2018 01 19, Penktadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Turkijos menas padeda psichikos sveikatai   print
2012-05-14
Ak­me­nės ra­jo­no psi­chi­kos svei­ka­tos cent­re užim­tu­mo te­ra­pi­jai im­ta nau­do­ti re­ta Lie­tu­vo­je tur­kiš­ka eb­ru ta­py­ba.

Sa­vi­ta kū­ry­ba

Pir­mą kar­tą tur­kiš­kos eb­ru ta­py­bos tech­ni­kos pa­no­rę iš­mok­ti žmo­nės nu­stem­ba, iš­gir­dę pa­siū­ly­mą pa­veiks­lą pra­dė­ti kur­ti van­de­ny­je. In­de jo pa­vir­šiu­je tep­tu­kais pa­taš­ko­mi ke­lių spal­vų da­žų, o pa­skui pa­ga­liu­ku brau­kiant ku­ria­mas vaiz­das. Ga­liau­siai ant jo už­de­da­mas, o po aki­mir­kos nui­ma­mas po­pie­rius, ku­ria­me lie­ka au­to­riaus dar­bas.

Kai pa­nau­do­ja­ma tirš­tė­liau da­žų ir dau­giau pa­brau­ko­ma pa­ga­liu­ku – daž­niau­siai su­ku­ria­ma mar­mu­ro raš­to imi­ta­ci­ja.

Neįp­ras­ti kū­ri­niai yra iš­skir­ti­ni iš ki­tų me­no sri­čių ir uni­ka­lūs, nes ant­rą kar­tą pa­kar­to­ti ly­giai to­kį pat vaiz­dą – neį­ma­no­ma. Įdo­mu, kad ga­lu­ti­nį re­zul­ta­tą pa­ma­tai, kai per­ke­li pa­veiks­lą ant po­pie­riaus la­po.

Ta­čiau to­kia kū­ry­ba neį­ma­no­ma, iš čiau­po pri­si­lei­dus į in­dą van­dens. Mat į jį rei­kia įmai­šy­ti spe­cia­lios iš Tur­ki­jos at­si­vež­tos gam­ti­nės me­džia­gos. Iš ten at­ke­lia­vo ir spe­cia­lūs eb­ru ta­py­bai pa­ga­min­ti da­žai.

Ra­jo­no Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro so­cia­li­nė dar­buo­to­ja In­ga Mu­su­lie­nė pa­de­da pie­ši­nio au­to­rei van­dens pa­vir­šiu­je brau­ky­ti laz­de­le pri­taš­ky­tus da­žus.

Trys gy­dy­to­jai

Ke­lių šimt­me­čių se­nu­mo me­no tech­ni­kos se­mi­na­ruo­se iš­mo­ku­si Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro so­cia­li­nė dar­buo­to­ja In­ga Mu­su­lie­nė ėmė nau­do­ti li­go­nių užim­tu­mo te­ra­pi­jai to­dėl, kad eb­ru pa­de­da iš­lie­ti emo­ci­jas, vi­zua­li­zuo­ti iš­gy­ve­ni­mus, su­telk­ti dė­me­sį bei at­si­pa­lai­duo­ti.

„Nau­jas me­to­das pa­de­da sveik­ti sie­lai, nes net trys jos gy­dy­to­jai kar­tu lyg dir­ba: van­duo, spal­va ir ju­de­sys“, – sa­kė I. Mu­su­lie­nė.

Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro di­rek­to­rės Vir­gi­ni­jos Kris­ti­nai­tie­nės nuo­mo­ne, nau­ja me­no te­ra­pi­jos rū­šis pa­dės li­go­niams psi­cho­so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos pro­ce­se – kai psi­chi­kos su­tri­ki­mų tu­rin­tys žmo­nės ska­ti­na­mi kiek įma­no­ma la­biau iš­si­lai­ky­ti vi­suo­me­nė­je: ar­ti­mų­jų, kai­my­nų, bend­ra­dar­bių ra­te.

„Šis užim­tu­mo te­ra­pi­jos me­to­das tu­rė­tų pri­gy­ti dėl la­bai pa­trauk­lios prie­žas­ties, – pro­gno­zuo­ja cent­ro va­do­vė V. Kris­ti­nai­tie­nė. – Ta­pant eb­ru tech­ni­ka ne­rei­kia daug gal­vo­ti, su­pras­ti: ką aš čia da­bar da­rau. Jei pa­siū­lai pa­cien­tui nu­pieš­ti tep­tu­ku gė­lę, jis įsi­tem­pia, nes gal­vo­ja kaip ją nu­pieš­ti. Ne­leng­va ir to­dėl, kad li­go­niams sun­ku su­kon­cent­ruo­ti dė­me­sį, kad su­dre­ba ir ran­ka ar jis pra­stai jau­čia­si.“

Gy­dy­mo įstai­go­je į eb­ru už­siė­mi­mus ke­ti­na­ma nu­kreip­ti apie 200 pa­cien­tų.

 Vytautas RUŠKYS

Au­to­riaus nuo­tr.

http://www.skrastas.lt

 

 

Atgal  


Reklama: Stogų įrengimas Baidarių nuoma dzūkijoje Reklamos paslaugos Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Muitinės tarpininko paslaugos Krovinių pervežimai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys