2019 01 24, Ketvirtadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

       DIETOSCENTRAS.LT

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

ziedu piegāde
Flower Delivery in Riga

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Pozityvioji terapija išgelbėjo nuo skyrybų   print
2012-11-22
Ar te­ko bent per sa­vo ves­tu­ves ran­ki­niu pjūk­lu dvie­se pjau­ti rąs­tą? To­kia tra­di­ci­ja gal ir ne šiaip sau su­ma­ny­ta: juk ta­da jau­na­ve­džiams lei­džia­ma su­pras­ti, kad ir san­tuo­ko­je teks de­rin­ti veiks­mus bei de­rin­tis vie­nam prie ki­to. „Ar­ba de­rė­tis“, – sa­ko šiau­lie­tis po­zi­ty­vio­sios te­ra­pi­jos spe­cia­lis­tas psi­cho­te­ra­peu­tas Vy­tau­tas Bart­ke­vi­čius.

Nu­to­lo ir su­sve­ti­mė­jo

Šiau­lie­čiai Re­mi­gi­jus ir Vi­li­ja (var­dai pa­keis­ti) šian­dien sa­ve lai­ko dar­nia po­ra. O prieš me­tus jie taip ne­bū­tų pa­sa­kę. Jų san­ty­kius bu­vo iš­ti­ku­si kri­zė, grė­sė sky­ry­bos.

Tris­de­šimt še­še­rių vy­ras ir be­veik še­še­riais me­tais jau­nes­nė žmo­na bu­vo ta­pę sve­ti­mi vie­nas ki­tam. Sky­rė­si jų in­te­re­sai, po­mė­giai, vė­liau – ir drau­gai. Su­tuok­ti­niai be­veik ne­be­si­kal­bė­da­vo, o jei ir pra­bil­da­vo, tai tik tam, kad iš­lie­tų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą vie­nas ki­tu.

Re­mi­gi­jus vis gi­liau ni­ro į dar­bą. Sa­vait­ga­liais, kaip ir dar­bo die­no­mis, jis iš­sku­bė­da­vo iš na­mų, jei ne dar­bo rei­ka­lais, tai į me­džiok­lę. Pats sa­ko, kad bent kiek at­si­gau­tų, pa­si­sem­tų jė­gų „ar­ti“ iki ki­to sa­vait­ga­lio. O po jo – vėl tas pa­ts.

Vi­li­ja vis la­biau jau­tė­si vie­ni­ša: ry­tą ji pa­bus­da­vo, kai vy­ras ty­liai už­da­ry­da­vo lau­ku­jas du­ris, o va­ka­re daž­niau­siai jas pra­ver­da­vo, kai ši leis­da­vo­si į mie­gus. Mo­te­ris nie­kaip ne­ga­lė­jo su­pras­ti vy­ro pa­siaiš­ki­ni­mų, kad jis daug dir­ba tik dėl jųd­vie­jų atei­ties ir šei­mos. Vi­li­jai at­ro­dė, kad jų šei­ma atei­ties ne­be­tu­ri.

Mo­te­rį ėmė kan­kin­ti gal­vos skaus­mai. Ji jau­tė­si ne­pel­ny­tai pra­ra­du­si vy­ro dė­me­sį, nors dėl jo dar­bo ir už­dar­bio na­muo­se, ro­dės, nie­ko ne­trū­ko. Ne­no­rė­da­ma jaus­tis ne­vy­kė­le, ir ji įsi­su­ko į dar­bų sū­ku­rį, o sa­vait­ga­liais – į sa­vo drau­gų ra­tą.

Jau po pu­sant­rų me­tų links­ma ir dar­ni bu­vu­si po­ra ap­lin­ki­niams to­kia ne­beat­ro­dė. Ta­čiau tik­ro­sios jų san­ty­kių kri­zės prie­žas­čių ne­ži­no­jo nie­kas.

Prie­ši­nin­kai ta­po de­ry­bi­nin­kais

Pir­mas psi­cho­te­ra­peu­to ka­bi­ne­to du­ris pra­vė­rė Re­mi­gi­jus. Vy­ras pra­šė vais­tų nuo ne­mi­gos, nes iki tol nau­do­tie­ji psi­chot­ro­pi­niai ne­pa­gel­bė­jo: nak­ti­mis pa­bus­da­vo po ke­lis kar­tus ir il­gai ne­ga­lė­da­vo už­mig­ti, die­ną jaus­da­vo­si pa­var­gęs, ne­ri­mas, nuo­tai­kų kai­ta, da­rė­si sun­ku su­si­kaup­ti, kar­tais už­plūs­da­vo ne­paaiš­ki­na­mas pyk­tis.

„Ma­čiau, kad tab­le­tės nuo ne­mi­gos pro­ble­mų neišsp­ręs, – su šyp­se­na da­bar apie praei­tą eta­pą kal­ba Re­mi­gi­jus. – Bu­vau gir­dė­jęs apie po­zi­ty­vią­ją psi­cho­te­ra­pi­ją, to­dėl pa­ma­niau: ne ką pra­ra­siu, jei pa­ban­dy­siu“.

Vy­ras pas psi­cho­te­ra­peu­tą Vy­tau­tą Bart­ke­vi­čių atė­jo ti­kė­da­ma­si pa­gal­bos tik sau. Ta­čiau pa­ty­ru­siam spe­cia­lis­tui jau pir­mo­jo su­si­ti­ki­mo me­tu ta­po aiš­ku, kad pir­miau­sia rei­kia iš­siaiš­kin­ti ne­mi­gos prie­žas­tis, o pa­sek­mės grei­čiau­siai iš­nyks ir pa­čios.

Po ke­lių vi­zi­tų psi­cho­te­ra­peu­tas Re­mi­gi­jų pa­kvie­tė atei­ti su žmo­na. Vy­ras tu­rė­jo la­bai pa­si­steng­ti, kad Vi­li­ją įkal­bė­tų ei­ti kar­tu. Mo­te­ris bu­vo įsi­ti­ki­nu­si, kad „Re­mi­gi­jus sa­vo pro­ble­mas tu­ri spręs­ti pa­ts“. Ta­čiau jau po pir­mo­jo vi­zi­to abiem ta­po aiš­ku: pro­ble­ma yra abie­jų.

„Abiem te­ko sės­ti prie de­ry­bų sta­lo“,– apie sa­vo ne­ti­kė­tą įvy­kį psi­cho­te­ra­peu­to ka­bi­ne­te pa­sa­ko­ja vy­ras ir žmo­na. Jie čia pir­mą kar­tą ta­po ne prie­ši­nin­kais, bet de­ry­bi­nin­kais.
Autorės nuotr.:„Dau­ge­lis šei­mų iš­gy­ve­na san­ty­kių kri­zę, ta­čiau ne­dau­ge­lis su­ran­da tin­ka­mų bū­dų tar­pu­sa­vio dar­nai at­kur­ti“, – sa­ko psi­chiat­ras psi­cho­te­ra­peu­tas Vy­tau­tas Bart­ke­vi­čius.


Pir­miau­sia iš­siaiš­ki­no skir­tu­mus

Po­zi­ty­vią­ją psi­cho­te­ra­pi­ją tai­kan­tis psi­cho­te­ra­peu­tas pir­miau­sia su­tuok­ti­niams tes­tų pa­gal­ba pa­dė­jo iš­siaiš­kin­ti sa­vo as­me­ny­bių ti­pus, ver­ty­bes, ku­rias, kaip krai­čių skry­nias, abu iš tė­vų ga­vo sa­va­jai šei­mai.

Re­mi­gi­jus į sa­vą­ją šei­mą at­si­ne­šė šei­mos gal­vos įvaiz­dį: jo tė­vas daug dir­bo, dėl to šei­ma dar so­viet­me­čiu tu­rė­jo ge­rus, vis­kuo ap­rū­pin­tus na­mus.

Vi­li­jos tė­vų na­muo­se dė­me­sys bu­vo ski­ria­mas ne ma­te­ria­li­nėms ver­ty­bėms, bet bend­ra­vi­mui, bu­vi­mui su ar­ti­mai­siais ir drau­gais, ke­lio­nėms.

„San­tuo­ko­je dėl vie­nas ki­to au­ko­tis rei­kia, ta­čiau ne au­ko­ti sa­vo ver­ty­bes ar po­mė­gius. Nes to­kia au­ka vie­nam bus tar­si iš­plėš­ta jo da­lis ir da­rys ne­lai­min­gą,“ – sa­ko V.Bart­ke­vi­čius.

„San­tuo­kos pra­džio­je tų skir­tu­mų ne­pas­te­bė­jo­me, o vė­liau jie mus su­prie­ši­no. Ne­daug trū­ko, jog bū­tu­me at­si­dū­rę vi­siš­ko­je ak­la­vie­tė­je ir iš­si­sky­rę“, – šian­dien iš­va­das da­ro Re­mi­gi­jus.

„Daug ką iš­siaiš­ki­no­me ir su­pra­to­me, to­dėl lie­ka­me trau­ki­ny­je, ku­ris mus ve­ža į tiks­lą: dar­ni šei­ma, pui­kūs vai­kai, mes – at­vi­ri tė­vai“, – kal­bė­da­ma apie įveik­tą san­ty­kių kri­zę ir san­tuo­kos atei­tį šyp­so­si ir po­nia Vi­li­ja.

Janina VANSAUSKIENĖ

www.skrastas.lt

 SXC.hu - Alexander Abolinsh nuotr.

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama: Stogų įrengimas Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės Permanentinis makiažas Vilniuje

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys