2019 03 20, Trečiadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

      PIRMOJI PAGALBA

      KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

     „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

     ziedu piegāde
     Flower Delivery in Riga

 

    

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Medaus produktai tinka ir grožiui, ir sveikatai   print
2015-04-15
Ki­ne­zi­te­ra­peu­tas ir bi­ti­nin­kas An­ta­nas Ge­ce­vi­čius iš Ber­tau­čių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) sa­ko, kad pra­dė­jus lai­ky­ti bi­tes jų šei­ma kas­met su­var­to­ja po 40 ki­log­ra­mų me­daus ir pa­pil­do­mai ki­tų jo pro­duk­tų. Me­dus tin­ka ne tik per­ša­li­mui gy­dy­ti, bet ir gro­žio pro­ce­dū­roms

o ga­rin­tas vaš­kas su pi­kiu pui­kiai iš­va­lo kvė­pa­vi­mo ta­kus ir sau­go­ja nuo per­ša­li­mo li­gų.

Kas­ryt ge­ria žie­da­dul­kių

Pen­ke­rius me­tus bi­ti­nin­kau­jan­tis An­ta­nas Ge­ce­vi­čius kiek­vie­ną ry­tą pra­de­da nuo žie­da­dul­kių „mais­to“. Iš va­ka­ro šaukš­te­lį jų už­pi­la šal­tu van­de­niu, kad per nak­tį iš­brink­tų, o ryte at­si­kė­lęs su­val­go bei iš­ge­ria skys­tį.

Ga­li­ma žie­da­dul­kes var­to­ti ir sau­sas, ta­čiau jo­se esan­čias me­džia­gas, iš­tir­pu­sias van­de­ny­je, bi­ti­nin­ko tei­gi­mu, leng­viau pa­si­sa­vi­na or­ga­niz­mas.

Bi­čių su­rink­tos žie­da­dul­kės – la­bai ver­tin­gas, bio­lo­giš­kai ak­ty­vus pro­duk­tas, ku­rio svar­biau­sia su­de­da­mo­ji da­lis – vi­sa­ver­čiai bal­ty­mai. Jo­se yra net 5–7 kar­tus dau­giau ami­no­rūgš­čių ne­gu jau­tie­no­je ar kiau­ši­niuo­se, gau­su vi­ta­mi­nų.

Žie­da­dul­kė­se esan­čios me­džia­gos „su­ri­ša“ cho­les­te­ri­ną ir pa­ša­li­na jo per­tek­lių, ne­lei­džia krau­ja­gys­lė­se kaup­tis rie­ba­lams, stip­ri­na ner­vų sis­te­mą.

Šį pro­duk­tą pa­tar­ti­na var­to­ti maž­daug tris sa­vai­tes per mė­ne­sį. Bi­ti­nin­kas sa­vaip pa­skirs­to lai­ką: dar­bo die­no­mis var­to­ja, sa­vait­ga­liais – ne.

Su­si­re­gu­lia­vo krau­jo spau­di­mas ir svo­ris

„Pra­dė­jus ger­ti žie­da­dul­kes, su­si­re­gu­lia­vo krau­jo spau­di­mas, ku­ris bū­da­vo aukš­tes­nis, nei de­rė­tų, su­ma­žė­jo svo­ris. Ne­te­kau maž­daug 18 ki­log­ra­mų, nes anks­čiau svė­riau 120, da­bar – 102. Ne­ga­liu šim­tu pro­cen­tų teig­ti, kad tai su­si­ję da­ly­kai, ta­čiau to­kia ma­no pa­tir­tis. Tur­būt su žie­da­dul­kė­mis gau­nu pa­kan­ka­mai ver­tin­gų me­džia­gų, ku­rių anks­čiau rei­kė­da­vo su­si­rink­ti iš gau­ses­nio kie­kio mais­to“, – pa­sa­ko­ja An­ta­nas Ge­ce­vi­čius.

Vy­ras svars­to pa­ts per ma­žai ge­rian­tis žie­da­dul­kių, nes po šaukš­te­lį jų kas ry­tą duo­da ir sa­vo vai­kams, nors svo­rio „ka­te­go­ri­jos tik­rai ne tos pa­čios“, kaip jo ar žmo­nos.

Pa­sak bi­ti­nin­ko, vie­to­je žie­da­dul­kių ga­li­ma var­to­ti bi­čių duo­ne­lę. Tai yra tos pa­čios žie­da­dul­kės, tik bi­tu­čių su­slėg­tos ko­rio aku­tė­se, kur vyks­ta fer­men­ta­ci­ja, ga­mi­na­si pie­no rūgš­tis ir suy­ra žie­da­dul­kių ap­val­ka­las.

Ta­da or­ga­niz­mas leng­viau pa­si­sa­vi­na nau­din­gas me­džia­gas. Ta­čiau ne vi­siems bū­tent dėl rūgš­čių šis pro­duk­tas pa­tin­ka ir tin­ka.

"Šiaulių kraštas" - autorės nuotr.Me­dų pa­gar­di­no čiob­re­liais

Me­daus ke­tu­rių as­me­nų bi­ti­nin­ko šei­ma per me­tus su­var­to­ja maž­daug 40 ki­log­ra­mų. Cuk­raus jų na­muo­se ne­ra­si. De­da į ke­pa­mus py­ra­gus, sal­di­na ar­ba­tą.

Ge­riau­sia me­daus paim­ti šaukš­te­liu ir lai­žant už­ger­ti ar­ba­ta. Įdė­jus į karš­tą van­de­nį gy­vos nau­din­go­sios me­džia­gos žūs­ta. Ga­li­ma sal­din­ti drung­ną gė­ri­mą iki 40 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros.

Praė­ju­siais me­tais bi­ti­nin­ko šei­ma su­gal­vo­jo me­dų pa­gar­din­ti čiob­re­liais. Kol me­dus dar bu­vo skys­tas, su­mai­šė su ką tik skin­tais smul­kin­tais čiob­re­liais.

Vais­ti­nė žo­le­lė su­tei­kė tam­ses­nę sod­rią spal­vą ir ge­rą sko­nį, pri­me­nan­tį dau­ge­lio vai­kys­tė­je ger­tą si­ru­pą nuo ko­su­lio – per­tu­si­ną.

Odos va­ly­mas ir in­ha­lia­ci­jos

An­ta­nas Ge­ce­vi­čius pa­sa­ko­ja, kad me­dus ne tik stip­ri­na svei­ka­tą, pa­leng­vi­na per­ša­li­mo simp­to­mus, bet tin­ka ir gro­žio pro­ce­dū­roms.

Ka­vos tirš­čių ir me­daus mi­ši­niu rei­kia ge­rai į­si­trin­ti odą, dar ge­riau, jei­gu jį ga­li įma­sa­žuo­ti ki­tas as­muo. Kū­nas prieš tai jau tu­ri bū­ti įši­lęs.

Po ke­lio­li­kos mi­nu­čių nu­si­plau­na­me po du­šu, be mui­lo. Oda po to­kios pro­ce­dū­ros tam­pa švel­ni, gai­vi, pa­ge­rė­ja krau­jo­ta­ka.

Pir­ty­je, ypač šal­tuo­ju me­tų lai­ku, bi­ti­nin­kas pa­ta­ria pasidaryti vaš­ko iš bi­čių pi­kio in­ha­lia­ci­jas, ku­rios va­lo kvė­pa­vi­mo ta­kus, leng­vi­na per­ša­li­mo simp­to­mus. Tai ge­ra pro­fi­lak­ti­nė prie­mo­nė.

Pro­ce­dū­ra la­bai pa­pras­ta. Vie­ną me­ta­li­nį du­be­nė­lį su van­de­niu už­kai­čia­me ant pir­ties kros­nies ak­me­nų. Ta­da ant vir­šaus de­da­me ant­rą me­ta­li­nį du­be­nė­lį su tru­pin­tu vaš­ku bei pi­kiu. Jų ima­me to­kiu san­ty­kiu: vaš­ko – 60, pi­kio – 40 pro­cen­tų.

Kai van­duo už­ver­da, pro­duk­tai vir­šu­ti­nia­me du­be­nė­ly­je pra­de­da ly­dy­tis ir skleis­ti aro­ma­tin­gus ga­rus, ku­riais kvė­puo­ja­me.

Ge­ras vi­sų au­ga­lų me­dus

Iš­gir­dęs klau­si­mą, koks me­dus nau­din­giau­sias, bi­ti­nin­kas nu­si­juo­kia. Vi­sas jis tin­ka­mas, svar­bu, kad bū­tų tik­ras ir ne­kai­tin­tas, nes to­kia­me žūs­ta gy­vos me­džia­gos ir ga­mi­na­si nuo­din­gos, ku­rios kenks­min­gos bi­tėms. Ar kenks­min­gos žmo­nėms, ne­ži­nia, bet svei­ka­tos ir­gi ne­pri­de­da.

Pir­kė­jai la­biau­siai trokš­ta sod­riai gel­to­no lie­pų, ki­ti – tam­saus gri­kių me­daus, ku­ris ašt­ro­kas. Bet Jo­niš­kio ra­jo­ne gri­kių me­daus be­veik ne­bū­na, nes ma­žai šios kul­tū­ros au­gin­to­jų.

„Ži­nau, kad gri­kių me­dus tu­ri dau­giau ge­le­žies nei švie­sus. Ta­čiau, pa­vyz­džiui, už­sie­nie­čiai la­bai per­ka rap­sų me­dų, nes Lie­tu­vo­je dar že­mė ne tiek per­si­so­ti­nu­si trą­šo­mis ir pa­tys au­ga­lai ma­žiau che­mi­ka­lų ga­vę“, – sa­ko An­ta­nas Ge­ce­vi­čius.

Bi­ti­nin­kas džiau­gia­si, kad Lie­tu­vos ūki­nin­kai tam­pa su­pra­tin­ges­ni. Ber­tau­čių kai­me, kur gy­ve­na, jie jau atei­na pra­neš­ti, ka­da ža­da purkš­ti lau­kus, kad ne­pa­kenk­tų bi­tėms. Se­niau to ne­bū­da­vo.

„Išei­da­vau į lau­kus su fo­toa­pa­ra­tu gau­dy­ti che­mi­ka­lus purš­kian­čių trak­to­rių. Ne­pers­pė­da­mi žem­dir­biai pa­žeis­da­vo Au­ga­lų ap­sau­gos tai­syk­les“, – aiš­ki­na vy­ras.

"Šiaulių kraštas" - autorės nuotr.


Pir­mas bi­tes pa­do­va­no­jo

A. Ge­ce­vi­čius bi­tė­mis su­si­do­mė­jo at­si­tik­ti­nai. Prieš pen­ke­rius me­tus žmo­nos krikš­to ma­ma, nu­spren­du­si at­si­sa­ky­ti bi­ti­nin­kys­tės, jau­nai šei­mai pa­do­va­no­jo pen­kias šei­mas su vi­su rei­ka­lin­gu in­ven­to­riu­mi.

An­ta­nas pri­si­mi­nė, kad bū­da­mas de­šim­ties me­tų pa­dė­da­vęs pa­žįs­ta­mai bit­ini­n­kei, apei­da­vu­siai iš ko­lū­kio gy­ven­to­jų už pa­jus pa­si­da­ly­tą bi­ty­ną. Jo tė­vai taip pat ga­vo ke­le­tą bi­čių šei­mų.

„Trep­sė­da­vau gre­ta ir pa­liep­tas dū­my­da­vau smil­kyk­le. Tik pra­dė­jęs pa­ts bi­ti­nin­kau­ti su­ži­no­jau, jog smil­ky­mas yra kraš­tu­ti­nė prie­mo­nė. Ei­nu prie bi­čių be jo­kio dū­mi­ji­mo. Jos pui­kiai pri­si­lei­džia. Pas­mil­kau, ka­da rei­kia per­stum­dy­ti ko­rius, o bi­tės la­bai juos ap­li­pu­sios. Ta­da jos ra­miai pa­si­trau­kia į ša­lį“, – pa­sa­ko­ja bi­ti­nin­kas.

Ta­čiau vy­ras pri­pa­žįs­ta, kad da­bar ki­tos veis­lės pa­pli­tu­sios. Ko­lū­kių lai­kais bu­vo lai­ko­mos kau­ka­zi­nės bi­tės, jos tik­rai ak­ty­vios, ar­šios. Ei­nan­tį žmo­gų pa­jus­da­vo už 10 met­rų nuo avi­lio ir nuei­nan­tį vy­da­vo­si iki pat tro­bos du­rų.

Šiuo me­tu bi­ti­nin­kas tu­ri 26 bi­čių šei­mas. A. Ge­ce­vi­čiui vi­sas bi­ti­nin­kys­tės pa­slap­tis per­tei­kė kai­my­nė Al­do­na Juo­zaus­kie­nė, ku­riai rei­kė­da­vo fi­zi­nės pa­gal­bos, o pra­de­dan­čiam bi­ti­nin­kui – ži­nių.

Loreta RIPSKYTĖ

"Šiaulių kraštas"

http://skrastas.lt/

pixabay.com nuotr.

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama:

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys