2019 01 24, Ketvirtadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

       DIETOSCENTRAS.LT

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

ziedu piegāde
Flower Delivery in Riga

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Gu­mi­nė ma­ma kū­di­kio sme­ge­nų ne­pak­raus   print
2011-11-28
Šiuo­lai­ki­nė mo­te­ris, bi­jo­da­ma pri­pra­tin­ti vai­ką „ant ran­kų“, ven­gia jį žin­dy­ti. Kad pa­ten­kin­tų ver­kian­čio ma­žy­lio po­rei­kį žįs­ti, ji duo­da jam bu­te­liu­ką, virš lo­vy­tės pa­ka­bi­nu­si spal­vin­gą žais­liu­ką. „Kū­di­kio po­rei­kių ten­ki­ni­mas yra ne le­pi­ni­mas, bet są­ly­gų ma­žy­lio vys­ty­mui­si su­da­ry­mas“, - sa­ko aku­še­rė, na­tū­ra­laus žin­dy­mo kon­sul­tan­tė Auk­sė Ka­va­liaus­kie­nė.

Vėl bū­ti drau­ge

Prieš gim­da­mas kū­di­kis bu­vo už­da­ro­je, ankš­to­je, šil­to­je erd­vė­je – ma­mos pil­ve, čiul­pė kumš­tį, pirš­tus, ri­jo vai­siaus van­de­nis. Gi­męs jis, pa­ju­tęs bet ko­kį dis­kom­for­tą, ban­do jo at­si­kra­ty­ti. Vie­nin­te­lė vie­ta, kur jis ga­li pa­si­jus­ti ge­riau, yra mo­ti­nos ran­kos, vie­nin­te­lis veiks­mas – čiul­pi­mas. To­kiu bū­du jis nu­rims­ta ir jau­čia­si pui­kiai. Ma­mos krū­tis kū­di­kiui reiš­kia ne tik pa­si­ten­ki­ni­mą tei­kian­tį mais­to šal­ti­nį, bet ir ši­lu­mą bei sau­gu­mą. „Ma­žy­lis yra ma­mos da­lis ir taip tamp­riai su ja su­si­jęs, kad be jos ne­ga­li nei vys­ty­tis, nei gy­ven­ti, ka­dan­gi pir­muo­sius gy­ve­ni­mo mė­ne­sius neįs­ten­gia at­skir­ti sa­vo as­me­ny­bės nuo mo­ti­nos“, – tvir­ti­na kon­sul­tan­tė.

Se­no­vė­je bu­vęs pa­pro­tys pir­mai­siais mė­ne­siais po gim­dy­mo mo­te­rį ati­trauk­ti nuo vi­sų ūkio ir na­mų dar­bų, kad ji ga­lė­tų vi­siš­kai at­si­duo­ti kū­di­kiui. Tik po dvie­jų mė­ne­sių, kai su­si­for­muo­da­vo kū­di­kio die­nos mie­go rit­mas, at­si­ras­da­vo tam tik­ras re­ži­mas, ma­ma tap­da­vo šiek tiek lais­ves­nė. Lie­tu­vo­je mo­te­rys vis dar gim­do itin jau­nos – to­kio am­žiaus dar la­bai no­ri bū­ti ak­ty­vios, da­ly­vau­ti vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me. „Krū­ties ne­pa­lik­si kaip bu­te­liu­ko, nei­šei­si svar­bes­nių dar­bų dirb­ti, gal­būt to­dėl XX a. vi­du­ry­je bu­vo tei­gia­ma, kad ne­rei­kia kū­di­kio be rei­ka­lo im­ti ant ran­kų, ne­šio­ti, my­luo­ti, nes jis pri­pras ir iš­leps. Tik­rai esa­me gir­dė­ję ir ki­to­kių „prie­ta­rų“, tar­kim, kū­di­kį rei­kia pri­glaus­ti bent ke­tu­ris kar­tus per die­ną, kad jis iš­gy­ven­tų, aš­tuo­nis kar­tus – kad bū­tų svei­kas, dvy­li­ka – kad bū­tų lai­min­gas. Moks­liš­kai įro­dy­ta, kad lie­ti­mas ir glos­ty­mas svar­bu net ir įsi­sa­vi­nant mais­tą, nes ska­ti­na virš­ki­ni­mo fer­men­tų iš­si­sky­ri­mą, to­dėl sku­ban­ti, ta­čiau rū­pes­tin­ga ma­ma, ku­ri trokš­ta, kad jos ma­žy­lis aug­tų svei­kas ir lai­min­gas, tu­ri steng­tis im­ti ma­žy­lį ant ran­kų, kai tik tu­ri ga­li­my­bę“, – tvir­ti­na kon­sul­tan­tė.

Uni­ka­lus gam­tos kū­ri­nys

Nes­var­bu, ar ma­ma mai­ti­na pir­mą vai­ke­lį – gi­mus vai­kui ga­li kil­ti vis ki­to­kių pro­ble­mų ar­ba ma­ma ga­li va­do­vau­tis pa­tir­ti­mi ir iš jos ky­lan­čia bai­me, to­dėl, anot kon­sul­tan­tės, kal­bų apie kū­di­kio žin­dy­mą nie­ka­da ne­bū­na per daug. „Svar­biau­sia – ma­mos ap­si­spren­di­mas, no­ras ir pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi, – tvir­ti­na kon­sul­tan­tė. – Pa­sau­li­nės svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos su­kaup­tų moks­li­nių ty­ri­mų duo­me­ni­mis, po gim­dy­mo tik 1-2 pro­c. mo­te­rų dėl tam tik­rų pa­to­lo­gi­jų ne­ga­li tu­rė­ti pie­no. Daž­niau­siai to­kios mo­te­rys bu­vo sir­gu­sios rim­to­mis li­go­mis, sun­kiai pa­sto­jo, o pa­sto­ju­sios sun­kiai iš­ne­šio­jo vai­ke­lį. Tai­gi net 98 pro­c. ma­mų tik­rai ga­li žin­dy­ti.“

Žin­dy­mo pri­va­lu­mus pir­miau­sia nu­le­mia ne­pa­kar­to­ja­ma mo­ti­nos pie­no su­dė­tis. Pie­nas kū­di­kiui tei­kia vi­sa, ko rei­kia svei­kai aug­ti ir vys­ty­tis. Ja­me yra ap­sau­gi­nių fak­to­rių – imu­nog­lo­bu­li­no, bal­tų­jų krau­jo kū­ne­lių, oli­go­sa­cha­ri­dų – ir daug ki­tų bio­lo­giš­kai ak­ty­vių fak­to­rių; bran­di­nan­čių au­gi­mo fak­to­rių; kom­pen­suo­jan­čių fak­to­rių – virš­ki­ni­mo fer­men­tų, hor­mo­nų; mi­ty­bos fak­to­rių – rie­ba­lų, bal­ty­mų, ang­lia­van­de­nių, vi­ta­mi­nų, mi­ne­ra­lų. Vi­si šie kom­po­nen­tai są­ly­go­ja ne­prie­kaiš­tin­gą ma­žy­lio vys­ty­mą­si.

Žin­dy­mas sau­go ir ma­mos svei­ka­tą. „Po gim­dy­mo mo­ti­ną nuo krau­ja­vi­mo sau­go ne le­das, de­da­mas ant pil­vo, o ar­ti­mas kon­tak­tas su kū­di­kiu ir anks­ty­vas žin­dy­mas, nes sti­mu­liuo­ja­mi re­cep­to­riai ska­ti­na vi­sa­ver­tį hor­mo­no ok­si­to­ci­no iš­si­sky­ri­mą“, – ti­ki­na kon­sul­tan­tė. Žin­dy­mas sau­go ir nuo ane­mi­jos, ma­ži­na kiau­ši­džių ir krū­tų vė­žio ga­li­my­bę, se­nat­vė­je – os­teo­po­ro­zės ir šlau­ni­kau­lio kak­le­lio lū­žių ti­ki­my­bę. Dia­be­tu ser­gan­čioms mo­te­rims žin­dy­mo lai­ko­tar­piu su­ma­žė­ja in­su­li­no po­rei­kis, su­ma­žė­ja ar iš­nyks­ta mig­re­ni­niai gal­vos skaus­mai.

Suar­tė­ji­mas – in­ves­ti­ci­ja į atei­tį

Anot kon­sul­tan­tės, klys­ta tie, ku­rie ma­no, kad „vai­kui rei­kia iš­si­rėk­ti“, nes taip jis „už­grū­di­na­mas“ ir pa­ga­liau „liau­sis triukš­ma­vęs“. Jei vai­kas rė­kia – dar ne bė­da, blo­giau­sia, kai į jo riks­mą ne­rea­guo­ja­ma. Jei neat­si­lie­pia­ma, kai vai­kas šau­kia­si pa­gal­bos, reiš­kia, kad jis neiš­moks sa­va­ran­kiš­ku­mo, nes be­jė­gis kū­di­kis ne­ga­li bū­ti sa­va­ran­kiš­kas. Ma­žy­lis įsi­są­mo­nins tai, kad jo nie­kas ne­my­li ir nie­kam jis ne­rei­ka­lin­gas.

Daž­nas ar­ti­mas mo­ti­nos ir vai­ko kon­tak­tas mai­ti­nant ra­mi­na­mai vei­kia abu, pa­laips­niui at­si­ran­da glau­dus tar­pu­sa­vio ry­šys. „Nau­ja­gi­mio akys iš pra­džių ga­li aiš­kiai ma­ty­ti tik 20-30 cm at­stu­mu. Mai­ti­ni­mas mo­ti­ną prie kū­di­kio priar­ti­na tiek, kad jis ga­li ty­ri­nė­ti jos vei­do bruo­žus ir iš­raiš­kas, mo­ky­tis ją at­pa­žin­ti ir ug­dy­tis pa­grin­di­nius ge­bė­ji­mus, ku­rie po tru­pu­tį su­stip­rins jo re­gė­ji­mą, dė­me­sin­gu­mą ir kon­cent­ra­ci­ją“, – sa­ko kon­sul­tan­tė.

Mai­ti­ni­mas krū­ti­mi tu­ri įta­kos vai­ko ug­dy­mui, o mo­ti­nai pa­de­da ge­riau su­pras­ti sa­vo kū­di­kį, pa­jus­ti jo po­rei­kius. Fi­zi­nis ar­tu­mas na­tū­ra­liai ska­ti­na stip­res­nį ry­šį per ly­tė­ji­mą ir bend­ra­vi­mą su kū­di­kiu – kal­bė­ji­mą, akių kon­tak­tą ir su­pi­mą. Šis ar­tu­mas kū­di­kiui tei­kia pa­guo­dą bei ši­lu­mą ir kar­tu sti­mu­liuo­ja ly­tė­ji­mo, re­gos, uos­lės, klau­sos ir sko­nio po­jū­čius. „Vie­nin­te­lis to­bu­las są­ly­tis vyks­ta žin­dant kū­di­kį, nes sti­mu­liuo­ja­mos vi­sos pen­kios jo jus­lės: klau­sa – gir­di mo­ti­nos bal­są; re­ga – ma­to mo­ti­nos akis, vei­do iš­raiš­ką; ly­tė­ji­mas – lie­čia šil­tą mo­ti­nos kū­ną ran­ku­tė­mis, skruos­tu ir ypač jaut­ria vie­ta – lū­po­mis; uos­lė – užuo­džia mo­ti­nos kva­pą; sko­nis – jau­čia pie­no sko­nį, ku­ris kin­ta mai­ti­nant“, – sa­ko kon­sul­tan­tė.

Il­gas ir ar­ti­mas kon­tak­tas su mo­ti­na (kū­nas prie kū­no), akių ry­šys ir neišb­laš­ky­tas mo­ti­nos dė­me­sys pa­de­da ug­dy­ti sau­gų kū­di­kio prie­rai­šu­mą prie žmo­nių. Kū­di­kys­tė­je žin­dy­ti vai­kai, anot spe­cia­lis­tės, yra drau­giš­ki, pa­si­ti­kin­tys sa­vi­mi, ne­bi­jo žmo­nių ir nau­jų si­tua­ci­jų. Jie yra smal­sūs ir kū­ry­biš­ki. Ar­ti­mas kon­tak­tas žin­dant itin pra­vers atei­ty­je bū­si­mie­siems ne­nuo­ra­moms, ener­gin­giems žmo­nėms „su ug­ne­le“, ku­rie gam­tos ap­do­va­no­ti verž­liu tem­pe­ra­men­tu. Tai jiems pa­dės už­si­tik­rin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi, ku­rio neį­gis pa­sy­viai lo­vy­tė­je gu­lin­tys ma­žy­liai.

Jaus­mų pa­tir­tis la­bai svar­bi ir mo­ti­nys­tės bran­dai. Su kū­di­kiu nuo­lat bū­nan­ti mo­ti­na la­biau su­pran­ta jo el­ge­sį. Ste­bė­da­ma vai­ko kvė­pa­vi­mo rit­mą, mie­gą, vei­do iš­raiš­kas, gir­dė­da­ma verks­mą, ji at­pa­žįs­ta al­kio, skaus­mo ir ne­ri­mo gai­de­les jo bal­se. Pa­gal šiuos po­žy­mius mo­ti­na iš­moks­ta su­pras­ti kū­di­kio po­rei­kius, o kū­di­kiui ne­be­rei­kia verk­ti – pa­kan­ka pa­si­muis­ty­ti ar pa­si­ran­gy­ti, ne­gar­siai pa­kner­zė­ti. Mo­ti­na ten­ki­na kū­di­kio po­rei­kius ne­lauk­da­ma, kol ma­žy­lis pra­dės rėk­ti, o kū­di­kis, jau įpra­tęs, kad jo po­rei­kiai ten­ki­na­mi ir be rė­ki­mo, net ir ne­bes­ku­ba to da­ry­ti. Taip vai­kas mo­ko­si ra­miai bend­rau­ti.

Mig­lė RE­MEŠ­KE­VI­ČIŪ­TĖ

www.siauliaiplius.lt

SXC.hu - Niels Timmer nuotr.

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama: Stogų įrengimas Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės Permanentinis makiažas Vilniuje

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys