2019 01 24, Ketvirtadienis Portalo filosofija   I  Bendradarbiavimas   I  Kontaktai   I  Atsakomybės ribojimas
              Portalas SVEIKATOS SODAS: Kuo arčiau Gamtos tuo daugiau sveikatos! 

Mažiau spam‘o – švaresnė galva.

img

 

PRAVARTU

       PIRMOJI PAGALBA

         KALENDORIUS

      DOPLERIO RADARAS

      PACIENTŲ TEISĖS

      ECHOSKOPIJA.LT

       AKIŲ KLINIKA

       DIETOSCENTRAS.LT

 „SVEIKATOS SODO“     VIDEO DIENORAŠTIS   

ziedu piegāde
Flower Delivery in Riga

 

Hey.lt - Nemokamas
 lankytojų skaitliukas
Kas pa­de­da įveik­ti stre­są?   print
2016-08-31
Šių die­nų rykš­tė – gy­ve­ni­mo tem­pas. Nuo­la­ti­nis sku­bė­ji­mas ir įtam­pa su­ke­lia stre­są, o jis, kaip ži­nia, ken­kia mū­sų svei­ka­tai. Tad kaip su­ma­žin­ti stre­so ke­lia­mą ža­lą?

1. Šu­ka­vi­mas

Per dar­bo die­ną, pra­leis­tą prie kom­piu­te­rio, mi­mi­kos rau­me­nys taip įsi­tem­pia, kad gal­va ap­sunks­ta ir pra­de­da skau­dė­ti. Vie­nas iš bū­dų iš­veng­ti stre­so – 10-15 mi­nu­čių šu­kuo­ti plau­kus. Ši pro­ce­dū­ra pa­de­da „va­ri­nė­ti“ krau­ją ir at­pa­lai­duo­ti rau­me­nis.

2. Su­val­gy­ti le­dų

Ska­nus val­gis – veiks­min­gas an­tist­re­si­nis do­pin­gas. Iš­lai­ky­ti ge­rą nuo­tai­ką, nu­mal­šin­ti stre­są pa­de­da rie­bi žu­vis, ku­rio­je yra ome­ga-3 rūgš­čių, la­bai nau­din­gų ner­vų sis­te­mai. Jei ne­mėgs­ta­te žu­vų, su­val­gy­ki­te le­dų ar­ba ba­na­ną. Šie pro­duk­tai vei­kia ne blo­giau nei an­ti­dep­re­san­tai.

3. Ma­sa­žas

No­rė­da­mi iš­lai­ky­ti ener­gi­ją, 30 se­kun­džių ma­sa­žuo­ki­te taš­kus, esan­čius po no­si­mi, tarp an­ta­kių, po apa­ti­ne lū­pa ir del­no cent­re.

4. Pat­rin­ti del­nus

Tai dar vie­nas pa­pras­tas bū­das su­ma­žin­ti ner­vi­nę įtam­pą ir iš­veng­ti stre­so. Rei­kia iš vi­sų jė­gų pa­trin­ti del­nus vie­ną į ki­tą, kol taps karš­ti. Taip pat nau­din­ga smar­kiai pa­trin­ti au­sis. Taip pa­žva­lė­si­te ir su­si­kaup­si­te dar­bui.

5. Nup­lau­ti konf­lik­tus ir stre­są

Pixabay.com/tookapic nuotr. 

Įveik­ti emo­ci­nį „ne­ga­ty­vą“ pa­de­da 15 mi­nu­čių truk­mės du­šas. At­sis­to­ki­te po šil­to van­dens čiurkš­lė­mis, kad jos ma­sa­žuo­tų jums gal­vą ir pe­čius. Net­ru­kus pa­ju­si­te, kaip van­duo nu­plau­na vi­sa, kas ne­rei­ka­lin­ga.

6. 27 daik­tai

Ry­tie­čiai mo­ko: „Jei no­ri­te at­si­kra­ty­ti liū­de­sio, na­muo­se per­stum­ki­te 27 daik­tus“. Ma­no­ma, kad tai at­lais­vi­na erd­vę ener­gi­jai, ku­ri ta­da ga­li ne­kliu­do­ma sru­ven­ti tei­sin­ga kryp­ti­mi. Iš­mė­gin­ki­te šį me­to­dą ir pa­tys įsi­ti­kin­si­te, kad jis pa­de­da sme­ge­nims per­si­jung­ti, at­si­to­lin­ti nuo pro­ble­mų ir pail­sė­ti.

7. Laip­tai

Pu­sę mi­nu­tės pa­bė­gio­ki­te laip­tais aukš­tyn ir že­myn – šis pra­ti­mas su­stip­rins de­guo­nies srau­tą į sme­ge­nų sri­tis, at­sa­kin­gas už emo­ci­nio stre­so val­dy­mą.

8. Spal­vos

Pixabay.com/Unsplash nuotr.

Psi­cho­lo­gai nu­sta­tė, kad pa­veiks­lė­lių spal­vi­ni­mas 2-3 mi­nu­tes pen­kis kar­tus pa­di­di­na ti­ki­my­bę dar­bą baig­ti lai­ku. Tad ga­lė­si­te ne tik at­lai­ky­ti stre­są, bet ir gal­būt su­kur­si­te ko­kį nors še­dev­rą.

9. Ar­ba­ta su kin­ro­že

Kau­pian­tis lais­vie­siems ra­di­ka­lams, žmo­gus jau­čia ne­ri­mą ir pa­ni­ką, bū­din­gus stre­sui. Kin­ro­žė ne­lei­džia ra­di­ka­lams kaup­tis, tar­si juos pra­skie­džia, o tai pa­de­da įveik­ti stre­są, ne­su­ke­liant su­gle­bi­mo.

10. Mo­ja­vi­mas ran­ko­mis

Dau­ge­lis žmo­nių, apim­ti stre­so, jau­čia skaus­mą nu­ga­ro­je ir gal­vos skaus­mą. Taip yra to­dėl, kad už­si­spau­džia, pra­ran­da elas­tin­gu­mą pe­čių juos­tos, kak­lo ir stu­bu­ro juos­me­ni­nės da­lies rau­me­nys. Šiuo at­ve­ju ge­rai pa­de­da ma­sa­žas ar­ba plau­kio­ji­mas. Na­mie ir dar­be ga­li­ma at­lik­ti ne­su­dė­tin­gus at­si­pa­lai­da­vi­mo pra­ti­mus: su­kti ran­kas, jas lanks­ty­ti, dar kil­no­ti ko­jas.

11. Tvar­ky­ma­sis

Pixabay.com/Unsplash nuotr.

Daik­tų dė­lio­ji­mas į vie­tas pa­de­da su­si­kaup­ti, su­ri­kiuo­ti min­tis. Be to, tvar­kin­gų len­ty­nų, stal­čių, spin­te­lių vaiz­das tei­kia sa­vo­tiš­ką psi­cho­lo­gi­nį efek­tą – išo­ri­nę tvar­ką ir or­ga­ni­zuo­tu­mą žmo­gus pa­są­mo­nin­gai per­ke­lia į sa­vo gy­ve­ni­mą.

12. Mi­nu­tė ap­gal­vo­ti

Ras­ki­te ga­li­my­bę pa­bū­ti vie­ni ir su­si­ri­kiuo­ti min­tis. Įsi­jun­ki­te mėgs­ta­mą mu­zi­ką, iš­si­trau­ki­te iš šal­dy­tu­vo mėgs­ta­mą ska­nės­tą, įsi­tai­sy­ki­te pa­to­gia­me krės­le. Pa­gal­vo­ki­te, ko no­rė­tu­mė­te la­biau­siai, ir už­ra­šy­ki­te no­rą ant po­pie­riaus la­pe­lio. Aiš­kus pla­nas pa­de­da nu­ma­ty­ti to­les­nius veiks­mus.

13. Aro­ma­te­ra­pi­ja

 Pixabay.com/monicore nuotr.

Kva­pai yra la­bai su­si­ję su emo­ci­ne at­min­ti­mi. To­dėl la­bai nau­din­ga tu­rė­ti aro­ma­tą, ku­ris ke­lia aso­cia­ci­jas su pa­tir­to­mis di­de­lės lai­mės, su­si­ža­vė­ji­mo, pa­lai­mos aki­mir­ko­mis. Uos­ki­te jį daž­niau, tai pa­de­da iš­lai­ky­ti ge­rą nuo­tai­ką.

14. Šo­kiai

Na­muo­se bū­ti­nai šo­ki­te! Rit­miš­ki ju­de­siai pa­gal mu­zi­ką ge­rai pa­de­da su­val­dy­ti stre­są. Be to, šo­kiai yra ver­ti­na­mi kaip pra­mo­ga, ki­taip nei tre­ni­ruo­tės spor­to klu­be.

Mil­da KUNS­KAI­TĖ

Pixabay.com/ValeskaReon nuotr.

Atgal  

Dėl straipsniuose aprašytų gydymo, sveikatingumo metodų taikymo ar vaistų vartojimo portalas SVEIKATOS SODAS neatsako. Kreipkitės patarimo pas savo gydytoją, vaistininką ar tos srities specialistą. 
Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami portalo SVEIKATOS SODAS autorinę medžiagą įdėkite aktyvią nuorodą www.sveikatossodas.ltReklama: Stogų įrengimas Trinkelių klojimas Panevėžyje Plastikiniai langai Medinės durys Mediniai langai Grindinio trinkelės Permanentinis makiažas Vilniuje

Svetainių kūrimas, seo paslaugossvetainių kūrimas, seo paslaugos

durys, medinės durys