2019 02 22, Penktadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

      PIRMOJI PAGALBA

      KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

     „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

     ziedu piegāde
     Flower Delivery in Riga

 

    

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Antibiotikai kiaušiniuose – išimtis ar kasdienybė?   print
2013-08-08
Ša­ly­je ki­lus kiau­ši­nių skan­da­lui, kai bu­vo vir­šy­ta an­ti­mik­ro­bi­nės me­džia­gos nor­ma, skai­ty­to­jai su­ne­ri­mo: iš pre­ky­bos cent­rų už­terš­tus kiau­ši­nius išė­mė, o kas spė­jo juos nu­si­pirk­ti, – val­go nuo­dą?

„Šiau­lių kraš­tas“ aiš­ki­no­si, kaip at­skir­ti tos par­ti­jos kiau­ši­nius, ar ne­kenks­min­ga lie­tu­viš­ka paukš­tie­na.

Ir li­ku­čiai du kar­tus vir­ši­jo nor­mą

Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) ra­do an­ti­mik­ro­bi­nių me­džia­gų – kok­ci­dios­ta­ti­ko nat­rio la­za­lo­ci­do li­ku­čių, ku­rie net du kar­tus vir­ši­jo leis­ti­ną nor­mą UAB „Zu­jų paukš­ty­nas“ tie­kia­muo­se kiau­ši­niuo­se.

Juos už­draus­ta rea­li­zuo­ti. Nu­ro­dy­ta ne­del­siant su­rink­ti iš rin­kos lie­pos 15 – 20 die­no­mis pa­ga­min­tą kiau­ši­nių pro­duk­ci­ją, iš vi­so šešias „Zu­jų paukš­ty­no“ kiau­ši­nių par­ti­jas.

„Zu­jų paukš­ty­nas“ yra Uk­mer­gės ra­jo­ne, ta­čiau ja­me pa­dė­tais kiau­ši­niais pre­kiau­ja­ma dau­ge­ly­je ša­lies pre­ky­bos cent­rų. Su­nai­kin­ta apie 460 tūks­tan­čių kiau­ši­nių. Skel­bia­ma, kad iš rin­kos su­rink­ta pro­duk­ci­ja su­nai­kin­ta uti­li­za­ci­jos įmo­nė­je.

Ra­do at­si­tik­ti­nai?

VMVT ofi­cia­liai skel­bia, kad pre­pa­ra­tus ra­do at­si­tik­ti­nai: Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai kiau­ši­nių mė­gi­nius at­rin­ko įgy­ven­din­da­mi Me­džia­gų lie­ka­nų gy­vū­nuo­se ir jų mė­so­je, pie­ne, paukš­tie­no­je, kiau­ši­niuo­se, žvė­rie­no­je, žu­vy­se ir me­du­je 2013 me­tų ste­bė­se­nos pla­ną.

Mė­gi­nius iš­ty­rus Na­cio­na­li­nia­me mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­te, vie­na­me jų nu­sta­ty­ta an­ti­mik­ro­bi­nės me­džia­gos – kok­ci­dios­ta­ti­ko nat­rio la­za­lo­ci­do - li­ku­čių.

O jei­gu ne­bū­tų at­si­tik­ti­nai pa­tik­ri­nę?

Jo­nas Sta­nius, VMVT Ve­te­ri­na­ri­jos sa­ni­ta­ri­jos sky­riaus vy­riau­sia­sis ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas-vals­ty­bi­nis ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­rius, „Šiau­lių kraš­tui“ tei­gė, kad tik­ri­ni­mai vyks­ta ne at­si­tik­ti­nai, o nuo­la­tos.

Kaip ken­kia žmo­gui?

J. Sta­niaus tei­gi­mu, an­ti­bak­te­ri­nės me­džia­gos paukš­ty­nuo­se yra nau­do­ja­mos daž­niau­siai kaip pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nė.

„Ka­dan­gi paukš­čių – di­de­lė kon­cent­ra­ci­ja, ne­re­tai jiems pro­fi­lak­tiš­kai į pa­ša­rus ar van­de­nį įde­da­ma ir me­di­ka­men­tų. Ta­čiau tu­ri bū­ti griež­tai lai­ko­ma­si, kad po me­di­ka­men­tų kiau­ši­niai ar paukš­čių mė­sa ne­bū­tų nau­do­ja­ma mais­tui tam tik­rą laiką, kol me­di­ka­men­tai ne­pa­si­ša­li­na“, – aiš­ki­no J. Sta­nius.

Kok­ci­dios­ta­ti­ko nat­rio la­za­lo­ci­das – gy­vū­nų an­ti­bio­ti­kai.

„Kont­ro­liuo­ja­ma, kad ne­be­lik­tų šių pre­pa­ra­tų li­ku­čių nei paukš­čio mė­so­je, nei kiau­ši­niuo­se, nes tai per­si­duo­da žmo­nėms, vei­kia jų mik­rof­lo­rą. Vė­liau, žmo­gui su­si­rgus, at­si­ran­da sun­ku­mų gy­dy­ti, nes žmo­gaus mik­rof­lo­ra bū­na pri­si­tai­kiu­si prie an­ti­mik­ro­bų. Juk dėl tos pa­čios prie­žas­ties ir žmo­gui skir­tų an­ti­bio­ti­kų ne­nu­si­pirk­si­me be re­cep­to“, – apie pa­vo­jų aiš­ki­no J. Sta­nius.

Ko­dėl vir­šy­ta nor­ma?

J. Sta­niaus tei­gi­mu, kiau­ši­niuo­se ras­ti pre­pa­ra­tai yra duo­da­mi viš­toms su pa­ša­rais, ku­rie yra pa­ga­min­ti pa­ties „Zu­jų paukš­ty­no“ pa­ša­rų ce­che.

„Ga­mi­nant le­sa­lą, bu­vo nau­do­tas vi­ta­mi­ni­nis mi­ne­ra­li­nis prie­das, ku­ris bu­vo skir­tas jau­noms viš­tai­tėms, ku­rios dar ne­de­da kiau­ši­nių. Šiuo at­ve­ju įvy­ko pa­ša­rų ga­my­bos kont­ro­lės pa­žei­di­mas, tie prie­dai pa­te­ko suau­gu­sioms de­dek­lėms“, – tei­gė spe­cia­lis­tas.

Kaip at­skir­ti kiau­ši­nius su vir­šy­ta pre­pa­ra­tų nor­ma?

Nors iš pre­ky­bos cent­rų išim­ta už­terš­tų kiau­ši­nių, nea­be­jo­ja­ma, kad jų dar esa­ma pir­kė­jų šal­dy­tu­vuo­se.

„Nus­ta­ty­ta, kad mi­nė­ti pre­pa­ra­tai į de­dek­lių viš­tų pa­ša­rus pa­te­ko lie­pos 15 – 20 die­no­mis. Kiau­ši­nių ga­lio­ji­mo ter­mi­nas – 28 die­nos nuo kiau­ši­nio pa­dė­ji­mo. Tai­gi „Zu­jų paukš­ty­no“ kiau­ši­niai, ant ku­rių dė­žu­čių ga­lio­ji­mo ter­mi­nas yra iki rugp­jū­čio 9, 10, 11, 12, 13 ir 14 die­nos, yra ta par­ti­ja, ku­rios kiau­ši­niai už­terš­ti an­ti­bak­te­ri­niais pre­pa­ra­tais“, – tei­gė J. Sta­nius.

Pre­pa­ra­to se­niai ne­nau­do­ja

ŽŪB Gin­kū­nų paukš­ty­nas va­do­vė Ni­jo­lė Ka­va­liaus­kie­nė pa­ti­ki­no, kad šia­me paukš­ty­ne to­kio pre­pa­ra­to, ko­kį ra­do „Zu­jų paukš­ty­no“ kiau­ši­niuo­se, se­niai ne­nau­do­ja.

„Mes le­si­na­me paukš­čius Lie­tu­vo­je užau­gin­tais grū­dais. Pa­tys ga­mi­na­me kom­bi­nuo­tus pa­ša­rus iš grū­dų, ku­rie su­da­ro 60 – 70 pro­cen­tų. Dar de­da­ma sau­lėg­rą­žų, kal­kak­me­nio, drus­kos. Jei­gu grū­dai pri­far­ši­ruo­ti che­mi­ka­lų, tai bus ir mė­so­je, bet mes ti­ria­me grū­dus, nie­ko drau­džia­mo juo­se nė­ra“, – sa­kė „Gin­kū­nų paukš­ty­no“ va­do­vė.

Tik kai­rio­sios ar­ba de­ši­nio­sios šlau­ne­lės?

„Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jai, ki­lus kiau­ši­nių skan­da­lui, ėmė bai­min­tis, kad ir viš­tos yra „far­ši­ruo­ja­mos“ įvai­riais me­di­ci­ni­niais pre­pa­ra­tais, ku­rie ken­kia žmo­nių svei­ka­tai. Vie­na skai­ty­to­ja ste­bė­jo­si, ko­dėl pre­ky­bos cent­ruo­se par­duo­da­mos ar­ba tik kai­rio­sios, ar­ba tik de­ši­nio­sios šlau­ne­lės.

„Gal į vie­ną šlau­nį lei­džia ko­kius vais­tus, kad jos ne­par­duo­da­mos, nes yra su­ba­dy­tos?“ – bai­mi­no­si skai­ty­to­ja, jau gir­dė­ju­si to­kių kal­bų.

J. Sta­niaus tei­gi­mu, nie­kas viš­toms vais­tų su švirkš­tais ne­lei­džia, nes Lie­tu­vo­je yra au­gi­na­ma apie 40 mi­li­jo­nų viš­tų. Viš­tos vais­ti­nius pre­pe­ra­tus gau­na per le­sa­lus ar van­de­nį.

„O vie­nos pu­sės šlau­ne­lės – tai tech­no­lo­gi­nio ga­my­bos pro­ce­so re­zul­ta­tas: kai au­to­ma­tais viš­tos sker­die­na da­li­ja­ma, į vie­ną mai­šą pa­ten­ka, pa­vyz­džiui, tik de­ši­nio­sios, o į ki­tą, tik kai­rio­sios šlau­ne­lės, to­dėl taip ir at­ro­do, kad mū­sų viš­tos au­gi­na­mos tik su vie­na ko­ja“, – juo­kė­si J. Sta­nius.

Rita ŽADEIKYTĖ

"Šiaulių kraštas"

http://www.skrastas.lt

 "Sveikatos sodo" nuotr.

 

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama:

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys