2019 01 24, Ketvirtadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

       DIETOSCENTRAS.LT

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

ziedu piegāde
Flower Delivery in Riga

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Paslaptingi, rafinuoti, seksualūs ir... pavojingi sveikatai   print
2014-06-20
Ak­to­rė Mer­lin Mon­ro (Ma­ri­lyn Mon­roe) yra pa­sa­kiu­si: „Kiek­vie­na pa­sau­lio mo­te­ris tu­rė­tų pa­dė­ko­ti tam, kas su­kū­rė aukš­ta­kul­nius“. Pri­tar­si­te – tai nė­ra pa­tys pa­to­giau­si ba­tai, ta­čiau gro­žis rei­ka­lau­ja kan­čių. Vis dėl­to aukš­ta­kul­nių avė­ji­mas ne tik su­tei­kia daug ne­pa­to­gu­mų, bet ir pa­da­ro ža­los or­ga­niz­mui.

Svei­ka­tai pa­vo­jin­gos ba­tų be­pro­ty­bės

Pir­mie­ji ba­te­liai aukš­tais ir plo­nais kul­nais bu­vo ras­ti Tė­bų ka­pa­vie­tė­je, Se­na­ja­me Egip­te. Spė­ja­ma, kad mi­nė­tie­ji aukš­ta­kul­niai pri­klau­sė tam, ku­ris užė­mė aukš­tą so­cia­li­nį sta­tu­są.

Šių lai­kų žmo­gui pa­žįs­ta­mi aukš­ta­kul­niai, kaip be­bū­tų keis­ta, bu­vo su­kur­ti vy­rams, ta­čiau pir­mie­ji ba­tai su pa­kul­ne net ne­bu­vo skir­ti vaikš­čio­ti. Per­sų ar­mi­ja į mū­šį su Os­ma­nų im­pe­ri­ja pa­siun­tė ka­va­le­ri­ją, avin­čią aukš­ta­kul­niais, siek­da­mi pa­ge­rin­ti sa­vo ko­vos sti­lių, mat ka­riui su aukš­ta­kul­niais bu­vo leng­viau iš­lai­ky­ti ko­ją bal­na­kil­pė­je, to­dėl jis ga­lė­jo ge­riau ko­vo­ti.

Reikš­min­giau­siu lai­ko­tar­piu aukš­ta­kul­nių is­to­ri­jo­je lai­ko­mas XVI am­žius, kai vos ke­tu­rio­li­kos Ka­te­ri­na de Me­di­či (Cat­he­ri­ne de Me­di­ci) ta­po Pran­cū­zi­jos ka­ra­liaus Hen­ry II su­ža­dė­ti­ne. Ji bu­vo že­mes­nė už ka­ra­lių, tad sa­vo ves­tu­vių die­nai, no­rė­da­ma at­ro­dy­ti šiek tiek aukš­tes­nė ir grakš­tes­nė, pa­gei­da­vo spe­cia­liai jai kur­tų aukš­ta­kul­nių. Ka­te­ri­nai bu­vo su­kur­ti 4,5 cm aukš­ta­kul­niai, ku­rie mer­gi­nos ei­se­nai su­tei­kė ele­gan­tiš­ko grakš­tu­mo. Su­ža­vė­ti Pran­cū­zi­jos mo­nar­chai ėmė ją mėg­džio­ti ir to­kiu bū­du aukš­ta­kul­niai ta­po la­bai po­pu­lia­rus tur­tin­gų­jų apa­vas. Grei­tai šia ma­da „už­si­krė­tė“ vi­sa Eu­ro­pa ir dai­lio­sios ly­ties at­sto­vės ne­beį­si­vaiz­da­vo sa­vo kas­die­ny­bės be šių ste­buk­lin­gų ba­tų.

XVII–XVIII am­žiaus Eu­ro­po­je aukš­ta­kul­niai bu­vo ma­te­ria­li­nės ge­ro­vės ir aukš­tos so­cia­li­nės pa­dė­ties ženk­las. Pran­cū­zi­jo­je aukš­ta­kul­nius ga­lė­jo avė­ti tik pri­vi­le­gi­juo­ti po­li­ti­kai. Į ka­ra­liaus Liud­vi­ko XIV, ku­ris daž­nai avė­da­vo aukš­ta­kul­nius ba­tus, de­ko­ruo­tus mi­nia­tiū­ri­niais mū­šių vaiz­dais, teis­mą ga­lė­jo pa­tek­ti tik tie, ku­rie avė­jo rau­do­nus aukš­ta­kul­nius. Kai ku­rių ka­ra­liaus Liud­vi­ko XIV ba­tų kul­niu­kai bu­vo net 12-13 cm aukš­čio. Ka­ra­lius iš­lei­do įsa­ky­mą, kad tik kil­min­gie­ji ga­li avė­ti rau­do­nos spal­vos aukš­ta­kul­nius ir kad nie­kas ne­ga­li avė­ti ba­tų, ku­rių kul­niu­kai aukš­tes­ni nei jo pa­ties.

Ka­ra­lius Liud­vi­kas XV taip pat pa­li­ko pėd­sa­ką aukš­ta­kul­nių is­to­ri­jo­je, nors ir kiek ki­to­kį nei jo pirm­ta­kas. Liud­vi­ko XV val­dy­mo me­tu. t. y.1715–1774 m.. vy­rai nu­sto­jo avė­ti aukš­ta­kul­nius, nes im­ta ma­ny­ti, kad iš­si­la­vi­ni­mas yra svar­bes­nis už pri­vi­le­gi­jas. Puoš­nius rū­bus ir ava­ly­nę jie iš­kei­tė į daug pra­ktiš­kes­nius ir funk­cio­na­les­nius. Mo­te­rys ir to­liau avė­jo aukš­ta­kul­nius, nes apie iš­si­la­vi­ni­mą jos ga­lė­jo tik pa­sva­jo­ti.

Eu­ro­pie­čiai vy­rai avė­jo aukš­ta­kul­nius siek­da­mi pa­brėž­ti sa­vo vy­riš­ku­mą, o mo­te­rys ba­tus su pa­kul­ne ap­sia­vė dėl fe­mi­nis­ti­nių prie­žas­čių – jos no­rė­jo pa­brėž­ti, kad yra ly­gios su vy­rais.

Aukš­ta­kul­nių is­to­ri­ja yra su­si­ju­si ir su sek­so ver­gi­ja – ki­nų su­gy­ven­ti­nės, tur­kų su­gu­lo­vės bei Se­no­sios Ro­mos pro­sti­tu­tės tu­rė­jo dė­vė­ti ba­tus, ku­rių kul­nas sie­kė nuo 15 iki 30 cm. Mo­te­rys to­kiais ba­tais tu­rė­jo puoš­tis ne šiaip sau, o tam, kad ne­ga­lė­tų pa­bėg­ti iš ha­re­mų.

Freeimages - Bartek Ambrozik nuotr.

Nors aukš­ta­kul­nių is­to­ri­ja sie­kia ke­lis šim­tus me­tų, vi­so pa­sau­lio di­zai­ne­riai nie­ka­da ne­nus­to­jo ste­bin­ti juos to­bu­lin­da­mi. Pa­vyz­džiui, 1980 me­tais bu­vo su­kur­ti puan­tus pri­me­nan­tys aukš­ta­kul­niai. To­kių ba­tų kul­no aukš­tis daž­niau­siai sie­kia 18 cen­ti­met­rų ar net dau­giau. Su jais be­veik neį­ma­no­ma vaikš­čio­ti, ypač ne­sau­gu šok­ti, o ir sto­vė­ti juos ap­sia­vus taip pat nė­ra pa­pras­ta. Vie­nin­te­lė šių aukš­ta­kul­nių pa­nau­do­ji­mo sri­tis – sek­so žai­di­mai.

Ap­ri­bo­ja ju­de­sius tam, kad juos iš­ryš­kin­tų

Gy­dy­to­jas or­to­pe­das trau­ma­to­lo­gas B. Či­žiū­nas ne­nei­gia, kad mo­te­rys, avin­čios aukš­ta­kul­nius, at­ro­do už­bu­rian­čiai: pa­si­tem­pu­sios, at­loš­tais pe­čiais, iš­raiš­kin­go­mis krū­ti­nė­mis, įtemp­tais pil­vais, ries­tais už­pa­ka­liu­kais. Aukš­ta­kul­niai ba­te­liai pa­de­da ne tik iš­ryš­kin­ti fi­gū­rą, bet ir pri­trau­kia daug smal­sių vy­riš­kių žvilgs­nių.

Žvel­giant vy­riš­kai akiai iš ša­lies at­ro­do, kad to­kie ba­te­liai ga­nė­ti­nai pa­to­gūs, ta­čiau il­gas avė­ji­mas, o ypač in­ten­sy­vus vaikš­čio­ji­mas jais ap­sia­vus, var­gi­na. Gar­sių­jų rau­don­pa­džių ba­tų kū­rė­jas Kris­ti­ja­nas Lo­bu­ti­nas (Chris­tian Lou­bou­tin) yra pa­sa­kęs, kad jei mo­te­ris no­ri pa­to­gu­mo, te­gu ren­ka­si šle­pe­tes. Ne­nu­gin­či­ja­ma, kad aukš­ta­kul­niai ne tik su­tei­kia ūgio bei gra­ži­na ei­se­ną, ta­čiau va­di­na­mo­jo gro­žio spin­de­sy­je, jie pa­kei­čia svo­rio cent­rą – nu­ga­ros iš­lin­kis pa­di­dė­ja. Dėl ne­na­tū­ra­lios kū­no pa­dė­ties vys­to­si os­teo­chond­ro­zė, ima skau­dė­ti rau­me­nis, ky­la ma­žo­jo du­bens už­de­gi­mų.

Aukš­ta­kul­niai pa­pras­tai es­ti „smai­lia­no­siai“, tai­gi, ko­jų pirš­tai su­spau­džia­mi, o dėl aukš­tos pa­kul­nės ei­nant jie dar stum­te­li­mi į siau­rą prie­kį. Ta­čiau pir­ma­sis pė­dos pirš­tas ir jo jud­ru­mas la­bai svar­bus ei­nant – kiek­vie­no žings­nio me­tu at­si­spi­ria­me pir­muo­ju pirš­tu.

Nors su aukš­ta­kul­niais ko­jos at­ro­do ma­žes­nės, dai­les­nės, bet vi­są kū­no svo­rį, kaip mi­nė­ta, ten­ka at­lai­ky­ti pirš­tams. Nuo ne­tei­sin­go svo­rio pa­skirs­ty­mo de­for­muo­ja­si rau­me­nys ir pa­di­kau­liai, to­dėl pikt­nau­džiau­jant aukš­ta­kul­niais, gre­sia art­ro­zė, art­ri­tas, ve­nų iš­si­plė­ti­mas ir trom­bofle­bi­tas. Be­ne daž­niau­siai pa­si­tai­kan­ti bė­da – plokš­čia­pa­dys­tė, dėl ku­rios de­for­muo­ja­si pė­da. Bė­gant lai­kui, dėl kon­cent­ruo­to kū­no svo­rio ant ko­jų, at­si­ran­da pa­gel­tu­sių dė­mių ant pė­dų, ant pirš­tų su­si­for­muo­ja nuo­spau­dos, ko­jos grei­tai tins­ta ir pa­vargs­ta. Gy­dy­to­jas ti­ki­na, kad ne­ma­žai dai­lio­sios ly­ties at­sto­vių tu­ri to­kių bė­dų.

Kuo ma­žiau pikt­nau­džiau­ti dė­vint aukš­ta­kul­nius gy­dy­to­jas re­ko­men­duo­ja nėš­čioms mo­te­rims. Hor­mo­ni­niai po­ky­čiai nėš­čios mo­ters or­ga­niz­me le­mia tai, kad raiš­čiai at­si­pa­lai­duo­ja ir su­si­lpnė­ja. Svo­ris au­ga, tuo pa­čiu di­dė­ja ap­kro­va ko­jų rau­me­nims ir ve­noms. Vaikš­tant rau­me­nys ir saus­gys­lės vei­kia kaip spy­ruok­lės: jie pe­ri­ma da­lį ap­kro­vos ir kau­pia ener­gi­ją ki­tam žings­niui. Avint ba­te­lius aukš­tu kul­nu, šios „spy­ruok­lės“ ne­ga­li at­lik­ti sa­vo funk­ci­jos, ir ap­kro­va išau­ga ke­lis kar­tus.

Ne­nu­siau­nant aukš­ta­kul­nių di­džią­ją nėš­tu­mo lai­ko­tar­pio da­lį, pa­si­slen­ka stu­bu­ro dis­kai. Pa­sis­lin­kus kū­no svo­rio cen­tui, ma­žy­lio pa­dė­tis ga­li pa­si­keis­ti. Tai reiš­kia, kad na­tū­ra­liai pa­gim­dy­ti ne­ga­lė­si­te, teks da­ry­ti ce­za­rio pjū­vį.

Freeimages - John Nyberg nuotr.


Pa­to­gi ava­ly­nė – kū­no sar­gas

Gy­dy­to­jas sa­ko, kad ko­jai ir vi­sam or­ga­niz­mui svei­kiau­sia yra to­kia ava­ly­nė, ku­rią avint raiš­čiai ir rau­me­nys dir­ba taip, kaip dirb­tų vaikš­tant ba­so­mis minkš­tu pa­grin­du, tik tuo­met su­ma­žė­ja są­na­riams ir stu­bu­ro slanks­te­liams ten­kan­tis krū­vis. To­dėl itin svar­bu, ko­kią ava­ly­nę jūs dė­vi­te.

Ava­ly­nę žmo­gus tu­rė­tų rink­tis at­si­žvelg­da­mas į sa­vo gy­ve­ni­mo bū­dą, svo­rį, o ne­re­tai ir į pro­fe­si­ją – kai ku­rios pro­fe­si­jos, de­ja, rei­ka­lau­ja ne­šio­ti aukš­ta­kul­nius. Dau­ge­lis mo­te­rų aukš­ta­kul­nius avi daž­nai dėl įvaiz­džio, ma­dos. Anot gy­dy­to­jo, vi­si šie da­ly­kai yra be­ver­čiai, jei­gu pa­mąs­ty­tu­me apie atei­ty­je ga­li­mus stip­rius ko­jų ir nu­ga­ros skaus­mus.

No­rin­čioms iš­veng­ti rim­tų ko­jų pa­tem­pi­mų, gy­dy­to­jas pri­me­na, kad neap­siei­nan­čioms be aukš­ta­kul­nių, juos de­rė­tų avė­ti re­tai, ypa­tin­go­mis pro­go­mis. Daž­nai avi­mi ba­tai aukš­tu kul­nu ga­li su­kel­ti ne tik sun­kiai at­si­kra­to­mų skaus­mų, bet ir rim­tų trau­mų, to­kių kaip kau­lų lū­ži­mai, rau­me­nų įtem­pi­mai. Tai itin ak­tua­lu la­bai jau­no, vy­res­nio am­žiaus bei ant­svo­rį tu­rin­čioms mo­te­ris, dė­vin­čioms aukš­ta­kul­nius ba­tus.

Ypač svar­bu dė­vė­ti pa­to­gią ava­ly­nę vy­res­nio am­žiaus mo­te­rims. Pa­gal sta­tis­ti­ką, mo­te­rys, įžen­gu­sios į šeš­tą­ją de­šim­tį, vis daž­niau ren­ka­si aukš­ta­kul­nius. Ra­dus pa­tin­kan­čius ba­tus, mo­ters šir­dis ima plak­ti iki 120 kar­tų per mi­nu­tę. Ra­dus pa­tin­kan­tį si­jo­ną ar pa­lai­di­nę, kū­nas taip stip­riai ne­rea­guo­ja.

To­dėl, anot me­di­ko, nie­ko keis­to, kad treč­da­liui mo­te­rų vy­res­nia­me am­žiu­je dėl per aukš­tų ba­tų ky­la pro­ble­mų su svei­ka­ta – sens­tant žmo­gaus ūgis na­tū­ra­liai ma­žė­ja, nyks­ta rau­me­nys, o pė­dos il­gis di­dė­ja. Taip at­si­tin­ka to­dėl, kad su­si­lpnė­ja pė­dos raiš­čiai ir saus­gys­lės, lai­kan­čios pė­dos skliau­tą, to­dėl pė­da plokš­tė­ja. Tin­ka­mai pa­si­rink­ta ava­ly­nė pa­dė­tų iš­veng­ti vy­res­nia­me am­žiu­je ne­re­tai už­klum­pan­čių įvai­rių ne­ga­la­vi­mų.

Ava­ly­nė vi­siš­kai be kul­no, tar­ki­me, va­sa­rą daž­niau­siai pa­plū­di­my­je avi­mi „lai­ve­liai“ taip pat nė­ra tin­ka­ma. Nuo vai­kys­tės ne­šio­ja­me ba­te­lius su kul­niu­ku, taip Achi­lo saus­gys­lė ir dvi­gal­vis blauz­dos rau­muo „įpran­ta“ pa­tir­ti tam tik­rą krū­vį. To­dėl daug pa­to­ges­ni ba­tai su ne­di­de­le, 2–3 cen­ti­met­rų aukš­čio pa­kul­ne nei be jos.

Mig­lė RE­MEŠ­KE­VI­ČIŪ­TĖ

Freeimages - John Nyberg nuotr.

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama: Stogų įrengimas Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės Permanentinis makiažas Vilniuje

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys