2018 08 17, Penktadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

       DIETOSCENTRAS.LT

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

ziedu piegāde
Flower Delivery in Riga

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Vos užsimezgusią gyvybę galima lavinti muzika   print
2013-02-10
„Jei mu­zi­ki­nį vai­ko la­vi­ni­mą pra­de­da­te, kai jam su­kan­ka ke­tu­ri mė­ne­siai, jau pa­vė­la­vo­te de­vy­nis mė­ne­sius, – sa­ko Šiau­lių „Ya­ma­ha“ mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­jos Ja­ni­na Bart­ku­tė ir Ak­vi­lė Grei­čiū­nai­tė-Ra­kic­kie­nė. – Au­si­nes su kla­si­ki­nės mu­zi­kos me­lo­di­ja bū­si­mos ma­mos tu­rė­tų lai­ky­ti jau prie ap­va­lė­jan­čio sa­vo pil­vu­ko, be­si­lauk­da­mos.“

Ka­da ei­ti į mu­zi­kos pa­mo­kas

Klau­sy­tis kla­si­ki­nės mu­zi­kos, ma­mos niū­niuo­ja­mų dai­ne­lių, lop­ši­nių ga­li ir tik gi­mę, ir ma­mų pil­ve­liuo­se au­gan­tys ma­žy­liai. Pra­dė­ti lan­ky­ti mu­zi­kos pa­mo­kė­les re­ko­men­duo­ja­ma maž­daug 4 mė­ne­sių kū­di­kiams.

„Tiks­lų to­kių „mo­ki­nių“ am­žių įvar­dy­ti su­dė­tin­ga. Vis­kas pri­klau­so nuo kū­di­kio, pir­miau­sia – jo fi­zio­lo­gi­jos, – pa­ta­ria mo­ky­to­jos. – Maž­daug to­kio am­žiaus ma­žy­liai jau pra­de­da lai­ky­ti gal­vy­tę, jų kū­ne­liai ne­be to­kie su­gle­bę, tvir­tes­ni. At­si­ran­da ir su­si­do­mė­ji­mas juos su­pan­čiu pa­sau­liu, kū­di­kiai drą­siau prii­ma ne­pa­žįs­ta­mus žmo­nes.“

Svar­bus ir jų nu­si­tei­ki­mas. Dirg­les­nių, jaut­res­nių ma­žy­lių tė­ve­liams re­ko­men­duo­ja­ma luk­te­lė­ti prieš pra­de­dant lan­ky­ti pa­mo­kas.

La­vi­na­ma at­min­tis

Kaip vyks­ta kū­di­kių mu­zi­kos pa­mo­kė­lės? Kū­di­kiams la­bai svar­būs ri­tua­lai. To­dėl pir­miau­sia į pa­mo­ką su­si­rin­ku­sių ma­žy­lių ma­mos su jais su­sė­da ra­tu ir dai­nuo­ja pa­si­svei­ki­ni­mo dai­ne­lę. Kas­kart – tą pa­čią. Svar­bu, kad ma­mos ne tik kar­tu dai­nuo­tų, bet ir siū­buo­tų į mu­zi­kos tak­tą, ak­ty­viai da­ly­vau­tų pa­mo­ko­je, ro­dy­da­mos ma­žy­liams pa­vyz­dį.

„Dai­nos la­vi­na vai­ko at­min­tį. Dau­gu­ma jų – ri­muo­tos. Perp­ra­tęs ri­mo tvar­ką, vai­kas vė­liau leng­viau min­ti­nai mo­ky­sis ei­lė­raš­čių, leng­viau ir grei­čiau iš­moks skai­ty­ti, įsi­sa­vins mo­kyk­lo­je gau­na­mą in­for­ma­ci­ją“, – paaiš­ki­na J. Bart­ku­tė. „Ma­no ket­ve­rių me­tų sū­nus jau leng­vai sa­va­ran­kiš­kai skai­to vai­kiš­kas kny­ge­les“, – pa­sa­ko­ja jos ko­le­gė.

Ta­čiau ne­tu­rė­tų ran­kų nu­leis­ti ir tos ma­mos, ku­rių ma­žy­liai iš pa­žiū­ros dai­ne­lių ne­si­klau­so. Jie vis­ką gir­di ir vė­liau tė­ve­lius nu­ste­bi­na pui­kiai at­kar­to­da­mi gir­dė­tus da­ly­kus.
Ver­tin­gi įspū­džiai ir po­jū­čiai

Moks­li­nin­kų tei­gi­mu, eg­zis­tuo­ja va­di­na­mieji „vys­ty­mo­si lan­ge­liai“, ku­rie at­si­ve­ria tam tik­ru me­tu. Pa­si­bai­gus šiam lai­ko­tar­piui, „vys­ty­mo­si lan­ge­liai“ už­si­ve­ria, ir tai in­for­ma­ci­jai, ku­ri anks­čiau bu­vo įsi­sa­vi­na­ma na­tū­ra­liai, su­vok­ti rei­kia daug dau­giau pa­stan­gų.

„Juk vi­siems ži­no­ma, kad iš­mok­ti ant­rą­ją kal­bą bran­des­nia­me am­žiu­je daug sun­kiau nei vai­kui. O mu­zi­kos vai­kai mo­ko­si taip pat kaip kal­bos“, – pa­vyz­dį pa­tei­kia Ja­ni­na Bart­ku­tė.

La­vi­nant ma­žy­lio mu­zi­ka­lu­mą, svar­bu ne tik dai­nuo­ti, klau­san­tis mu­zi­kos, bet ir jį lie­čiant. Pa­vyz­džiui, skam­bant mu­zi­kai gar­siau, brauk­ti per kū­ne­lį aukš­tyn, ty­liau – že­myn.

Gar­sus ga­li­ma at­spin­dė­ti ir ma­sa­žuo­jant vai­ko pė­du­tes, pa­vyz­džiui, skam­bant lie­taus gar­sams ant jų tar­si krap­no­ti pirš­te­liais ir pa­na­šiai.

Mu­zi­kos pa­mo­kė­lių me­tu kū­di­kiai su­si­pa­žįs­ta ir su įvai­riais, jiems pa­gal am­žių pri­tai­ky­tais, sau­giais mu­zi­kos inst­ru­men­tais. Pa­ren­kant tin­ka­mus, svar­bu ne­pa­mirš­ti, kad maž­daug iki 8–9 mė­ne­sių kū­di­kiai yra lin­kę vi­sus daik­tus ra­gau­ti.

Ma­žiau­siems mu­zi­kos mo­ky­to­jos siū­lo pa­lies­ti, vė­liau pa­ban­dy­ti pa­tiems pa­gro­ti kas­tan­je­tė­mis, ma­ra­kais, ran­ki­niais žvan­gu­čiais, būg­ne­liais, tam­bu­ri­nu, lėkš­te­lė­mis pirš­tams, me­ta­lo­fo­nu ir rit­mi­niais me­di­niais inst­ru­men­tais, to­kiais kaip terkš­lė ar dvi­gar­sis blo­kas.

Ati­džiai ste­bint 9–10 mė­ne­sių kū­di­kį, jau ga­li­ma pa­sa­ky­ti, ar jis mu­zi­ka­lus. Tai nu­spė­ti pa­de­da jo reak­ci­ja į mu­zi­ką – lin­ga­vi­mas, tam tik­rų gir­dė­tų gar­sų mėg­džio­ji­mas, net jų in­to­na­vi­mas.

Su­si­ti­ki­mas su ki­tais vai­kais pa­mo­kų me­tu de­da ir pir­muo­sius ma­žy­lių so­cia­li­za­ci­jos pa­ma­tus.


Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.Ves­ti mu­zi­kos pa­mo­kas pa­tiems ma­žiau­siems mo­ky­to­joms Ja­ni­nai Bart­ku­tei (kai­rė­je) ir Ak­vi­lei Grei­čiū­nai­tei-Ra­kic­kie­nei pa­de­da žais­min­gi per­so­na­žai – ruo­niu­kas ir aš­tuon­ko­jis. Dar ne­nu­si­tei­kę klau­sy­ti rim­tų kal­bų ma­žy­liai mie­lai įsi­jun­gia į per­so­na­žų siū­lo­mus mu­zi­ki­nius žai­di­mus.

„Svar­biau už ži­nias yra vaiz­duo­tė“

Šis A. Einš­tei­no po­sa­kis pust­re­čių Alek­sand­ro ir pus­penk­tų Mak­si­mi­li­jo­no ma­mą Li­ną pa­ska­ti­no su mu­zi­kos pa­sau­liu sū­ne­lius pra­dė­ti pa­žin­din­ti, dar jų be­si­lau­kiant. Prie pil­ve­lio ji lai­kė au­si­nes, ku­rio­se skam­bė­jo V. A. Mo­car­to, P. Čai­kovs­kio ir Dž. Gerš­vi­no me­lo­di­jos.

„Ti­kiu, kad bū­tent jos tu­rė­jo įta­kos tam, kad abu sū­ne­liai ra­maus bū­do. Jei ir užei­na „ožiu­kai“, pa­kan­ka įjung­ti jiems ži­no­mą kla­si­ki­nę mu­zi­ką, kad su­do­min­čiau“, – šyp­so­si lai­min­ga ma­ma.

Su vy­res­niuo­ju sū­ne­liu į mu­zi­kos pa­mo­kė­les ji iš­sku­bė­jo šiam su­lau­kus 4 mė­ne­sių, o Alek­sand­ras jo­se da­ly­vau­ja nuo pir­mo­jo mė­ne­sio. Kla­si­ki­nės mu­zi­kos abu iki šiol klau­so­si va­ka­rais prieš mie­gą, pra­šo ją įjung­ti va­žiuo­jant au­to­mo­bi­liu ar na­muo­se lip­dy­da­mi, pieš­da­mi, spręs­da­mi už­duo­tis.

„Man svar­biau­sia ne mu­zi­ka, o vaiz­di­niai, ku­riuos ji su­ke­lia. Pa­sa­ko­ji­mai su mu­zi­ki­niu fo­nu – pui­kus pe­nas vai­kų vaiz­duo­tei. Vė­liau gir­dė­da­mi vien pa­žįs­ta­mą me­lo­di­ją, jie ženk­lais at­kar­to­ja pa­sa­ko­ji­mo mo­men­tus – iš­lin­do mė­nu­lis, dan­gu­je su­ži­bo žvaigž­dės ir pa­na­šiai“, – pa­sa­ko­ja ma­ma.

Net sū­ne­lių dar­že­lio auk­lė­to­jos pa­ste­bi, kad jie var­ty­da­mi kny­ge­les pie­ši­nė­liuo­se įžvel­gia dau­giau nei bend­raam­žiai. „Jų pie­ši­niai – įdo­mūs, ne­stan­dar­ti­niai. Jiems ne­rei­kia duo­ti konk­re­čios te­mos, jie ku­ria, va­do­vau­da­mie­si sa­vo la­kia vaiz­duo­te. Ti­kiuo­si, kad jų anks­ty­vas mu­zi­ki­nis la­vi­ni­mas ple­čia aki­ra­tį“, – ti­ki­si ma­ma.

Marina VISOCKIENĖ

"Šiaulių kraštas"

http://www.skrastas.lt

SXC.hu - Ilco nuotr.

 

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama: Stogų įrengimas Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės Permanentinis makiažas

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys