2018 12 14, Penktadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

       DIETOSCENTRAS.LT

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

ziedu piegāde
Flower Delivery in Riga

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Sotūs pietūs – tik už nušienautas pievas   print
2015-03-03
„Daž­niau­siai nu­tun­ka­ma dėl ka­lo­ri­jų per­tek­liaus. Dėl li­gų – re­tai“, – kons­ta­tuo­ja gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Egi­di­ja Balt­ru­šai­tie­nė. Psi­cho­lo­gė Eg­lė Ža­ro­nai­tie­nė pri­me­na, jog pa­vo­jų sa­vo or­ga­niz­mui ke­lia ir tie, ku­rie me­ta svo­rį ba­dau­da­mi. Kaip ras­ti pu­siaus­vy­rą?

Ar tik­rai lai­min­gi?

Šiau­lie­tė gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė Egi­di­ja Balt­ru­šai­tie­nė daž­nai su­lau­kia pa­cien­tų, ku­rių svo­ris ge­ro­kai vir­ši­ja re­ko­men­duo­ja­mas nor­mas, ta­čiau jie dėl to ne­ma­to nie­ko blo­go. Me­di­kei ten­ka to­kiems pa­cien­tams pa­sa­ky­ti ne­ma­lo­nią tie­są, jog jie yra sto­ri, o di­de­lis svo­ris jų svei­ka­tai tam­pa vis di­des­ne pro­ble­ma.

„Kai ku­rie įsi­žei­džia, su­pyks­ta, ne­pri­pa­žįs­ta, pa­tei­si­na sa­vo svo­rį. Ta­čiau kai kal­ba­ma, jog keis­tis pri­va­lo dėl sa­vo ge­res­nės svei­ka­tos, ko­ky­biš­kes­nio gy­ve­ni­mo, at­sa­ko, kad die­tų ne­si­lai­kys, ge­riau lai­min­gas ir so­tus nu­mirs, – pa­sa­ko­ja me­di­kė. – Kai rei­kia su­si­lenk­ti, to jie ne­ga­li pa­da­ry­ti, sa­vo ko­jų ne­ma­to, ko­ji­nių nu­si­mau­ti ne­be­su­ge­ba, sun­ku ju­dė­ti. Toks gy­ve­ni­mas – lai­mė?“

Gy­dy­to­ja daž­nai ste­bi ap­kū­nių žmo­nių el­ge­sį mais­to par­duo­tu­vė­se, kai į krep­še­lius ke­liau­ja rie­būs pro­duk­tai: „Iš sep­ty­nių į krep­še­lį de­da­mų pro­duk­tų še­ši bū­na – rie­ba­lai.“ Deš­re­lių, svies­to, grie­ti­nės, ma­jo­ne­zo, sau­sai­nių ger­bė­jai, pa­sak me­di­kės, daž­niau­siai ma­to­mi pli­ka aki­mi.

„Di­džiau­sias iš­šū­kis lau­kia par­duo­tu­vė­je, kur vis­ko yra daug ir ska­nu. Žmo­gui, ne­ga­lin­čiam at­si­spir­ti rie­biam mais­tui, tai rim­ta pro­ble­ma, – sa­ko en­dok­ri­no­lo­gė. – Yra bu­vę at­ve­jų, jog ap­kū­nus, cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tis žmo­gus, kai dia­be­to spe­cia­lis­tė aiš­ki­na apie mi­ty­bos ypa­tu­mus, prie­ši­na­si ir gin­či­ja­si, ne­su­tin­ka keis­ti mi­ty­bos įpro­čių, net kai su­ser­ga“.

Vie­toj sun­kių dar­bų – so­tūs pie­tūs

Gy­dy­to­ja pa­ste­bi, kad ant­svo­rio tu­rin­čių žmo­nių dau­gė­ja ir jie jau­nė­ja. Įta­kos to­kiems po­ky­čiams tu­ri grei­to­jo mais­to pa­siū­la. Toks mais­tas ga­na ne­bran­gus, leng­vai bet kur ir bet ku­riuo pa­ros me­tu pa­sie­kia­mas, itin ka­lo­rin­gas.

„Sun­ku su ant­svo­riu ko­vo­ti, kai jau su­si­for­ma­vę įpro­čiai. Daž­nai ste­biu, ką per­ka jau­nos ma­mos su ma­žy­liais. Pa­vyz­dys: jau­na ma­ma ap­tu­ku­si, ve­da­si jau ant­svo­rio tu­rin­čią duk­re­lę ir nu­si­per­ka ki­bi­rė­lį kep­tos duo­nos. Toks rie­bus pa­si­rin­ki­mas vai­kui fik­suo­ja­si kaip nor­ma­lus. Vai­kai mo­ko­si iš suau­gu­sių­jų, kaip rei­kia gy­ven­ti, ką val­gy­ti ir pa­na­šiai“, – sa­kė en­dok­ri­no­lo­gė.

Red SausageFreeimages.com - Sofie Laier Henriksen nuotr.


Gy­dy­to­ja pri­si­mi­nė, jog už­sie­ny­je var­to­ja­mas ap­kū­nius žmo­nes api­bū­di­nan­tis po­sa­kis: „Fo­te­lio bul­vė.“ Taip api­bū­di­na­mi žmo­nės, ku­rie tin­gi ir ven­gia be rei­ka­lo ju­dė­ti, mėgs­ta so­čiai ir rie­biai val­gy­ti, tą da­ro prie­šais te­le­vi­zo­rių.

E. Balt­ru­šai­tie­nė skai­to pa­skai­tas Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­te apie ant­svo­rį ir su­lau­kia au­di­to­ri­jos klau­si­mų apie se­no­vės lie­tu­vius, ku­rie mė­go val­gy­ti la­ši­nius ir ne­bu­vo nu­tu­kę. Kaip ši­tai ji paaiš­kin­tų?

„Val­gy­ti la­ši­nius ga­li­ma, nie­kas ne­lie­pia jų at­si­sa­ky­ti. Bet se­no­vės lie­tu­viai so­čiai ir rie­biai pa­val­gę nu­šie­nau­da­vo pie­vas, su­kas­da­vo dar­žus, dirb­da­vo ki­tus sun­kius dar­bus. O kiek mes nu­šie­nau­ja­me pie­vų so­čiai pri­kir­tę?“ – klau­sė gy­dy­to­ja.

Ge­ras šei­mi­nin­kas pro­tin­gai mai­ti­na

Pa­sak E. Balt­ru­šai­tie­nės, žmo­nės, nu­spren­dę spręs­ti ant­svo­rio pro­ble­mas, tu­ri ži­no­ti tris pa­grin­di­nius da­ly­kus: aiš­kiai ir są­mo­nin­gai su­pras­ti, kad svo­rį ma­žin­ti tik­rai rei­kia, kad pa­ts tu­ri tai da­ry­ti, ir tu­rė­ti aiš­kią veiks­mų stra­te­gi­ją.

„Jei žmo­gus su­vo­kia sa­vo pro­ble­mą ir tu­ri aiš­kų pla­ną, rei­kia pa­si­kon­sul­tuo­ti su gy­dy­to­jais, spor­to klu­bo spe­cia­lis­tais. Vy­res­nio am­žiaus žmo­nės tu­rė­tų bū­ti ati­des­ni ma­žin­da­mi sa­vo svo­rį. Ta­čiau jei kiek­vie­ną die­ną du kar­tus po 15 mi­nu­čių ener­gin­gai pa­si­vaikš­čios lau­ke mo­juo­da­mas ran­ko­mis – ne­blo­gas ak­ty­vu­mas“, – pa­ta­rė me­di­kė.

Žmo­nėms, tu­rin­tiems šir­dies pro­ble­mų, pa­sak en­dok­ri­no­lo­gės, mes­ti svo­rį sa­va­ran­kiš­kai ga­li tap­ti pa­vo­jin­ga svei­ka­tai. Ap­kū­nūs še­šias­de­šimt­me­čiai ra­gi­na­mi ap­gal­vo­tai ma­žin­ti svo­rį. Taip pat pa­nei­gia sklan­dan­čius pa­ta­ri­mus, kad val­gy­ti ne­be­rei­kia po šeš­tos va­lan­dos va­ka­ro.

„Or­ga­niz­mas gal­vo­ja, kad yra blo­gai – šei­mi­nin­kas val­gy­ti ne­duo­da. Gal jau ne­be­duos? Rei­kia kaup­ti juo­dai die­nai. Or­ga­niz­mas, ne­gau­da­mas mais­to 12 va­lan­dų, su­pran­ta kaip ba­da­vi­mą ir tau­po ener­gi­ją kaup­da­mas rie­ba­lus rie­ba­li­nė­se ląs­te­lė­se. Re­ko­men­duo­ja­ma šiek tiek už­kąs­ti dvi trys va­lan­dos iki mie­go“, – sa­kė E. Balt­ru­šai­tie­nė.

Re­gu­lia­ri, ap­gal­vo­ta, sai­kin­ga mi­ty­ba, ko­ky­biš­kas ir il­gas nak­ti­nis mie­gas, ak­ty­vus gy­ve­ni­mo bū­das, pa­sak gy­dy­to­jos, ge­riau­siai at­spin­di žmo­gaus rū­pi­ni­mą­si sa­vi­mi.

Ji siū­lo ne­žiū­rė­ti bai­sių fil­mų prieš mie­gą, ne­spręs­ti opių pro­ble­mų, pa­si­vaikš­čio­ti prieš mie­gą, iš­vė­din­ti mie­ga­mą­jį kam­ba­rį. Tai pa­dės ge­rai iš­si­mie­go­ti ir pail­sė­ti.

Light MealFreeimages.com - Christy Thompson nuotr.


Už­tai­sy­tas šau­tu­vas

Gy­dy­to­ja pri­me­na, kad vien­kar­ti­nis ar kart­ka­rtė­mis vyks­tan­tis svo­rio me­ti­mas nau­dos ne­duos.

„Taip, ant­svo­rio pa­vel­di­mu­mas pa­tvir­tin­tas. At­ras­tas nu­tu­ki­mo ge­nas. Jei toks ge­nas pa­vel­dė­tas, tai – kaip už­tai­sy­tas šau­tu­vas. Bet ar tuo šau­tu­vu iš­šaus, pri­klau­so tik nuo pa­ties žmo­gaus. Jei gy­ve­na­ma są­mo­nin­gai val­dant mi­ty­bą, ak­ty­viai ju­da­ma, il­si­ma­si, tai ge­rie­ji ge­nai ims vir­šų ir šiam blo­gam ne­bus pro­gos pa­si­reikš­ti“, – tvir­ti­no en­dok­ri­no­lo­gė E. Balt­ru­šai­tie­nė.

Me­di­kė ska­ti­na į sa­vo svo­rio re­gu­lia­vi­mą žiū­rė­ti są­mo­nin­gai ir at­sa­kin­gai, mai­tin­tis ap­gal­vo­tai, be jo­kių silp­ny­bių. Siū­lo pir­miau­sia įsi­są­mo­nin­ti, kad rie­bus ir ka­lo­rin­gas mais­tas ant­svo­rio tu­rin­čiam žmo­gui yra ne­rei­ka­lin­gas.

„Ne­ga­li bū­ti sa­vai­tė die­tos, o vė­liau su­grįž­ti prie rie­baus mais­to. Nie­ko ne­bus. Svei­ka ir tin­ka­ma mi­ty­ba – gy­ve­ni­mo bū­das vi­sam gy­ve­ni­mui. Ge­ro šei­mi­nin­ko ir or­ga­niz­mas ge­rai gy­vens“, – sa­kė gy­dy­to­ja.

Ji pri­me­na, kad ant­svo­rį tu­rin­tys žmo­nės il­gai­niui su­si­du­ria su svei­ka­tos su­tri­ki­mais: at­si­ran­da są­na­rių li­gos, mie­go ap­nė­ja, cuk­ri­nis dia­be­tas, šir­dies krau­ja­gys­lių li­gos, kai ku­rių vė­žio for­mų ti­ki­my­bė, dep­re­si­ja.

„Svar­biau­sia bū­ti są­mo­nin­gam ir tei­sin­gai su­vok­ti sa­vo si­tua­ci­ją“, – lin­kė­jo gy­dy­to­ja.

Ants­vo­rį ga­li­ma sie­ti ir su emo­ci­jo­mis

Dai­nų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro psi­cho­lo­gė Eg­lė ŽA­RO­NAI­TIE­NĖ:

– Itin di­de­lį pa­vo­jų ne tik sa­vo or­ga­niz­mui, bet ir gy­vy­bei ke­lia ano­rek­si­ja ser­gan­tys žmo­nės, ku­rie me­ta svo­rį są­mo­nin­gai ba­dau­da­mi.

Tu­rin­tie­ji ant­svo­rio ki­taip ver­ti­na ir sa­ve, ir su­pan­tį pa­sau­lį. Jie daž­niau­siai ne­ma­no, kad di­de­lis svo­ris ke­lia pa­vo­jų jų svei­ka­tai. Dėl to lė­ti­nės li­gos at­si­ran­da ir pa­žen­gia la­bai smar­kiai. Ta­čiau ga­li­ma sie­ti ant­svo­rį su žmo­gaus iš­gy­ve­na­mo­mis emo­ci­nė­mis pro­ble­mo­mis. Jis sa­vo ne­ri­mą "su­val­go".

Du pa­vyz­džiai: ano­rek­si­ja ser­gan­tys žmo­nės iš­gy­ve­na di­džiu­lę dest­ruk­ci­ją, sa­vęs ne­priė­mi­mą, į sa­ve nu­krei­pia ag­re­si­ją, kan­kin­da­mi sa­ve ba­du. Ap­kū­nūs žmo­nės kal­ba at­virkš­čiai, kad sto­ro žmo­gaus tu­ri bū­ti daug ir jie jau­čia­si pui­kiai. Ta­čiau tai yra tik sa­vęs pa­tei­si­ni­mas, psi­cho­lo­gi­nė gy­ny­ba, gi­les­nių pro­ble­mų slė­pi­mas.

Vi­si žmo­nės at­si­ne­ša val­gy­mo įpro­čius iš sa­vo šei­mos ir juos „iš­rau­ti“ bū­na itin sun­ku. Dau­ge­liui žmo­nių iš šei­mos at­si­neš­tas val­gy­mo įpro­čių mo­de­lis die­gia­mas ir sa­vo šei­mo­se. Taip mi­ty­bos tra­di­ci­jos ei­na iš kar­tos į kar­tą.

Taip pat daug val­gy­ti ma­si­na par­duo­tu­vė­se esan­tis gau­sus mais­to pa­si­rin­ki­mas. Daž­nai mais­tas tam­pa nu­si­ra­mi­ni­mo prie­mo­ne. Gir­džiu sa­kant: kas čia man be­li­ko gy­ve­ni­me, tai tik ska­niai pa­val­gy­ti. Tai yra sa­vo­tiš­ka gy­ny­ba.

Vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms nė­ra di­de­lės ir aiš­kios mo­ty­va­ci­jos, dėl ko rei­kė­tų mes­ti svo­rį: dar­bą tu­ri, šei­ma ir ar­ti­mie­ji prii­ma to­kį, koks yra. Ne­bent svei­ka­tos pro­ble­mos pa­ska­ti­na su­si­rū­pin­ti sa­vo svo­riu. Keis­ti gy­ve­ni­mo ste­reo­ti­pus vy­res­nia­me am­žiu­je la­bai sun­ku. Daž­nas pa­gal­vo­ja, o kam sa­ve kan­kin­ti? Pa­tys sau su­si­gal­vo­ja pa­si­tei­si­ni­mų.

Jau­nas žmo­gus no­ri bū­ti gra­žus, nes taip leng­viau įsi­tvir­ti­na. Ap­lin­ki­niai iš pir­mo žvilgs­nio psi­cho­lo­giš­kai ge­riau įver­ti­na liek­ną ir ge­rai at­ro­dan­tį žmo­gų. Jau­ni­mas grei­čiau su­si­tvar­ko su ant­svo­riu, nes tu­ri di­des­nį sti­mu­lą ir mo­ty­vus.

Svar­biau­sia – są­ži­nin­gu­mas sau pačiam. Užau­ga svo­ris la­bai grei­tai, ta­čiau nu­mes­ti jį pri­rei­kia ke­le­rių me­tų, o tai yra sun­kus dar­bas, pir­miau­sia – su sa­vi­mi.

Natalija KONDROTIENĖ

"Šiaulių kraštas"

http://www.skrastas.lt

 

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama: Stogų įrengimas Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės Permanentinis makiažas Vilniuje

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys