2019 01 24, Ketvirtadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

       DIETOSCENTRAS.LT

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

ziedu piegāde
Flower Delivery in Riga

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Ruduo – ir liūdesys, ir džiaugsmas   print
Die­nos trum­pė­ja, nak­tys il­gė­ja. Ne vie­ną mū­sų to­kiu me­tu api­ma liū­de­sys, blo­ga nuo­tai­ka, ne­paaiš­ki­na­mas dirg­lu­mas, tad už­si­sklen­džia­me sa­vo na­mų prie­blan­do­je nuo niū­rios lau­ko ap­lin­kos ir nu­grimz­ta­me į „ru­de­ni­nę“ dep­re­si­ją.

Niū­rus me­tas tu­ri sa­vo ža­ve­sio

Ru­de­nį niū­ri nuo­tai­ka ir slo­gios min­tys ap­lan­ko dau­ge­lį mū­sų ir ga­liau­siai mėgs­ta­mi da­ly­kai ne­be­tei­kia džiaugs­mo. Anot psi­cho­lo­gės Eg­lu­tės Lin­ke­vi­čie­nės, na­tū­ra­lu, kad žmo­gus, kaip gam­tos da­lis, rea­guo­ja į jos virs­mus. Ki­ta ver­tus, klai­din­ga ma­ny­ti, kad nuo­lat tu­ri­me ge­rai jaus­tis ir džiaug­tis. Na­tū­ra­lu iš­gy­ven­ti ne tik džiaugs­mą, bet ir pyk­tį, liū­de­sį, gai­les­tį, nes svei­kas žmo­gus – emo­ciš­kai spal­vin­ga as­me­ny­bė, tad jaus­mų pa­le­tės ne­rei­kia bi­jo­ti. Niū­rio­mis aki­mir­ko­mis pra­var­tu pa­gal­vo­ti, kas iš tie­sų vyks­ta žmo­gaus gy­ve­ni­me, paa­na­li­zuo­ti, ko­dėl apė­mė liū­de­sys, ne­bi­jo­ti pa­mąs­ty­ti apie sa­vo eg­zis­ten­ci­jos pra­smę ir ne­tgi apie mums neiš­ven­gia­mą aki­mir­ką – mir­tį.

Se­no­liai sa­vo vi­di­nę pu­siaus­vy­rą, ku­rią iš­ba­lan­suo­da­vo ru­duo, at­sta­ty­da­vo sek­da­mi pa­sa­kas. Šiuo­lai­ki­nis žmo­gus, už­klup­tas akis­ta­tos su sa­vi­mi, daž­niau bė­ga, ne­gu su­sto­ja. Daž­nas nuo liūd­nų min­čių va­duo­ja­si ke­lio­nė­mis į šil­tuo­sius kraš­tus. Sau­lės švie­sa ir ši­lu­ma lie­tu­vių ne­le­pi­na. „Tai nė­ra blo­gas ar net vie­nin­te­lis pro­ble­mos spren­di­mo bū­das, – sa­ko psi­cho­lo­gė, – bet ne vi­sa­da bū­ti­na kaž­kur lėk­ti, sku­bė­ti. Rei­kia iš­mok­ti pa­bū­ti ty­lo­je kar­tu su sa­vi­mi, pa­ry­mo­ti prie kvap­nios ar­ba­tos puo­de­lio ir ne­bi­jo­ti kreip­tis pa­gal­bos į psi­cho­lo­gą, jei­gu ne­mo­ka­te to pa­ts vie­nas pa­da­ry­ti. Vi­di­nė kan­čia, į ku­rią mus įstu­mia ru­duo, žmo­gui ne­tgi ver­tin­ga. De­ja, mū­sų vi­suo­me­nė­je skaus­mo ir kan­čios to­le­ran­ci­jos ri­ba yra la­bai že­ma. Taip nuo ma­žu­mės ug­do­mi ir mū­sų vai­kai – bet koks skaus­mas – dan­ties ar sie­los, tu­ri bū­ti ne­del­siant mal­ši­na­mas.“

Ver­tė­tų iš­mok­ti pa­si­džiaug­ti tuo, kad Lie­tu­vo­je tu­ri­me vi­sus ke­tu­ris me­tų lai­kus, ku­rie la­bai ski­ria­si vie­nas nuo ki­to. Kiek­vie­nas me­tų lai­kas tu­ri sa­vo ža­ve­sio. Ru­duo mus ža­vi sa­vo ne­nu­sa­ko­ma spal­vų ga­ma ir pui­kią­ja „bo­bų“ va­sa­ra, tad mo­kė­ki­me jį pa­ste­bė­ti ir juo džiaug­tis.

Pas­te­bė­ta, kad kaž­ko­dėl bū­tent ru­de­nį pra­bun­da kū­ry­bi­niai su­ge­bė­ji­mai. Ko ge­ro, ra­my­bė, ku­rią su­tei­kia šis me­tas, at­ve­ria mū­sų pa­slėp­tus ta­len­tus. Rei­kė­tų įžvelg­ti ir šio me­to pri­va­lu­mus ir kuo dau­giau lai­ko skir­ti šir­džiai ma­lo­niai veik­lai, spor­tui, šo­kiams, bend­ra­vi­mui su ar­ti­mais žmo­nė­mis, drau­gais. „Im­ki­tės veik­los ir pa­tys nu­steb­si­te, kiek daug ga­li­te pa­da­ry­ti šiuo pui­kiu se­zo­nu. Ru­de­nį priė­mę kaip sau skir­tą lai­ką, ga­li­me iš­mok­ti ru­de­niu džiaug­tis, o ne dėl jo liū­dė­ti“, – pa­ta­ria psi­cho­lo­gė.

Euonymus Europaeus In AutumnFreeimages.com - Andreas Krappweis nuotr.

Slo­giai nuo­tai­kai įveik­ti rei­ka­lin­gos pa­stan­gos

Lai­ki­na ir na­tū­ra­li nuo­tai­kų kai­ta tu­ri praei­ti grei­čiau nei ru­duo, bet žmo­nėms, lin­ku­siems sirg­ti psi­chi­kos li­go­mis, ypač lė­ti­nė­mis, ru­duo, anot psi­cho­lo­gės, iš­ties sun­kus me­tas. Mat to­kie žmo­nės vis­ką iš­gy­ve­na ašt­riau ir juos pri­slėg­ta nuo­tai­ka ka­muo­ja ge­ro­kai il­giau nei ki­tus žmo­nes. Ru­de­ni­nis ak­ty­vu­mo su­ma­žė­ji­mas to­li gra­žu ne­pri­lygs­ta rim­tai li­gai – dep­re­si­jai. Dep­re­si­ja, ku­ri reiš­kia rim­tus ir il­gai trun­kan­čius nuo­tai­kos, dar­bin­gu­mo, mie­go, ape­ti­to ir ki­to­kius po­ky­čius, žmo­gus ser­ga vi­sais me­tų lai­kais ir ne vie­ną mė­ne­sį.

Nors dep­re­si­ja kaip li­ga ži­no­ma jau se­niai, bet ga­li­mos šios li­gos prie­žas­tys iki šiol tu­ri nei­šaiš­kin­tų pa­slap­čių. Įdo­mu tai, kad gar­su­sis Do­vy­das dep­re­si­ja ser­gan­tį ka­ra­lių Sau­lių gy­dė gro­da­mas ar­fa. Šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je gy­dant li­gą taip pat pa­si­tel­kia­ma ne vie­na me­no rū­šis, tin­kan­ti ap­si­gin­ti ir nuo niū­ros nuo­tai­kos, mus už­klum­pan­čios ru­de­nį.

Atk­reip­ti­nas dė­me­sys, kad ru­de­nį žmo­gaus or­ga­niz­me vyks­tan­tys po­ky­čiai ir pa­ti­ria­ma psi­cho­lo­gi­nė įtam­pa dėl be­si­kei­čian­čių me­tų lai­kų ga­li tap­ti įvai­rių svei­ka­tos pro­ble­mų prie­žas­ti­mi, to­dėl, no­rint su­ma­žin­ti ga­li­mas ne itin ma­lo­nias pa­sek­mes, bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti tai­syk­lin­ga ir vi­sa­ver­te mi­ty­ba.

Ru­duo ne­bus toks bai­sus, jei­gu ne­lauk­da­mi, kol bjau­ri nuo­tai­ka pa­ti sa­vai­me pa­si­trauks, pa­tys įdė­si­te šiek tiek pa­stan­gų. Šiuo at­ve­ju la­bai tin­ka žo­dis „pri­si­vers­ti“. Apim­tas slo­gios nuo­tai­kos, ne­re­tai žmo­gus lau­kia, kol jam kils no­ras, bet tas no­ras ga­li ne­kil­ti la­bai il­gai, to­dėl rei­kia pri­si­vers­ti, tar­kim, išei­ti į sve­čius, nuei­ti į kul­tū­ri­nį ren­gi­nį, spor­to sa­lę, ba­sei­ną ar dar kur nors.

Anot psi­cho­lo­gės, mo­te­rys, už­klup­tos nuo­tai­kų kai­tos, la­biau lin­ku­sios ieš­ko­ti pa­gal­bos, o vy­rai ieš­ko bū­dų, kaip ga­lė­tų kom­pen­suo­ti pa­gal­bą: pa­si­ne­ria į dar­bą, di­des­nį dė­me­sį ski­ria spor­tui ir pan. Vy­rai nė­ra lin­kę gar­siai kal­bė­ti apie dep­re­si­ją su drau­gais ar su svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tu, bet, pa­sak psi­cho­lo­gės, tiek vy­rai, tiek mo­te­rys yra pa­kan­ka­mai jaut­rūs ir no­ri sa­ve ne tik pa­žin­ti, bet ir sau pa­dė­ti.

Mig­lė RE­MEŠ­KE­VI­ČIŪ­TĖ

Freeimages.com - Vladimir Fofanov nuotr.

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama: Stogų įrengimas Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės Permanentinis makiažas Vilniuje

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys