2019 03 23, Šeštadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

      PIRMOJI PAGALBA

      KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

     „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

     ziedu piegāde
     Flower Delivery in Riga

 

    

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
24 „kaladėlės“, dėl kurių dažniausiai kreipiamasi į gydytoją   print
2014-02-06
Be­veik 80 pro­c. žmo­nių bent kar­tą gy­ve­ni­me skau­dė­jo nu­ga­rą. Ši pro­ble­ma se­na kaip pa­sau­lis. Net se­no­vės Egip­to mu­mi­jų ty­ri­mai ro­do, kad žmo­ni­ja jau ta­da ken­tė įvai­rius nu­ga­ros skaus­mus.

Nu­ga­ros skaus­mas – daž­na pro­ble­ma

Žmo­gaus or­ga­niz­mas su­da­ry­tas iš dau­ge­lio glau­džiai su­si­ju­sių sis­te­mų, ku­rių pa­ti di­džiau­sia – at­ra­mos ir ju­dė­ji­mo. „Pag­rin­di­nė šios sis­te­mos da­lis yra stu­bu­ras. Jį ga­li­ma įsi­vaiz­duo­ti kaip stul­pe­liu su­dė­tas 24 ka­la­dė­les, tarp ku­rių, kad vie­na ki­tos ne­ža­lo­tų, yra elas­tin­gos pa­gal­vė­lės – stu­bu­ro dis­kai. Kad vi­sas šis sta­ti­nys ne­sug­riū­tų ir leng­vai ju­dė­tų, jį jun­gia daug raiš­čių ir ju­di­na dau­gy­bė rau­me­nų“, – sa­ko Ben­ja­mi­nas Či­žiū­nas, stu­bu­ro ir są­na­rių li­gų gy­dy­to­jas.

Dau­ge­lis nu­stebs su­ži­no­jęs, kad svei­kas stu­bu­ras kak­lo, krū­ti­nės ir juos­mens da­ly­je yra pro­por­cin­gai iš­lin­kęs, kad ei­nant, ypač bė­gant ir šo­ki­nė­jant, nu­ga­ra tin­ka­mai amor­ti­zuo­tų smū­gius. Tai­gi nu­ga­ra yra tie­si tik žiū­rint iš prie­kio ar­ba nu­ga­ros, bet ne iš šo­no.

Prik­lau­so­mai nuo kū­no pa­dė­ties, stu­bu­ro dis­kams ten­ka skir­tin­gas krū­vis: gu­lint jis yra ma­žiau­sias, sto­vint pa­di­dė­ja maž­daug ke­tu­ris­kart, o pa­si­len­kus ar sė­dint – še­šis ar dau­giau kar­tų. Ypač ap­krau­na­mi apa­ti­niai juos­mens dis­kai len­kian­tis, su­kan­tis, svo­rį ke­liant prieš sa­ve, to­dėl ne­nuos­ta­bu, kad daž­niau­siai skau­da juos­mens ir kryž­mens sri­ty­se.

Stu­bu­ras at­lie­ka ne tik at­ra­mos ir ju­dė­ji­mo funk­ci­ją. Ja­me yra nu­ga­ros sme­ge­nys ir iš jų į vi­są kū­ną iš­plin­tan­čios va­di­na­mo­sios ner­vų šak­ne­lės, ku­rias su­da­ro dau­gy­bė ner­vų rez­gi­nių. Lai­mė, kad nu­ga­ros sme­ge­nys sie­kia tik vir­šu­ti­nius juos­mens slanks­te­lius, to­dėl apa­ti­nės juos­mens da­lies pa­žei­di­mai są­ly­gi­nai ma­žiau pa­vo­jin­gi.

19 at­ve­jų iš 20-ies ūmus nu­ga­ros skaus­mas bū­na me­cha­ni­nis, t. y. ne­spe­ci­fi­nis, kai ner­vų šak­ne­lės nė­ra pa­žei­di­mo. Jis daž­niau­siai ky­la pa­žei­dus tarps­lanks­te­li­nius dis­kus, raiš­čius ar slanks­te­lių są­na­rius. Pa­si­kar­to­jan­tis nu­ga­ros skaus­mas jau ga­li kil­ti ir dėl va­di­na­mų­jų tri­ge­ri­nių taš­kų rau­me­ny­se. Šie taš­kai su­si­da­ro nuo­lat per­tem­piant rau­me­nis, per­var­gus ar dėl ki­tų prie­žas­čių.

Tik vie­nas iš 20-ies stai­gaus nu­ga­ros skaus­mo at­ve­jų bū­na už­spau­dus ner­vų šak­ne­lę, kai tarps­lanks­te­li­nis įply­šęs dis­kas iš­si­pu­čia, kai yra dis­ko iš­var­ža ar­ba pa­si­slin­kęs slanks­te­lis ir t. t. Ta­da la­bai stip­rus skaus­mas iš­plin­ta į ko­ją, ga­li at­si­ras­ti jos už­tir­pi­mas, kar­tais net ko­jos pė­dos ar pirš­tų silp­nu­mas ar net pa­ra­ly­žius. Tai – tik­ra­sis ra­di­ku­li­tas, nors juo esa­me įpra­tę va­din­ti bet ko­kį nu­ga­ros skaus­mą.

Dau­gu­ma žmo­nių nu­ga­ros skaus­mus lai­ko sa­vai­me su­pran­ta­mu da­ly­ku ir į me­di­kus krei­pia­si tik ta­da, kai ne­be­tu­ri jė­gų iš­tver­ti. Tik nuo­dug­nus ir įvai­ria­pu­siš­kas iš­ty­ri­mas ga­li pa­dė­ti su­ras­ti skaus­mų prie­žas­tį ir yra pa­grin­di­nė sėk­min­go gy­dy­mo są­ly­ga, to­dėl jei bet ko­kio stip­ru­mo skaus­mas tę­sia­si il­giau nei sa­vai­tę, bū­ti­na su­skub­ti ieš­ko­ti gy­dy­to­jo pa­gal­bos.

Ypač bū­ti­na ne­dels­ti kreip­tis į gy­dy­to­ją, jei:

* Skaus­mas kas­dien vis stip­rė­ja.

* Pa­ky­la tem­pe­ra­tū­ra ar ma­žė­ja kū­no svo­ris.

* At­si­ran­da šla­pi­ni­mo­si su­tri­ki­mų.

* Nuo­la­ti­nis skaus­mas ne­su­ma­žė­ja at­si­gu­lus ar esant ra­my­bės būk­lė­je.

* Skaus­mas stip­res­nis nak­ti­mis.

* Ap­tirps­ta sėd­me­nys ar­ba ko­jos, at­si­ran­da rau­me­nų silp­nu­mas.

* Skaus­mas plin­ta į krū­ti­nę ar pil­vą.

Gy­dy­mą pa­ti­kė­ki­te me­di­kams

Jei skaus­mas tę­sia­si il­giau nei tris mė­ne­sius, jis tam­pa lė­ti­nis, nes per to­kį lai­ką bet koks au­di­nių pa­žei­di­mas tu­rė­tų su­gy­ti. Ne­ga­luo­jant to­liau, pir­miau­sia ner­vų sis­te­mo­je, pa­skui ir rau­me­ny­se, raiš­čiuo­se ir net kau­luo­se at­si­ran­da ne­grįž­ta­mų de­ge­ne­ra­ci­nių pa­ki­ti­mų. Lė­ti­nis skaus­mas la­bai su­si­jęs su dep­re­si­ja ir ki­tais emo­ci­niais su­tri­ki­mais, ku­rie tu­ri įta­kos ir su­ma­žė­ju­siam skaus­mo slenks­čiui, t. y. pa­di­dė­ja jaut­ru­mas skaus­mui.

Gy­dy­to­jo B. Či­žiū­no tei­gi­mu, nors nu­ga­ros skaus­mas daž­niau­siai pa­si­reiš­kia vi­du­ti­nia­me am­žiu­je, jo prie­žas­tys sly­pi jau vai­kys­tė­je, ypač paaug­lys­tė­je. Yra ne­ma­žai moks­li­nių stu­di­jų, pa­tvir­ti­nan­čių tie­sio­gi­nį ry­šį tarp vai­kų ir paaug­lių lai­ko, pra­leis­to prie te­le­vi­zo­riaus, kom­piu­te­rių žai­di­mų ar nar­šant in­ter­ne­te, ma­žo fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ly­gio, ir lai­ky­se­nos su­tri­ki­mų. Ži­no­ma, pa­ki­ti­mų stu­bu­re at­si­ran­da ne iš kar­to, o nuo­lat pa­žei­džiant dar­bo ir ak­ty­vaus poil­sio re­ži­mą. Lė­ti­nis nu­ga­ros skaus­mas la­bai pa­blo­gi­na gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ir su­ma­ži­na dar­bin­gu­mą. Kar­tais jis yra ir in­va­li­du­mo prie­žas­tis.

Gy­dy­mo tiks­las tu­ri bū­ti ne tik nu­mal­šin­ti skaus­mą, bet ir at­sta­ty­ti nor­ma­lų or­ga­niz­mo funk­cio­na­vi­mą kas­die­nė­je veik­lo­je. Nu­ga­ros skaus­mų kan­ki­na­mi žmo­nės yra lin­kę gy­dy­tis sa­va­ran­kiš­kai, pa­si­ten­kin­da­mi tik vais­tų nuo skaus­mo var­to­ji­mu. „Kad su­pras­tu­me, ko­dėl skau­da nu­ga­rą, bū­ti­na iš­tir­ti ne tik stu­bu­ro, ner­vų, krau­ja­gys­lių, rau­me­nų, są­na­rių būk­lę, bet ir iš­tir­ti, ar ne­ser­ga­te ki­to­mis li­go­mis, ko­kios bu­vo trau­mos, koks gy­ve­ni­mo ir dar­bo po­bū­dis ir kt.“ – sa­ko me­di­kas.

Anot gy­dy­to­jo, dau­gė­ja at­ve­jų, kai pa­cien­tai ma­no, kad jei jiems bus at­lik­ta kom­piu­te­ri­nė to­mog­ra­fi­ja ar mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ty­ri­mas, vis­kas iš­si­spręs. Ver­tė­tų ži­no­ti, kad šie ty­ri­mai ro­do tik ana­to­mi­nius pa­ki­ti­mus, ta­čiau ne­pa­ro­do, iš kur plin­ta skaus­mas. Iki šiol pa­sau­ly­je nė­ra at­ras­ta apa­ra­to, ku­ris ro­dy­tų skaus­mą. Net treč­da­lis de­ge­ne­ra­ci­nių stu­bu­ro pa­ki­ti­mų ne­su­ke­lia jo­kių simp­to­mų. Net ras­ta dis­ko iš­var­ža ar pa­si­slin­kęs slanks­te­lis ne­bū­ti­nai ke­lia pa­vo­jų. „Tik gy­dan­tis gy­dy­to­jas tu­ri nu­spręs­ti, ar pa­cien­tui bū­ti­nas konk­re­tus ty­ri­mas“, – sa­ko gy­dy­to­jas.

Ju­dė­ti bū­ti­na net tuo­met, kai skau­da

SXC.hu - Herman Brinkman nuotr.

Šiuo­lai­ki­nis žmo­gus vis ma­žiau ju­da, 10–12 ar net dau­giau va­lan­dų per pa­rą pra­lei­džia sė­dė­da­mas, o sa­vait­ga­liais dir­ba neįp­ras­tus fi­zi­nius dar­bus. Pa­ki­to ir mais­to pro­duk­tai bei mi­ty­bos įpro­čiai, to­dėl reikš­min­gai pa­di­dė­jo ant­svo­rio ir nu­tu­ki­mo at­ve­jų, tai­gi stu­bu­ro pro­ble­mos tam­pa vis daž­nes­nės. B. Či­žiū­nas sa­ko, kad stu­bu­ro skaus­mo ne­rei­kia bi­jo­ti. Net ir stip­riau­sias stu­bu­ro iš­var­žos skaus­mas ge­ro­kai grei­čiau su­ma­žės, jei žmo­gus grei­čiau pra­dės ju­dė­ti ir vaikš­čio­ti, iš­sky­rus lū­ži­mų at­ve­jus. „Kū­nas tu­ri bū­ti ak­ty­vus, kad bū­tų svei­kas“, – tvir­ti­na me­di­kas. Ne­nau­do­ja­mi rau­me­nys nu­si­lpsta per sa­vai­tę, o jiems at­si­sta­ty­ti ga­li pri­reik­ti pu­sės me­tų.

Kad stu­bu­ro ne­pa­kenk­tu­me, rei­kia stip­rin­ti pil­vo pre­so ir sėd­me­nų rau­me­nis („rau­me­nų kor­se­tą“) ir iš­mok­ti at­pa­lai­duo­ti nu­ga­ros rau­me­nis. Jei­gu jau tu­ri­te bė­dų dėl stu­bu­ro, net ir esant skaus­mui, tin­ka­mai pa­rink­ti ir at­lie­ka­mi pra­ti­mai su­ba­lan­suo­ja rau­me­nis, kad jie ga­lė­tų sta­bi­li­zuo­ti stu­bu­rą ir iš­sau­go­tų jo pu­siaus­vy­rą. Tin­ka net pa­si­vaikš­čio­ti – re­ko­men­duo­ja­ma ir plau­kio­ti, ta­da leng­viau at­si­pa­lai­duo­ja su­kaus­ty­ti rau­me­nys, o van­duo pa­leng­vi­na kū­no svo­rį. Ju­dant, ypač at­lie­kant spe­cia­lius pa­rink­tus pra­ti­mus, ge­ro­kai pa­ge­rė­ja stu­bu­ro dis­kų au­di­nio me­džia­gų apy­kai­ta ir elas­tin­gu­mas, nes su­bren­du­sio žmo­gaus dis­kai ne­be­tu­ri krau­ja­gys­lių ir mai­ti­na­mi tik ju­dant stu­bu­rui.

Nors re­gu­lia­rūs kas­die­niai pra­ti­mai yra nau­din­gi, esant nu­ga­ros pro­ble­moms vis dėl­to rei­kė­tų pa­si­kon­sul­tuo­ti su gy­dy­to­ju, ku­ris jums pa­tars, ko­kių pra­ti­mų ge­riau neat­lik­ti.

„Nu­ga­ros skaus­mų bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti, jei tau­so­tu­me sa­vo svei­ka­tą ir adek­va­čiai įver­tin­tu­me fi­zi­nes jė­gas, – sa­ko gy­dy­to­jas. – Ne­rei­kė­tų už­mirš­ti ir to, kad kel­ti daik­tus rei­kia pri­tu­piant, kuo ver­ti­ka­les­niu stu­bu­ru, veng­ti stai­giai pa­si­suk­ti, svo­rį bū­ti­na pa­skirs­ty­ti to­ly­giai abiem ran­koms. Jei dar­be ten­ka il­gai sė­dė­ti, pa­tar­ti­na kas 30-40 min. at­si­sto­ti, pa­vaikš­čio­ti ir at­lik­ti pa­pras­tus tem­pi­mo pra­ti­mus.“

Mig­lė RE­MEŠ­KE­VI­ČIŪ­TĖ

SXC.hu -  Edwin Pijpe nuotr.

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.lt



Reklama:

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys