2019 02 22, Penktadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

      PIRMOJI PAGALBA

      KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

     „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

     ziedu piegāde
     Flower Delivery in Riga

 

    

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Pakeista mityba pakeičia ir ateitį   print
2013-05-14
Pau­lius Ja­ru­še­vi­čius prieš ke­le­tą me­tų par­da­vė sa­vo pel­nin­gą vers­lą, ta­po ža­lia­val­giu, ėmė au­gin­ti sau­lėg­rą­žų dai­gus ir va­ži­nė­ti skelb­da­mas gy­vo mais­to idė­ją. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad vien pa­kei­tus mi­ty­bą, ga­li­ma iš­veng­ti dau­ge­lio li­gų, tarp jų ir vė­žio.

Pau­liaus pie­tūs

Su kau­nie­čiu Pau­liu­mi kal­ba­mės vie­no­je Šiau­lių ar­ba­ti­nė­je, ku­rio­je jis skai­tys pa­skai­tą apie mi­ty­bos įpro­čius ir dės pa­ma­tus šiau­lie­tiš­kam gy­vą mais­tą pro­pa­guo­jan­čiam Ann Wig­mo­re klu­bui. Praal­kęs po ke­lio­nės Pau­lius iš­si­trau­kia pa­ke­lį sau­lėg­rą­žų dai­gų. Ar­ba­ti­nė­je įsi­gy­ja džio­vin­tų duo­niu­kų. To­kie 52 me­tų vy­ro pie­tūs. Pau­lius ma­no, kad ti­piš­ko lie­tu­vio vy­ro pie­tūs – sil­ku­tė su bul­vė­mis, keps­nys ir de­ser­tas su ka­va, ar­ba alus – yra sa­vi­žu­dy­bė.

Pau­lius su šei­ma dve­jus me­tus val­go tik gy­vą mais­tą.

„La­bai svar­bu ži­no­ti, kad žmo­gaus or­ga­niz­mas nuo ket­vir­tos va­lan­dos ry­to iki vi­dur­die­nio va­lo­si, tai yra iš krau­jo ša­li­na tok­si­nus. Ir jei į skran­dį įme­ta­me kiau­ši­nie­nės, gud­rus or­ga­niz­mas vi­sas jė­gas me­ta ten, kur šiuo me­tu yra dau­giau­siai tok­si­nų, tai yra pra­de­da va­ly­tis iš skran­džio, o tok­si­nai krau­jy­je lie­ka ir kau­pia­si, – aiš­ki­na Pau­lius. – Mes įpra­tę ry­tais ger­ti ka­vą, bet ži­no­ki­te: iki vi­dur­die­nio iš­gė­riau ka­vos – su­stab­džiau va­ly­mo­si pro­ce­są.“ Nuo 12 iki 20 va­lan­dos va­ka­ro mū­sų or­ga­niz­mas mai­ti­na­si, o nuo 20 iki 4 va­lan­dos ry­to at­sista­to.

Tris kar­tus per die­ną šei­ma val­go sa­lo­tas, pa­gar­din­tas sau­lėg­rą­žų, ri­di­kė­lių, liu­cer­nos dai­gais, ku­riuos pa­tys dai­gi­na­si, gau­sy­bę dar­žo­vių, vai­sių, ža­lios sriu­bos. Su lė­taei­ge sul­čias­pau­de spau­džia­si sul­čių, sa­vait­ga­liais pa­si­ga­mi­na ža­lia­val­gių tor­tą.

Pau­lius pa­ts ma­la­si grū­dus, spe­cia­lia spau­dyk­le spau­džia­si avi­žas, ku­rias už­pi­la apel­si­nų sul­ti­mis.

Iš che­mi­nės va­lyk­los par­si­ne­šė aler­gi­ją

Kas tu­rė­jo įvyk­ti, kad vy­ras, au­gęs, jo žo­džiais, „nor­ma­lio­je mė­sė­džių šei­mo­je“, at­si­sa­kė ne tik mė­sos, bet ir ap­do­ro­to mais­to?

„Vis­kas pra­si­dė­jo karš­tą va­sa­ros die­ną, kai iš che­mi­nės va­lyk­los par­si­ne­šiau kel­nes ir jas už­si­vil­kau. Va­ka­re ant juos­mens at­si­ra­do rau­do­nas ruo­žas, ku­ris vė­liau plė­tė­si ir iš­si­ke­ro­jo į di­džiu­lę aler­gi­ją. Paaiš­kė­jo, kad esu aler­giš­kas for­mal­de­hi­dams, o vė­liau – ir vi­siems gy­vu­li­nės kil­mės bal­ty­mams“, – pa­sa­ko­ja Pau­lius.

Grei­tai aler­gi­ja pra­dė­jo truk­dy­ti ir gy­ve­ni­mui, ir vers­lui. Kai ke­le­tą kar­tų dėl su­ti­nu­sio vei­do ne­ga­lė­jo iš­vyk­ti į tarp­tau­ti­nę ko­man­di­ruo­tę, dar kar­tą krei­pė­si į gy­dy­to­ją, ieš­ko­da­mas al­ter­na­ty­vaus bū­do pro­ble­mai spręs­ti. Ži­no­jo, kad vais­tų, ku­riuos iš­ra­šė gy­dy­to­ja vi­sam gy­ve­ni­mui, jis ne­gers.

„Pa­me­nu, gy­dy­to­ja man pa­sa­kė, kad yra vie­nas bū­das, bet tai at­seit neį­ma­no­ma. Rei­kė­jo tap­ti ve­ga­nu – ne­be­var­to­ti jo­kių gy­vu­li­nės kil­mės bal­ty­mų, – pa­sa­ko­ja Pau­lius. – Tą pa­čią mi­nu­tę aš at­si­sa­kiau mė­sos, žu­vies, kiau­ši­nių, ne­tru­kus ta­pau ža­lia­val­giu, ir še­še­rius me­tus ma­ne ka­ma­vu­si aler­gi­ja praė­jo per dvi die­nas.“

Per dve­jus ža­lia­val­gys­tės me­tus vy­ras nu­me­tė 22 ki­log­ra­mus, išnyko ne tik aler­gi­ja, bet ir il­gai kan­ki­nę nu­ga­ros, są­na­rių skaus­mai.


Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Per dvejus žaliavalgystės metus Pau­lius Ja­ru­še­vi­čius numetė 22 kilogramus, neliko alergijos, nugaros ir sąnarių skausmų.


Es­mi­nis lū­žis

Su nau­ja mi­ty­ba ėmė keis­tis po­žiū­ris į dau­ge­lį da­ly­kų, tarp jų ir į žais­lų vers­lą, ku­riuo už­siė­mė. Prieš ke­le­rius me­tus Pau­lius ry­žo­si pel­nin­gą vers­lą par­duo­ti.

„Pra­dė­jau su­vok­ti, kas yra žais­lų pra­mo­nė. Tai – idė­ja, įpa­kuo­ta į dau­gy­bę plas­ti­ko ir kar­to­no dė­žių dė­že­lių ,– pa­ka­vi­mo vers­las, vie­nas la­biau­siai ter­šian­čių mū­sų že­mę. Tai pra­dė­jo ne­su­tap­ti su ma­no gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ja“, – pa­sa­ko­ja Pau­lius.

Es­mi­nis lū­žis įvy­ko vers­lo ko­man­di­ruo­tė­je Pe­ki­ne, kur jis at­krei­pė dė­me­sį į di­džiu­les be­to­ni­nes už­tvan­kas nuo po­tvy­nių – be­ga­li­nio dy­džio dam­bas, ku­rios, nors ir bu­vo pa­va­sa­ris, bu­vo vi­siš­kai sau­sos. Kai pa­klau­sė ki­nų, ko­dėl nė­ra van­dens, jie pa­krai­pė gal­vas, kad tie­siog taip yra.

„Bet kai pa­ki­lo­me iš Pe­ki­no lėk­tu­vu, su­pra­tau, kad iš kal­nų vi­sas van­duo šim­tu pro­cen­tų te­ka į vamz­džius ir į fab­ri­kus. Ir jo­kių po­tvy­nių se­niai ne­bė­ra. Ta­da pir­mą kar­tą la­bai aiš­kiai su­vo­kiau, ko­kiais tem­pais mes nio­ko­ja­me že­mę. Pa­ma­žu ta­pau an­tig­lo­ba­lis­tas. O juk ta­da bu­vau vers­li­nin­kas. Bu­vo di­džiu­lis vi­di­nis konf­lik­tas. Aš išė­jau iš vers­lo“, – pa­sa­ko­ja Pau­lius apie priim­tą spren­di­mą.

Sau­lėg­rą­žų dai­gai

Gi­lin­da­ma­sis į gy­vo mais­to idė­jas, Pau­lius su­si­pa­ži­no su mū­sų kraš­tie­tės gy­duo­lės, gy­vo mais­to idė­jos pra­di­nin­kės pa­sau­ly­je An­nos Wig­mo­re (Onos Va­rap­nic­kai­tės) ap­lin­kos žmo­nė­mis. Ėmė va­do­vau­ti VšĮ Ann Wig­mo­re fon­dui, rū­pin­tis pa­mink­lo jos gim­ti­nė­je Kruo­piuo­se, Ak­me­nės ra­jo­ne, pa­sta­ty­mu, An­nos Wig­mo­re pe­le­nų par­ga­be­ni­mu į Lie­tu­vą.

„Ši ypa­tin­ga mo­te­ris 40 gy­ve­ni­mo me­tų pa­sky­rė at­gai­vin­ti Hi­pok­ra­to žo­džius: „Jū­sų mais­tas tu­ri bū­ti jū­sų vais­tas“, ir Ame­ri­ko­je įstei­gė Hi­pok­ra­to ins­ti­tu­tą, – pa­sa­ko­ja ža­lia­val­gis. – Ji tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai kvie­čių žel­me­nų sul­timis iš­gy­dė apie 50000 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je, pri­kel­da­vo juos iš sun­kiau­sių de­ge­ne­ra­ci­nių li­gų, ne­tgi pa­sku­ti­nių­jų vė­žio sta­di­jų. Ji su­vo­kė, kad stip­ri­nant imu­ni­nę sis­te­mą ga­li­ma iš­si­gy­dy­ti sun­kiau­sias li­gas, at­ra­do ir iš­po­pu­lia­ri­no kvie­čių žel­me­nų sul­čių fe­no­me­ną, pra­dė­jo au­gin­ti sau­lėg­rą­žų dai­gus ir ki­tus mo­kė tai da­ry­ti. Be­je, Onu­tė sau­lėg­rą­žų dai­gus lai­kė vie­nu iš ver­tin­giau­sių au­ga­lų pa­sau­ly­je.“

Net­ru­kus Pau­lius pir­ma­sis Lie­tu­vo­je pra­dė­jo­ au­gin­ti sau­lėg­rą­žų dai­gus pra­mo­ni­niu bū­du ir tiek­ti, be to, su­si­ti­ki­muo­se mo­ko, kaip su­si­dai­gin­ti sau­lėg­rą­žas na­mie.

„Ma­nau, kad gy­vo mais­to idė­jų sklai­da yra ma­no da­bar­ti­nė mi­si­ja šia­me gy­ve­ni­mo eta­pe, – sa­ko Pau­lius. – Eko­vers­las yra mū­sų atei­tis, jei no­ri­me iš­gy­ven­ti XXI am­žiu­je. Ši idė­ja plin­ta vi­sa­me pa­sau­ly­je. Pa­vyz­džiui, vien Los An­dže­le yra apie 150 gy­vo mais­to res­to­ra­nų, jau ke­le­tas to­kių res­to­ra­nų at­si­da­rė Vil­niu­je, Lie­tu­vo­je dau­gė­ja ža­lių kok­tei­lių ir švie­žių sul­čių ba­rų, au­ga sa­lo­tų par­da­vi­mai.“

Nuo ko pra­dė­ti

Pau­lius nie­kam ne­re­ko­men­duo­ja dras­tiš­kai pe­rei­ti prie gy­vo mais­to.

„Ža­lia­val­gys­tė yra ekst­re­ma­li for­ma, gy­ve­ni­mo bū­das. Iš pra­džių už­tek­tų leis­ti or­ga­niz­mui va­ly­tis iki pie­tų, po to pa­ma­žu di­din­ki­te gy­vo mais­to kie­kį (da­bar svei­kiau­si pro­duk­tai au­ga pa­tvo­ry­je – dil­gė­lės, garš­vos, kiaul­pie­nės – su­si­pla­ki­te jų kok­tei­lį). Grei­tai pa­ste­bė­si­te, kaip ne­be­si­no­rės ka­vos, pa­ts or­ga­niz­mas pra­dės sa­ky­ti, ko no­ri. Nuk­ris apie 15 pro­cen­tų svo­rio, – sa­ko Pau­lius. – Pe­rė­ji­mas į ža­lia­val­gys­tę ga­lė­tų truk­ti dve­jus tre­jus me­tus. Bet jei ir ne­tap­si­te ža­lia­val­giais, o bent 50 pro­cen­tų ra­cio­no pa­keis­i­te gy­vu mais­tu, ir tai bus la­bai ge­rai.“

Pau­lius at­krei­pia dė­mė­sį į An­nos Wig­mo­re su­da­ry­tą svei­kiau­sių mais­to pro­duk­tų že­mė­je ket­vir­tu­ką: sa­lo­tos, sau­lėg­rą­žų dai­gai, kvie­čių žel­me­nų sul­tys ir gri­kių dai­gai.

Dai­gus, ypač žie­mą, kiek­vie­nas žmo­gus ga­lė­tų už­siau­gin­ti ant pa­lan­gės ir juos var­to­da­mas pa­ge­rin­tų sa­vo svei­ka­tą.

Ne­bė­ra kur trauk­tis

Ame­ri­kos moks­li­nin­kai ap­skai­čia­vo, kad kas ant­ras ame­ri­kie­tis mirs nuo vė­žio. „Per pa­sta­ruo­sius šim­tą me­tų mir­tin­gu­mas nuo vė­žio pa­di­dė­jo tri­gu­bai“, – sa­ko Pau­lius.

„Eu­ro­po­je yra ap­skai­čiuo­ta, kad vi­du­ti­nis eu­ro­pie­tis su­val­go tik 3 pro­cen­tus gy­vo, neap­do­ro­to mais­to. Mū­sų or­ga­niz­mas jau pri­si­tai­kė val­gy­ti ap­do­ro­tą mais­tą. Bet esa­me tik sep­tin­to­ji kar­ta, ku­ri mai­ti­na­mės ap­do­ro­tu kon­ser­vuo­tu mais­tu ir kren­ta­me nuo vė­žio, dia­be­to, ki­tų lė­ti­nių li­gų, – pri­me­na ža­lia­val­gis. – Far­ma­ci­jos pra­mo­nė kles­ti: 95 pro­cen­tai lė­šų yra iš­lei­džia­ma gy­dy­ti žmo­gų pa­sku­ti­nius pen­ke­rius jo gy­ve­ni­mo me­tus. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, nuo me­di­ci­nos pri­klau­so tik 10 pro­cen­tų žmo­gaus gy­ve­ni­mo ko­ky­bės, po 20 pro­cen­tų – nuo ap­lin­kos ir ge­nų, o 50 pro­cen­tų – nuo mū­sų gy­ve­ni­mo bū­do, tai yra nuo mi­ty­bos.“

Jis rū­pi­na­si nau­jau­sių moks­li­nių ty­ri­mų apie tai, kaip už­kirs­ti ke­lią vė­žiui, vien pa­kei­tus mi­ty­bos įpro­čius, ver­ti­mu į lie­tu­vių kal­bą ir vi­suo­me­nės švie­ti­mu. Su bend­ra­min­čiais ini­ci­juo­ja An­nos Wig­mo­re klu­bų stei­gi­mą.

„Pe­rei­ti prie XXI am­žiaus mi­ty­bos ga­li­me tik kar­tu, šei­mo­mis, pa­lai­ky­da­mi vie­nas ki­tą, da­ly­vau­da­mi bend­ruo­se ren­gi­niuo­se, mo­ky­da­mie­si vie­ni iš ki­tų“, – ti­ki­na Pau­lius.

Rug­sė­jo 21-29 die­no­mis vyks gy­vo mais­to kon­fe­ren­ci­ja „Gy­dan­ti mi­ty­ba“, ku­rią vai­ni­kuos An­nos Wig­mo­re pe­le­nų pa­lai­do­ji­mas Kruo­piuo­se.

Nijolė KOSKIENĖ

"Šiaulių kraštas" http://www.skrastas.lt

SXC.hu - Eduardo Schäfer nuotr.

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama:

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys