2019 01 24, Ketvirtadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

       DIETOSCENTRAS.LT

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

ziedu piegāde
Flower Delivery in Riga

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Maitinti krūtimi gali beveik visos moterys   print
2012-11-26
Kiek­vie­na mo­ti­nys­tei be­si­ruo­šian­ti mo­te­ris su­si­du­ria su gau­sy­be mi­tų apie na­tū­ra­lų mai­ti­ni­mą. Kur mi­tas, o kur tie­sa, iš­siaiš­kin­ti pa­dės dau­giau nei pen­kio­li­ka me­tų aku­še­re Šiau­liuo­se dir­ban­ti ir ket­vir­tus me­tus pa­skai­tas apie na­tū­ra­lų mai­ti­ni­mą ir nau­ja­gi­mių prie­žiū­rą bū­si­miems tė­ve­liams ve­dan­ti Al­ma GRI­GA­LIŪ­NIE­NĖ.

Mi­tas 1: Šiuo­lai­ki­nio dirb­ti­nio mai­ti­ni­mo ko­ky­bė ne­nu­si­lei­džia mo­ti­nos pie­nui, to­dėl na­tū­ra­liai mai­ti­nan­čių mo­te­rų ma­žė­ja.

Anot A. Gri­ga­liū­nie­nės, yra at­virkš­čiai: nuo 1995-ųjų na­tū­ra­liai mai­ti­nan­čių mo­te­rų Lie­tu­vo­je dau­gė­ja. Ta­čiau Lie­tu­vai dar to­li iki Nor­ve­gi­jos, kur nau­ja­gi­mius iš 100 pa­gim­džiu­sių mo­te­rų žin­do 99.

Pa­sau­li­nės svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) duo­me­ni­mis, tik apie 3 pro­cen­tų mo­te­rų ne­ga­li žin­dy­ti. Tik po gim­dy­mo nau­ja­gi­mius žin­dy­ti pra­de­da vi­sos mo­te­rys.

Lie­tu­vo­je iki 1 mė­ne­sio ma­žy­lius žin­do apie 80 pro­cen­tų mo­te­rų, iki 6 mė­ne­sių – apie 40 pro­cen­tų.

Ty­ri­mai ro­do, kad apie 60 pro­cen­tų mo­te­rų Lie­tu­vo­je po gim­dy­mo nu­sto­ja žin­dy­ti, su­si­dū­ru­sios su pir­mai­siais sun­ku­mais ir ne­su­lau­ku­sios kva­li­fi­kuo­tos spe­cia­lis­tų pa­gal­bos.

Pa­si­rin­ku­sios dirb­ti­nį mai­ti­ni­mą ma­mos ma­žai ži­no apie jo ža­lą. Mi­ši­nė­lių ga­min­to­jai sten­gia­si, kad jų pro­duk­ci­ja bū­tų pa­na­ši į ma­mos pie­ną, ta­čiau pa­sta­ro­jo su­dė­tis – ne­pa­kar­to­ja­ma.

„Ty­ri­mai įro­do, kad tarp na­tū­ra­liai mai­tin­tų vai­kų re­tes­nės aler­gi­jos ir in­fek­ci­niai su­si­rgi­mai, ypač – žar­ny­no, kvė­pa­vi­mo ta­kų. Svar­bus ir emo­ci­nis ry­šys tarp ma­mos ir vai­ko, ku­ris už­si­mez­ga na­tū­ra­liai mai­ti­nant“, – pri­va­lu­mus var­di­na spe­cia­lis­tė.

Mi­tas 2: Plas­ti­nę krū­tų ope­ra­ci­ją pa­si­da­riu­si mo­te­ris ne­ga­li na­tū­ra­liai mai­tin­ti.

Sa­vo pra­kti­ko­je su to­kio­mis mo­te­ri­mis dir­bu­si aku­še­rė pa­brė­žia, kad vis­kas pri­klau­so nuo at­lik­tos ope­ra­ci­jos po­bū­džio. Jei mo­te­riai su­ma­žin­tos krū­tys, mai­ti­ni­mo pro­ble­mų iš tie­sų ga­li kil­ti.

„Ma­ži­nant krū­tis, at­si­ran­da ran­du­kų liau­ki­nia­me krū­tų au­di­ny­je. Jie atei­ty­je ga­li truk­dy­ti iš­te­kė­ti pie­nui. Jei to­kios mo­ters krū­ty­se pie­nas kaup­sis 2–3 pa­ras ir na­tū­ra­liai neiš­te­kės, mai­tin­ti ji ne­ga­lės“, – aiš­ki­na spe­cia­lis­tė.

Krū­tų di­di­ni­mo ope­ra­ci­jos me­tu de­da­mi si­li­ko­ni­niai imp­lan­tai. Dėl jų po gim­dy­mo mo­te­ris ga­li jaus­ti pa­pil­do­mą dis­kom­for­tą, tem­pi­mą, ypač 3–4 pa­rą, kai pie­no ypač pa­dau­gė­ja. Ta­čiau pie­nas iš­te­ka ir mai­tin­ti ji ga­li.

Mi­tas 3: Dau­ge­liui mai­ti­nan­čių mo­te­rų pie­no už­ten­ka tik mė­ne­siui.

Dau­ge­lį mo­te­rų iš­tin­ka pir­mo­jo mė­ne­sio kri­zė, kai po 3–4 na­tū­ra­laus mai­ti­ni­mo sa­vai­čių ma­žy­liui pra­de­da trūk­ti pie­no.

Tai le­mia itin spar­tus nau­ja­gi­mio au­gi­mas. Tam ne­pa­si­ruo­šu­si ma­ma ga­li klai­din­gai įsi­vaiz­duo­ti, kad tai – jos kal­tė, ji tu­ri per ma­žai pie­no ir to­dėl ryž­ta­si įves­ti pa­pil­do­mą mai­ti­ni­mą.

Aku­še­rė siū­lo ki­tą išei­tį – daž­niau žin­dy­ti, kaip ir pir­mą­sias pa­ras po gim­dy­mo, – kas tris va­lan­das. Per 2–3 pa­ras pie­no tu­rė­tų pa­dau­gė­ti ir ma­žy­lio mais­to po­rei­kis bus pa­ten­kin­tas.

Mi­tas 4: Nau­ja­gi­mį bū­ti­na ža­din­ti ir nak­tį, kad pa­val­gy­tų.

Mai­ti­ni­mo re­ži­mą in­di­vi­dua­liai „pa­dik­tuo­ja“ kiek­vie­nas nau­ja­gi­mis. Jis ga­li žįs­ti kas pu­sant­ros, dvi ar tris va­lan­das. „Ta­čiau nau­ja­gi­mis tu­rė­tų žįs­ti ne re­čiau kaip kas tris va­lan­das ir ne trum­piau kaip 20–30 mi­nu­čių“, – re­ko­men­duo­ja aku­še­rė.

Jei nak­tį nau­ja­gi­mis neat­si­bus­da­mas iš­mie­ga maž­daug 5 va­lan­das, jo spe­cia­liai ža­din­ti ir mai­tin­ti ne­rei­kia (jei­gu jis gi­mė nor­ma­laus, virš 3 ki­log­ra­mų svo­rio).

„Tik to­kiu at­ve­ju jau daž­niau jį rei­kia mai­tin­ti die­ną. 8–12 mai­ti­ni­mai per pa­rą pir­mą­jį gy­ve­ni­mo mė­ne­sį tu­ri bū­ti bet ko­kiu at­ve­ju“, – gai­res nu­sa­ko A. Gri­ga­liū­nie­nė.

Mi­tas 5: Mo­ti­nos pie­no ga­my­bą ska­ti­na di­des­nis skys­čių var­to­ji­mas, tam tik­ros ar­ba­tos.

Vie­nin­te­lis pie­no ga­my­bą ska­ti­nan­tis veiks­nys – daž­nas žin­dy­mas.

„Mai­ti­nan­ti mo­te­ris tu­ri var­to­ti daug skys­čių. Juk mė­ne­sio am­žiaus ma­žy­liui vie­nam mai­ti­ni­mui rei­kia apie 100 mi­li­lit­rų pie­no, per pa­rą – iki lit­ro pie­no. Tai – la­bai daug, ma­ma tu­ri at­sta­ty­ti skys­čių kie­kį, ku­rį ati­duo­da“, – ra­gi­na spe­cia­lis­tė.

Mai­ti­nan­čiai ma­mai per pa­rą re­ko­men­duo­ja­ma iš­ger­ti ne ma­žiau 2–3 lit­rų skys­čių. Siū­lo rink­tis ne­ga­zuo­tą van­de­nį, pan­ko­lių ar­ba spe­cia­lią žin­dy­vių ar­ba­tą, veng­ti eks­pe­ri­men­tų su na­mi­nė­mis žo­le­lių ar­ba­to­mis. „Vai­kas ga­li su­rea­guo­ti į per di­de­lį tam tik­rų žo­le­lių kie­kį“, – per­spė­ja A. Gri­ga­liū­nie­nė.

Ne­re­ko­men­duo­ja­mi gė­ri­mai, ku­rių su­dė­ty­je yra ko­fei­no, cit­ru­si­niai vai­siai, me­dus, ku­rie ga­li ma­žy­liui su­kel­ti aler­gi­ją.

„Nors ty­ri­mai įro­di­nė­ja, kad per mo­ters krau­ją tie­sio­giai į pie­ną jos su­val­gy­ti pro­duk­tai ne­per­si­duo­da, ma­no il­ga­me­tė pra­kti­ka ro­do ki­taip. Ma­žy­lis ga­li ne­žįs­ti, jei užuo­džia, kad ma­mos pie­nas kve­pia jos su­val­gy­tu čes­na­ku. Vai­kus pra­de­da ber­ti ma­moms gau­siau su­val­gius rie­šu­tų ar braš­kių. Ta­čiau dėl to ne­rei­kė­tų pul­ti į kraš­tu­ti­nu­mus ir val­gy­ti vien ko­šes“, – pa­ta­ria aku­še­rė.

Mi­tas 6: Na­tū­ra­liai mai­ti­nan­ti mo­ti­na neap­siei­na be pient­rau­kio, ant­spe­nių ir ki­tų pa­gal­bi­nių prie­mo­nių.

„Pa­ta­riu ne­sku­bė­ti pirk­ti pa­gal­bi­nių prie­mo­nių, ne­ži­nia, ar jų tik­rai rei­kės“, – sa­ko A. Gri­ga­liū­nie­nė. Pir­mą gy­ve­ni­mo pa­rą ji siū­lo nau­ja­gi­mį dė­ti prie krū­ties ir ste­bė­ti, kaip šiam sek­sis žįs­ti.

Bū­na si­tua­ci­jų, kai nau­ja­gi­mis gu­li in­ten­sy­vios prie­žiū­ros sky­riu­je, at­skir­tas nuo mo­ti­nos. Ta­da ma­mai ga­li tek­ti nu­trauk­ti pie­ną ir mai­tin­ti nau­ja­gi­mį iš tau­re­lės, ta­čiau ir ta­da dar ne­rei­kia sku­bė­ti pirk­ti pient­rau­kį.

Pir­mo­mis pa­ro­mis ne­di­de­liais kie­kiais ga­mi­na­si prieš­pie­nis – tirš­tas, kon­cent­ruo­tas skys­tis. Ma­ma jį ga­li su­rink­ti, nu­trauk­da­ma ran­ko­mis į tau­re­lę.

Pient­rau­kiai rei­ka­lin­gi tik ta­da, kai įsi­ti­ki­na­ma, kad vai­kas iš krū­ties ne­val­go ir ne­val­gys.

Pient­rau­kis bū­ti­nas ir mai­ti­nan­čiai mo­te­riai anks­ti grįž­tant į dar­bą. Dar­bo ko­dek­se mai­ti­nan­čioms ma­moms nu­ma­ty­tos pus­va­lan­džio per­trau­kos kas tris va­lan­das, ku­rių me­tu jos ga­li nu­si­trauk­ti pie­ną. Jį ga­li­ma įsi­dė­ti į šal­dy­tu­vą ar šaltk­rep­šį ir grį­žus na­mo pa­siū­ly­ti ma­žy­liui.

Ants­pe­niai rei­ka­lin­gi, jei spe­ne­liai yra įtrauk­ti ir kū­di­kis ne­ga­li žįs­ti. Kar­tais ma­mos nau­do­ja ant­spe­nius, jei spe­ne­liai dėl ne­tai­syk­lin­go žin­dy­mo bu­vo trau­muo­ti ir mo­te­riai skau­da mai­ti­nant. To­kių trau­mų ne­bus, jei nau­ja­gi­mis iš­moks žįs­ti tai­syk­lin­gai.

Be­je, spe­cia­lis­tė pri­me­na, kad žin­dy­ti ga­li ir tem­pe­ra­tū­ros tu­rin­čios ma­mos. Ma­žy­liams tai ne­pa­kenks.

Mi­tas 7: Ma­mos pie­ną ga­li­ma šal­dy­ti kaip bet ku­rį ki­tą mais­to pro­duk­tą.

„Kaup­ti šal­dy­tas mo­ti­nos pie­no at­sar­gas, jei mo­te­ris tu­ri pie­no dau­giau nei ma­žy­lis iš­ge­ria, nė­ra blo­gai. Be mi­nė­tos mė­ne­sio, vė­liau bū­na ir trijų–penkių mė­ne­sių kri­zės. Ta­da vai­kas vėl ima spar­čiau aug­ti ir rei­ka­lau­ti dau­giau pie­no“, – sa­ko A. Gri­ga­liū­nie­nė.

Už­šal­dy­ti spe­cia­lia­me in­de­ly­je ar mai­še­ly­je mo­ti­nos pie­ną rei­kė­tų per pa­rą. In­de­lis ar mai­še­lis ne­tu­rė­tų bū­ti skli­di­ni, nes šal­do­mas pie­nas plė­sis. Bū­ti­na už­ra­šy­ti da­tą, ka­da pie­nas už­šal­dy­tas.

Šal­dy­mo ka­me­ro­je mo­ti­nos pie­ną re­ko­men­duo­ja­ma lai­ky­ti ne il­giau 3 mė­ne­sių. Mo­ti­nos pie­no pa­kar­to­ti­nai šil­dy­ti, šal­dy­ti ne­ga­li­ma. Tei­sin­gai lai­ko­ma­me pie­ne iš­lie­ka vi­sos nau­din­gos me­džia­gos.

Mi­tas 8: Gim­džiu­sios mo­ters krū­tys pra­ras for­mą.

Šį tik­ro­vę ati­tin­kan­tį mi­tą A. Gri­ga­liū­nie­nė aiš­ki­na fi­zio­lo­giš­kai: pa­gim­džiu­sios mo­ters krū­ty­se na­tū­ra­liai at­si­ran­da pie­no, jau nėš­tu­mo me­tu dėl hor­mo­ni­nių po­ky­čių or­ga­niz­me „bu­jo­ja“ liau­ki­nis au­di­nys. Krū­tys di­dė­ja, san­ty­ki­nai di­dė­ja odos plo­tis. Ne­li­kus pie­no, liau­ki­nis au­di­nys trau­kia­si, už­lei­džia vie­tą rie­ba­li­niam au­di­niui.

Ar ma­ma žin­dys, ar ne, anot spe­cia­lis­tės, vie­no­dai veiks jos krū­ti­nės for­mą. Gim­dy­mas – sig­na­las mo­ters or­ga­niz­mui, ska­ti­nan­tis na­tū­ra­lią pie­no ga­my­bą. No­ri mo­te­ris ar ne, yra ar nė­ra pa­si­ry­žu­si nau­ja­gi­mį mai­tin­ti, į jos krū­tis plūs­te­lės pie­no ir šios di­dės.

„Mo­te­rys ne­tu­rė­tų veng­ti mai­tin­ti nau­ja­gi­mių, sau­go­da­mos sa­vo krū­ti­nę. Gro­žis šiek tiek nu­ken­tės“, – su­si­tai­ky­ti su si­tua­ci­ja ra­gi­na aku­še­rė.

 Al­vy­do JA­NU­ŠE­VIE­ČIAUS nuo­tr. Aku­še­rė Al­ma Gri­ga­liū­nie­nė sa­ko, kad žin­dy­ti ga­li ir plas­ti­nę krū­tų ope­ra­ci­ją pa­si­da­riu­si mo­te­ris. Vis­kas pri­klau­so nuo at­lik­tos ope­ra­ci­jos po­bū­džio.

Mi­tas 9: Mai­ti­nan­čios mo­ti­nos ne­ga­li lai­ky­tis die­tų, spor­tuo­ti.

Pir­mo­sios še­šios sa­vai­tės pa­gim­džiu­siai mo­te­riai – sun­kiau­sios. Jos or­ga­niz­me vyks­ta di­džiu­liai po­ky­čiai, ku­rių me­tu im­tis pa­pil­do­mų prie­mo­nių anks­tes­nėms for­moms su­grą­žin­ti ne­rei­kė­tų.

Dras­tiš­ko svo­rio me­ti­mo die­tų mo­te­rys tu­rė­tų veng­ti. „Jos ne­tu­rė­tų val­gy­ti „už du“, rei­kė­tų mai­tin­tis sai­kin­gai, ta­čiau rink­tis kuo įvai­res­nį mais­tą, lai­ky­tis svei­kos pi­ra­mi­dės prin­ci­pų“, – ra­gi­na pa­šne­ko­vė.

Moks­li­nin­kų ty­ri­mais įro­dy­ta, kad žin­dan­čios mo­te­rys per pir­mą­jį pus­me­tį vi­du­ti­niš­kai me­ta po pusę–vieną ki­log­ra­mą per mė­ne­sį, tad po me­tų na­tū­ra­liai su­grą­ži­na iki gim­dy­mo bu­vu­sią for­mą.

Jei ma­ma lai­ko­si die­tos, or­ga­niz­mas ga­mi­na pie­ną iš at­sar­gų. Net jei jų pa­kan­ka, nu­ken­tės mo­ters plau­kų, na­gų, odos būk­lė ir pie­no ko­ky­bė ne­bus to­kia ge­ra, ne­ten­kins kū­di­kio po­rei­kių.

Žin­dy­mą ir spor­to už­siė­mi­mus ma­ma de­rin­ti ga­li. Yra ki­ne­zi­te­ra­peu­tų, ku­rie spe­cia­liai ap­mo­ko ma­mas pra­ti­mų pil­vo elas­tin­gu­mui, šlau­nų for­mai at­kur­ti.

Mi­tas 10: Žin­dy­mui nu­trauk­ti rei­kia spe­cia­lių me­di­ka­men­tų.

Pa­gal PSO re­ko­men­da­ci­jas iš­skir­ti­nai mo­ti­nos pie­nu kū­di­kiai tu­ri bū­ti mai­ti­na­mi iki pu­sės me­tų. Vė­liau gre­ta žin­di­mo, pa­si­ta­rus su ma­žy­lį pri­žiū­rin­čiu šei­mos gy­dy­to­ju, ski­ria­mas pa­pil­do­mas mai­ti­ni­mas.

Mo­ti­nos pie­nu vai­kas tu­rė­tų bū­ti mai­ti­na­mas maž­daug iki 2–3 me­tų. Su­lau­kęs to­kio am­žiaus, jis na­tū­ra­liai at­si­sa­ko krū­ties.

„Bū­na si­tua­ci­jų, kai ma­ma pa­ti no­ri nu­jun­ky­ti vai­ką nuo krū­ties, pa­vyz­džiui, jei pla­nuo­ja grįž­ti į dar­bą. Nu­jun­ky­mas – pro­ce­sas, trun­kan­tis ne vie­ną die­ną. Bū­tų ge­rai, kad jis ne­vyk­tų ta­da, kai yra pa­si­kei­tu­sios są­ly­gos – šei­ma kraus­to­si, ke­liau­ja, ser­ga ir pa­na­šiai. Pa­leng­va rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti vie­no, ant­ro ir taip ga­liau­siai vi­sų mai­ti­ni­mų. Krū­tys na­tū­ra­liai ga­mins ma­žiau pie­no, kol jo ne­be­liks“, – pro­ce­są nu­sa­ko aku­še­rė.

Jei pri­rei­kia vai­ką nu­jun­ky­ti stai­ga, gy­dy­to­jas ga­li iš­ra­šy­ti vais­tų, ku­rie blo­kuo­ja pie­no ga­my­bą. „Ta­čiau tai – ekst­ra at­ve­jis, ku­rio ge­riau veng­ti“, – pa­ta­ria spe­cia­lis­tė.

Marina VISOCKIENĖ

www.skrastas.lt

SXC.hu - Cuevas Sandra nuotr.

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama: Stogų įrengimas Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės Permanentinis makiažas Vilniuje

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys