2019 01 24, Ketvirtadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

       DIETOSCENTRAS.LT

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

ziedu piegāde
Flower Delivery in Riga

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Vaistažolės mūsų laukia   print
2012-07-12
Žmo­nės vis la­biau bran­gi­na svei­ka­tą – vie­ni grū­di­na­si ir spor­tuo­ja, ki­ti ren­ka vais­ta­žo­les. „Da­bar idea­lus lai­kas gy­do­mo­sioms žo­le­lėms rink­ti ir džio­vin­ti“, – sa­ko žo­li­nin­kė Van­da Lu­ko­šai­tie­nė.

Gy­va­sis tvars­tis au­ga vi­sur

Pla­čia­la­pis gys­lo­tis – gy­va­sis tvars­tis. Gys­lo­tis žy­di ge­gu­žės-rug­sė­jo mė­ne­siais, tuo me­tu pa­ts lai­kas jį rink­ti. Su­rink­ti gys­lo­čiai džio­vi­na­mi pa­vė­sy­je, ge­rai vė­di­na­mo­je pa­tal­po­je ar džio­vyk­lo­je. Iš švie­žių, ne­džio­vin­tų la­pų ga­li bū­ti spau­džia­mos sul­tys.

Gys­lo­čių la­pai pa­si­žy­mi ge­ru už­de­gi­mą slo­pi­nan­čiu, de­zin­fe­kuo­ja­muo­ju, bak­te­rio­ci­di­niu po­vei­kiu, o sėk­los – lais­vi­na vi­du­rius.

„Gys­lo­tį žmo­nės nuo se­no var­to­jo ir su­si­rgę bron­chi­tu, stip­riai ko­sė­da­mi, no­rė­da­mi pa­leng­vin­ti skran­džio ne­ga­la­vi­mus – gast­ri­tus, dvy­li­ka­pirš­tės žar­nos opa­li­gę, skran­džio už­de­gi­mą, esant su­ma­žė­ju­siam rūgš­tin­gu­mui“, – sa­kė Van­da Lu­ko­šaitie­nė.

Ji pa­ta­ria ūmi­niam ir lė­ti­niam gast­ri­tui bei skran­džio opai gy­dy­ti švie­žius pla­čia­la­pio gys­lo­čio la­pus su­pjaus­ty­ti, su­mai­gy­ti, iš­spaus­ti. Gau­tas sul­tis su­mai­šy­ti ly­gio­mis da­li­mis su me­du­mi, pa­vi­rin­ti 20 mi­nu­čių. Lai­ky­ti ge­rai už­da­ry­ta­me in­de. Var­to­ti po 2–3 val­go­muo­sius šaukš­tus ry­te ir va­ka­re prieš val­gį. Tik svar­bu at­si­min­ti, kad sul­čių var­to­ti ne­ga­li­ma, jei­gu rūgš­tin­gu­mas yra pa­di­dė­jęs.

Vido Venslaviškio nuotr.

Nuo­tai­ką pra­skaid­ri­na jo­na­žo­lė

Pap­ras­to­ji jo­na­žo­lė au­ga miš­kuo­se, pie­vo­se, šlai­tuo­se, pa­miš­kė­se, mėgs­ta sau­lė­tas vie­tas, o žy­di birželio–rugpjūčio mė­ne­siais. Jo­na­žo­lės žo­lė ren­ka­ma žy­dė­ji­mo pra­džio­je. Tik su­rin­kus ža­lia­vą rei­kia sku­bė­ti ją džio­vin­ti pa­vė­sy­je, ge­rai vė­di­na­mo­se pa­tal­po­se ar džio­vyk­lo­je, ki­taip ji pa­juo­duos.

Jo­na­žo­lė tu­ri ne­ma­žai vi­ta­mi­no C, ka­ro­ti­no bei ete­ri­nių alie­jų. Ji pa­si­žy­mi pui­kiu an­ti­sep­ti­niu, už­de­gi­mą slo­pi­nan­čiu, sun­kiai gy­jan­čias žaiz­das gy­dan­čiu po­vei­kiu. Šį au­ga­lą ga­li­ma var­to­ti ir kaip to­ni­zuo­ja­mą­jį ar an­ti­dep­re­si­nį pre­pa­ra­tą.

Jo­na­žo­lės pre­pa­ra­tais gy­do­mos ir žar­ny­no trak­to li­gos: žar­ny­no ar skran­džio opa­li­gė, glei­vi­nių už­de­gi­mai, taip pat inks­tų, ke­pe­nų, šla­pi­mo pūs­lės li­gos, gin­gi­vi­tas, sto­ma­ti­tas, nu­de­gi­mai, he­mo­ro­jus.

Nuo­tai­kai pa­kel­ti žo­li­nin­kė siū­lo 1–2 ar­ba­ti­nius šaukš­te­lius su­smul­kin­tos jo­na­žo­lės žo­lės už­pil­ti 250 ml ver­dan­čio van­dens, pa­lai­ky­ti 10–15 mi­nu­čių, atau­šin­ti ir per­koš­ti. Ger­ti po 1 stik­li­nę iš ry­to ir va­ka­re.

Ta­ka­žo­lė ap­gi­na nuo dau­ge­lio li­gų

Vikipedija- Rasbak nuotr.

Vien­me­tis au­ga­las ta­ka­žo­lė žy­di bir­že­lio-spa­lio mė­ne­siais. Ren­ka­ma vais­tin­go­ji me­džia­ga – žo­lė. Ji nu­pjau­ta pa­lei šak­nis, džio­vi­na­ma pa­vė­sy­je, ge­rai vė­di­na­mo­je pa­tal­po­je ar džio­vyk­lo­je.

Šis pikt­žo­le va­di­na­mas au­ga­las tu­ri ne­ma­žai gy­do­mų­jų me­džia­gų: fla­vo­noi­dų, vi­ta­mi­nų C, K ir ki­tų. Ta­ka­žo­lės pre­pa­ra­tai var­to­ja­mi stab­dant krau­ja­vi­mą, mal­ši­nant skaus­mą, taip pat kaip šla­pi­mo iš­si­sky­ri­mą ska­ti­nan­ti, at­si­ko­sė­ji­mą leng­vi­nan­ti prie­mo­nė.

Esant glei­vi­nių už­de­gi­mui, žo­lės nuo­vi­ru ga­li­ma ska­lau­ti bur­nos ert­mę ir gerk­lę. Nuo­vi­rais la­bai ge­rai gy­dy­ti odos li­gas: vo­tis, spuo­gus, eg­ze­mas, der­ma­ti­tus, po­dag­rą.

Ta­ka­žo­lės nuo­vi­ru ga­li­ma ska­lau­ti plau­kus – ska­ti­na au­gi­mą, nai­ki­na pleis­ka­nas.

Tiems, ku­riuos var­gi­na inks­tų ak­men­li­gė, žo­li­nin­kė siū­lo su­mai­šy­ti 50 g ta­ka­žo­lės žo­lės, 30 g jo­na­žo­lės žo­lės, 20 g pa­pras­to­sios rykš­te­nės žo­lės, 50 g pet­ra­žo­lės la­pų su šak­ni­mis. Val­go­mą­jį šaukš­tą mi­ši­nio už­pli­ky­ti 400 ml ver­dan­čio van­dens, pa­lai­ky­ti šil­to­je vie­to­je 45–60 mi­nu­čių, per­koš­ti. Ger­ti po pu­sę stik­li­nės tris kar­tus per die­ną.

Ilona Šnarienė

"Šiaulių kraštas"

http://www.skrastas.lt

SXC.hu - Michaela Kobyakov nuotr.:Jo­na­žo­lė tu­ri ne­ma­žai vi­ta­mi­no C, ka­ro­ti­no bei ete­ri­nių alie­jų

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama: Stogų įrengimas Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės Permanentinis makiažas Vilniuje

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys