2018 08 17, Penktadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

       DIETOSCENTRAS.LT

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

ziedu piegāde
Flower Delivery in Riga

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Spanguolės padeda saugotis ligų   print
Pa­sak Šiau­lių uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­do jau­nes­nio­sios moks­lo dar­buo­to­jos dr. Au­re­li­jos Mal­ciū­tės, span­guo­lės pa­gal che­mi­nę su­dė­tį ir gy­do­mą­sias sa­vy­bes yra vie­nos iš ver­tin­giau­sių lau­ki­nių uo­gų mū­sų ša­ly­je.

Tin­ka dau­ge­liui li­gų gy­dy­ti

Mū­sų se­no­liai šio au­ga­lo uo­go­mis gy­dy­da­vo­si per­ša­li­mo li­gas, de­zin­fe­kuo­da­vo žaiz­das, nau­do­da­vo gy­dydami ma­žak­rau­jys­tę. Span­guo­lė­se gau­su vi­ta­mi­nų, fruk­to­zės, gliu­ko­zės ir pek­ti­nų, ku­rie pa­si­žy­mi an­ti­bak­te­ri­nė­mis sa­vy­bė­mis. Uo­gos stab­do dan­te­nų li­gas. Span­guo­lių sul­tys tin­ka li­go­nių troš­ku­lį mal­šin­ti, to­ni­zuo­ja or­ga­niz­mą, di­di­na dar­bin­gu­mą, ge­ri­na ape­ti­tą ir virš­ki­ni­mą, pa­de­da su­ma­žė­jus skran­džio rūgš­tin­gu­mui, ser­gant hi­per­to­ni­ja, sti­mu­liuo­ja ka­sos sek­re­ci­ją.

Span­guo­les ga­li­ma var­to­ti iš­ti­sus me­tus be per­trau­kos, toks var­to­ji­mas yra sau­gus ir efek­ty­vus. Šios uo­gos re­ko­men­duo­ja­mos li­go­niams, var­to­ju­siems di­des­nį kie­kį an­ti­bio­ti­kų, žar­ny­no mik­rof­lo­rai at­kurti.

Var­to­jant span­guo­les kar­tu su an­ti­bio­ti­kais grei­čiau iš­gy­do­ma in­fek­ci­ja, nes bak­te­ri­jos, ne­žu­vu­sios dėl an­ti­bio­ti­kų, yra neut­ra­li­zuo­ja­mos span­guo­lė­se esan­čių proan­to­cia­ni­di­nų.

Kai li­go­niams ski­ria­ma die­ta be drus­kos, span­guo­lė­mis ga­li­ma ska­nin­ti mais­tą ir be­veik pa­keis­ti drus­ką.

„Sun­ku ir iš­var­din­ti vi­sas šių au­ga­lų nau­din­gą­sias sa­vy­bes“, – sa­ko A. Mal­ciū­tė. Ji pri­me­na, kad span­guo­lių uo­gos dar ma­ži­na cho­les­te­ro­lio kie­kį krau­jy­je bei krau­jo spau­di­mą.

„No­rė­da­mi iš­veng­ti per­ša­li­mo li­gų, ga­li­te span­guo­les su­mal­ti ar su­trin­ti ir su­mai­šy­ti su me­du­mi. Var­to­ki­te kas­dien po šaukš­tą“, – pataria A. Mal­ciū­tė.

Span­guo­lės vir­tu­vė­je

Iš span­guo­lių ga­li­ma vir­ti uo­gie­nes, ki­sie­lius, kom­po­tus. „Ko ge­ro, dau­ge­lis šių uo­gų de­da į rau­gia­mus ko­pūs­tus, – sa­ko spe­cia­lis­tė. – Ne­bi­jo­ki­te span­guo­lių už­šal­dy­ti ar už­pil­tų vi­rin­tu van­de­niu lai­ky­ti vė­sio­je pa­tal­po­je per žie­mą – sa­vo gy­do­mų­jų sa­vy­bių jos ne­pra­ras“.

Dėl tam tik­rų me­džia­gų span­guo­lės il­gai ne­gen­da. Ruo­šiant span­guo­lių ga­mi­nius, ne­ga­li­ma nau­do­ti me­ta­li­nių ar aliu­mi­ninių in­dų bei įran­kių. Rūgš­tys, esan­čios uo­go­se, rea­guo­ja su me­ta­lu, to­dėl ga­li pa­si­keis­ti ne tik ga­mi­nio spal­va, bet ir ko­ky­bė. Ge­riau­sia nau­do­ti mo­li­nius, me­di­nius, ema­liuo­tus, stik­li­nius in­dus bei įran­kius.

PA­TA­RI­MAS: Span­guo­les ga­li­ma rink­ti ne anks­čiau kaip nuo rug­sė­jo vi­du­rio. Vais­tams ren­ka­mos tik vi­siš­kai su­no­ku­sios uo­gos. Jų tu­rė­tų veng­ti ser­gan­tys skran­džio ir dvy­li­ka­pirš­tės žar­nos opa­li­ge.

Ilona Šnarienė

www.siauliukrastas.lt

SXC.hu - Keira Bishop nuotr.

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama: Stogų įrengimas Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės Permanentinis makiažas

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys