti ir tik ne­dau­ge­lis – svei­ka­tos ko­ky­bei ge­rin­ti, to­dėl sa­vo svei­ka­tą tu­ri pir­miau­sia stip­rin­ti pa­ts žmo­gus ir jį su­pan­ti bend­ruo­me­nė, – tvir­ti­na gy­dy­to­ja. – Ne­su­tik­čiau, kad psi­chi­kos svei­ka­ta yra ge­ra, jei žmo­gus ne­ser­ga jo­kio­mis psi­chi­kos li­go­mis. Ji yra su­dė­ti­nė as­mens svei­ka­tos da­lis.“

Ar jūs val­do­te gy­ve­ni­mą, ar gy­ve­ni­mas val­do jus, pri­klau­so nuo jū­sų psi­chi­nės svei­ka­tos. Stip­rios psi­chi­kos žmo­nės leng­viau ne­gu ki­ti įvei­kia stre­są, pro­duk­ty­viau dir­ba ir duo­da dau­giau nau­dos vi­suo­me­nei, o psi­chi­kos li­gos truk­do žmo­gui pa­tir­ti gy­ve­ni­mo pil­nat­vę. Svei­kos bend­ruo­me­nės ir vi­suo­me­nės pa­si­žy­mi di­de­liu so­cia­li­niu ka­pi­ta­lu ir že­mu so­cia­li­nės pa­to­lo­gi­jos ly­giu, ma­žes­niais sa­vi­žu­dy­bių, prie­var­tos ar ki­to­kio dest­ruk­ci­nio el­ge­sio, nu­kreip­to į sa­ve ar į ki­tus, ro­dik­liais. To­kia bend­ruo­me­nė ar vi­suo­me­nė yra to­le­ran­tiš­kes­nė pa­žei­džia­moms gy­ven­to­jų gru­pėms, jo­se di­des­nė so­cia­li­nė in­teg­ra­ci­ja.

Ga­li pa­veik­ti kiek­vie­ną

Žmo­gaus psi­chi­nė svei­ka­ta 49-53 pro­c. pri­klau­so nuo jo pa­ties, 17-20 pro­c. – nuo ap­lin­kos veiks­nių, apie

18 pro­c. – nuo žmo­gaus ge­ne­ti­nių veiks­nių, 8-10 pro­c. – nuo me­di­ci­nos pa­gal­bos. Be abe­jo, da­bar dau­ge­lis žmo­nių neiš­ven­gia stre­so, įtam­pos, ne­ri­mo. Gy­dy­to­ja sa­ko, kad jei šie su­tri­ki­mai yra trum­pa­lai­kiai, tai di­des­nės įta­kos psi­chi­nei svei­ka­tai ne­tu­ri, ta­čiau jei­gu jie tę­sia­si il­gai, ta­da ky­la pa­vo­jus su­si­rgti. Ki­ta ver­tus, kuo psi­chi­nė svei­ka­ta ge­res­nė, tuo leng­viau ir grei­čiau įvei­kia­mas stre­sas, ne­ri­mas. Net­gi ne­lai­mės, su­krė­ti­mai dva­siš­kai stip­rią as­me­ny­bę su­bran­di­na, o silp­ną – pa­lau­žia ir su­sarg­di­na.

Psi­chi­nę svei­ka­tą są­ly­go­ja so­cia­li­niai ir eko­no­mi­niai (ne­dar­bas, men­kos pa­ja­mos, iš­si­la­vi­ni­mas), psi­cho­lo­gi­niai (nei­gia­mi gy­ve­ni­mo įvy­kiai, stre­sas) veiks­niai, žmo­gaus elg­se­na ir gy­ven­se­na (ne­ra­cio­na­li mi­ty­ba, svai­gi­na­mų­jų me­džia­gų var­to­ji­mas, fi­zi­nio ak­ty­vu­mo sto­ka).
Pag­rin­dai for­muo­ja­mi vai­kys­tė­je

„Gy­ven­se­na for­muo­ja­si vai­kys­tė­je ir paaug­lys­tė­je, o įpro­čiai daž­nai iš­lie­ka vi­sam gy­ve­ni­mui ir suau­gu­sia­jam juos bū­na sun­ku pa­keis­ti, to­dėl itin svar­bu har­mo­nin­gos as­me­ny­bės for­ma­vi­mo­si lai­ko­tar­piu pa­dė­ti pa­ma­tus dva­siš­kai stip­riai as­me­ny­bei vys­ty­tis, – tvir­ti­na gy­dy­to­ja. – Vai­ko cha­rak­te­ris for­muo­ja­si iki 12 me­tų. La­bai svar­bu šiuo eta­pu ne­pa­da­ry­ti klai­dų su juo bend­rau­jant, jį auk­lė­jant. Tė­vai ži­no, kaip vai­ką mai­tin­ti, kaip jį ap­reng­ti, ta­čiau ne vi­sa­da iš­ma­no jo psi­cho­lo­gi­ją įvai­riais am­žiaus tarps­niais. Šio­je sfe­ro­je ga­lė­tų daug nu­veik­ti vai­kų ug­dy­mo įstai­gos, per­duo­da­mos rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją ir tė­vams, ir vai­kams.“

Gė­rio, užuo­jau­tos, rū­pes­tin­gu­mo, no­ro pa­dė­ti li­go­tam ir silp­nes­niam, pa­dė­kos, kant­ry­bės, kū­ry­bin­gu­mo ug­dy­mas – tai emo­ci­nio ir mo­ra­li­nio vai­ko auk­lė­ji­mo pa­grin­das. „Vi­sa­pu­siš­kos as­me­ny­bės ug­dy­mas ir reiš­kia psi­chiš­kai svei­kos as­me­ny­bės ug­dy­mą. Tai žmo­gus, ge­ban­tis val­dy­ti nei­gia­mas emo­ci­jas, be­si­rū­pi­nan­tis ap­lin­ki­niais, ge­ban­tis už­jaus­ti. Mo­kė­ji­mas tei­sin­gai įver­tin­ti sa­ve ir sa­vo ga­li­my­bes ap­sau­go to­kį žmo­gų nuo be­tiks­lių ar be­rei­ka­lin­gų iš­gy­ve­ni­mų ir nu­si­vy­li­mų“, – pa­sa­ko­ja gy­dy­to­ja.

Mei­lės, gė­rio, su­pra­ti­mo trū­ku­mas vai­ko gy­ve­ni­me for­muo­ja nei­gia­mus jo bruo­žus – už­si­spy­ri­mą, ne­pak­lus­nu­mą, bai­lu­mą. Baus­mės lau­ki­mas vai­kui su­ke­lia ne­ri­mas­tin­gą nuo­tai­ką, daž­nai iš­si­vys­tan­čią į ag­re­si­ją, ku­ri pir­ma bū­na nu­kreip­ta į silp­nes­nius, t. y. ma­žes­nius už sa­ve vai­kus ir gy­vū­nus, o vė­liau – ir į bend­raam­žius. Šei­ma, ku­rio­je vy­rau­ja žiau­ru­mas ir pyk­tis, yra psi­chiš­kai ne­vi­sa­ver­tė.

Svar­bu iš­lai­ky­ti pu­siaus­vy­rą

Dėl įvai­rių prie­žas­čių kiek­vie­no iš mū­sų dva­si­nė sa­vi­jau­ta ga­li pa­blo­gė­ti, to­dėl tu­ri­me bū­ti tam pa­si­ren­gę. Kad žmo­gaus psi­chi­nė svei­ka­ta bū­tų stip­ri, re­ko­men­duo­ja­ma iš anks­to neiš­gy­ven­ti dėl ga­li­mų sun­ku­mų, mo­ky­tis pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę, ne­bi­jo­ti įveik­ti sun­kių už­duo­čių, džiaug­tis tuo, ką tu­ri­me, su­si­ras­ti mė­gia­mą veik­lą, nuo­lat to­bu­lė­ti. Psi­chi­nė svei­ka­ta pri­klau­so ir nuo pa­pras­tų da­ly­kų: ge­ros mi­ty­bos, fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, sai­kin­go al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų var­to­ji­mo. Žmo­gus yra tik­ras sa­vo li­ki­mo kal­vis, at­sa­kin­gas už sa­vo gy­ve­ni­mą bei sa­vo reak­ci­ją į vyks­tan­čius gy­ve­ni­me įvy­kius. Svar­bu ži­no­ti, kad jo nuo­tai­ka su­ke­lia tam tik­rą re­zo­nan­są

jį tarp su­pan­čių­jų. Links­mas žmo­gus pa­ke­lia nuo­tai­ką, nu­liū­dęs ar pik­tas – nu­vi­lia. Nei­gia­mų emo­ci­jų ga­li­ma pa­tir­ti ir dar­be, ir na­muo­se. Di­de­lę reikš­mę dva­si­nei žmo­gaus pil­nat­vei tu­ri ge­bė­ji­mas iš­veng­ti konflik­ti­nių si­tua­ci­jų ir val­dy­ti jau esa­mas.

„Vis­kas, ko per daug, yra ne­svei­ka“, – tai la­bai ge­ras pa­ta­ri­mas sau­gant sa­vo psi­chi­kos svei­ka­tą. No­rint bū­ti tik­rai svei­kam, rei­kia sai­kin­gu­mo, o pa­ju­tus tu­rint psi­chi­nių su­tri­ki­mų rei­kia ne­bi­jo­ti kreip­tis į spe­cia­lis­tus ir pra­šy­ti pa­gal­bos“, – pri­me­na gy­dy­to­ja.

Mo­kė­ji­mas tei­sin­gai įver­tin­ti sa­ve ir sa­vo ga­li­my­bes ap­sau­go žmo­gų nuo be­tiks­lių ar be­rei­ka­lin­gų iš­gy­ve­ni­mų ir nu­si­vy­li­mų.

Mig­lė RE­MEŠ­KE­VI­ČIŪ­TĖ

www.siauliaiplius.lt

SXC.hu nuotr.


Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama: Stogų įrengimas Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės Permanentinis makiažas Vilniuje

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys